RWS en GaN verbeteren gebruik natuurgegevens

Den Haag – Rijkswaterstaat (RWS) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) gaan nauw samenwerken bij het inwinnen, beheren en benutten van informatie over flora en fauna op de terreinen van RWS. Donderdag 29 mei 2008 ondertekenen Gegevensautoriteit Natuur prof. dr. Jan van Groenendael en directeur Netwerk Water drs. Roeland Hillen van Rijkswaterstaat Waterdienst hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de samenwerking is om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van natuurgegevens verder te verbeteren. Door de verspreidingsgevens over beschermde soorten flora en fauna te bundelen, te ontsluiten en waar nodig in te winnen, wordt voor RWS snel duidelijk waar rekening moet worden gehouden met beschermde soorten . Gestart wordt met een pilot bij drie regionale diensten van RWS; Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Het is de bedoeling om de ervaringen later te gebruiken voor landelijke toepassing.

Rijkswaterstaat streeft er naar om de inzameling en opslag van natuurgegevens landelijk uniform en zo efficiënt mogelijk te maken. Dat betekent ondermeer dat er ook gebruik wordt gemaakt van gegevens die door andere partijen worden verzameld of van gegevens die in het verleden werden verzameld en opgeslagen. Dat is nu nog nauwelijks mogelijk omdat opslagsystemen en gegevensbestanden niet op elkaar aansluiten en de informatie versnipperd aanwezig is.

De pilot bij de drie regionale directies van RWS loopt op alle terreinen die RWS onderhoudt en beheert in Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Dit is in totaal 8.288 hectare bermen, taluds, oevers, enz. De GaN ontwikkelt, samen met het Instituut Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica en de Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dit is een systeem dat uitwisseling van natuurgegevens tussen terreinbeheerders, overheidsinstanties en bedrijven mogelijk maakt. Het doel is om alle beschikbare natuurwaarnemingen zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. De gegevens in de NDFF kunnen gebruikt worden bij het beheer en onderhoud van bermen, taluds en oevers van Rijkswegen en –kanalen.

De GaN verbetert de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor bedrijven en overheden. Door de kwaliteit van de natuurgegevens te waarborgen en het gebruik ervan te bevorderen wil de GaN de spanning verminderen tussen economie en ecologie. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de GaN is het vierde pilotproject van de GaN. Andere pilotprojecten van de GaN zijn met Stadsgewest Haaglanden, het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en Natuurmonumenten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat