Vaststelling noordelijk en zuidelijk tracégedeelte N381

Leeuwarden – Het College van Gedeputeerde Staten heeft de tracés vastgesteld voor het noordelijk (Drachten – Donkerbroek) en zuidelijk (Oosterwolde – Drentse grens) tracé van de N381, de wegverbinding tussen Drachten en de Drentse grens. Op een zestal punten is het voorlopig voorontwerp gewijzigd ten opzichte van het eerdere voorkeurstracé. De wijzigingen komen voort uit de inspraak en de overleggen met de regio. Niet alleen is daarmee een groter draagvlak onder inwoners, organisaties en overheden ontstaan, er vindt vooral een versterking plaats van de landschappelijke inpassing van het tracé en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Op de zes plaatsen wordt de kruising van de N381 met lokale wegen aangepast en worden kunstwerken anders uitgevoerd: soms op maaiveld, soms ondergronds en niet door een verhoogde aanleg. De aanpassingen vragen een extra investering van 5,5 miljoen euro.

De zes punten waarop het voorkeurstracé is gewijzigd zijn:

1. het kruispunt De Merksen: hier wordt geen aparte tunnel voor landbouwverkeer aangelegd maar wel een fietstunnel die geschikt gemaakt wordt voor (men-)paarden;

2. het kruispunt Duistereweg: het nieuwe tracé wordt niet verhoogd aangelegd maar blijft op maaiveldniveau, de Duistereweg en het Klein Diep krijgen gescheiden onderdoorgangen;

3. het kruispunt Appelscha Noord (Wester Es): de nieuwe weg wordt niet verhoogd aangelegd, maar gaat onder maaiveldniveau de Wester Es en Terwisscha passeren;

4. het kruispunt Appelscha Zuid (Hildenberg): de verhoogde aanleg van de N381 gaat niet door, maar blijft op maaiveldniveau. De lokale wegen zullen de N381 bovenlangs ongelijkvloers passeren;

5. het kruispunt Oude Willem: vanuit de ontwikkelingsagenda Appelscha wordt ingezet om hier het landbouwgebied terug te geven aan de natuur, de geplande landbouwtunnel wordt daarmee overbodig. Wel komt er een fietstunnel met faunapassage. In het vervolgproces vindt hier nauwe afstemming over plaats in het kader van de Ontwikkelingsagenda Appelscha.

6. het ecoduct Drents Friese Wold: de kruising van de N381 met de Ecologische Hoofdstructuur tussen het Drents Friese Wold en het Fochteloërveen is gecompliceerd. De aanleg van het ecoduct wordt een zelfstandig project en daarmee losgekoppeld van het project N381.

Gedeputeerde Piet Adema noemt de aanpassingen een kwaliteitsslag: “De aanpassingen zorgen voor een betere inpassing van de weg in de omgeving, maar ook voor meer draagvlak in de regio. Dat is wat waard en in dat geval is dat 5,5 miljoen euro waard. Dat is een fors bedrag maar dat heeft het college er voor over.”

Provinciale Staten stemden op 14 mei 2008 al in met de procedure om de tracégedelten Noord en Zuid vast te stellen en niet langer te wachten op de uitkomsten van de MER voor het Middendeel (Donkerbroek – Oosterwolde). Deze MER wordt kan naar verwachting in december 2008 in de inspraak gebracht worden, waarna medio 2009 het Realisatiebesluit genomen kan worden. Vervolgens starten de bestemmingsplanfase en de voorbereiding van de aanbesteding. De realisatie van de weg kan starten in 2011 en afgerond worden in 2014.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân