GS Friesland stemmen in met uitwerking voorkeursalternatief Haak

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de uitwerking van het regionale het voorkeursalternatief van de Haak om Leeuwarden tot een Ontwerp Tracé Besluit ( OTB). Deze uitwerking wordt op woensdag 18 juni 2008 voorgelegd aan Provinciale Staten en zal na goedkeuring van de regionale partijen ( gemeenten Leeuwarden, Menaldumadeel en Littenseradiel) worden voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Die neemt uiteindelijke de beslissing of het OTB ter inzage kan worden gelegd voor inspraak.

Het OTB is in overleg met Rijkswaterstaat en de gemeenten tot stand gekomen. In overleg met aanwonenden en Plaatselijk Belang is besloten om bij Wirdum af te zien van een viaduct. Er is gekozen voor een ondergrondse aansluiting op de A32, waardoor ook de onderlinge verbinding tussen Wirdum en Wytgaard in stand blijft. Verder zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen over de lokale structuren en de gevolgen van de aanleg van de Haak. Hieruit is naar voren gekomen dat voor twee plaatsen buiten het OTB om wordt gekeken naar aanvullende maatregelen. Het gaat hierbij om de herinrichting van het gedeelte tussen de nieuwe Haak en de dorpsrand van Marssum en het gebied tussen de Haak en Ritsumasyl.

In het OTB zijn ook de kluifrotonde bij Marssum, het aquaduct in de kruising met het Van Harinxmakanaal en de nieuwe westelijke invalsweg opgenomen. Door het verleggen van de Harlingerweg zal het tracé van de N383 tussen Marssum en Leeuwarden worden verwijderd. Dit gebied wordt teruggebracht in de oude verkavelingstructuur. Ditzelfde geldt voor het te verwijderen gedeelte van de N31 tussen Marssum en Deinum, inclusief de Westergobrug. Ook dit gebied wordt in de oude verkavelingsstructuur teruggebracht.

Financiële dekking

Het college van GS is ook akkoord met de provinciale bijdrage van € 20,1 miljoen voor de uitvoering van het project.

Het voor de Haak beschikbare budget ziet er als volgt uit:

MI(R)T investeringsbijdrage € 154 mln

Provincie Fryslân (toegezegde bijdrage) € 20,1 mln

Gemeente Leeuwarden € 18,2 mln

RSP – bereikbaarheidspakket Leeuwarde € 26 mln

Totaal € 218,3 mln

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân