SWOV start onderzoek aanscherping streefcijfer verkeersdoden

SWOV start onderzoek naar haalbaarheid minder dan 500 verkeersdoden in 2020

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV is een onderzoek gestart naar de vraag op welke wijze het jaarlijks aantal verkeersdoden in 2020 tot minder dan 500 kan worden teruggebracht. Dit is een aanscherping van de oorspronkelijke doelstelling van 580. Dit zei SWOV-directeur Fred Wegman op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2008 dat op 24 april 2008 in Rotterdam gehouden werd.

De SWOV doet hiermee een handreiking richting Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat die in april 2006 bij de start van de Wereldverkeersveiligheidsweek zei ‘een streefcijfer van maximaal 500 eigenlijk heel mooi te vinden’.

Het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers is de laatste decennia aanzienlijk gedaald, Nederland behoort tot de meest verkeersveilige landen ter wereld. De laatste drie jaar echter is het aantal verkeersdoden ongeveer gestabiliseerd: rond de 800.

Het kabinet werkt aan een strategische visie Verkeersveiligheid 2008-2020, waarin een doelstelling is opgenomen van maximaal 580 verkeersdoden in 2020. Volgens de SWOV kan dat aantal dus dalen naar 500 of minder, mits er adequate maatregelen genomen worden. Deze maatregelen hoeven niet draconisch te zijn zoals een miljardeninvestering of ernstige beperking van de vrijheid van mobiliteit. De SWOV verwacht in de zomer 2008 het onderzoek hiernaar afgerond te hebben.

Wegman benadrukte in zijn toespraak de noodzaak van een integrale aanpak van de verkeersonveiligheid. Hij noemde op dit gebied twee voorstellen, een op het gebied van verkeer en vervoer en een ten aanzien van de relatie tussen milieu en verkeersveiligheid. Het eerste voorstel behelst dat bij het ontwerpen van wegen en straten verkeersveiligheid veel explicieter en transparanter moet worden meegenomen. Wegman verwacht dat binnenkort het Europese parlement een richtlijn zal aannemen over safety management of main roads, waarin beschreven is hoe voor het hoofdwegennet een veiliger verkeersafwikkeling te bewerkstelligen is. Dit zal voor Nederland verder uitgewerkt gaan worden door Rijkswaterstaat.

Wegman bepleitte dat ook andere wegbeheerders zoals provincies, gemeenten en waterschappen instrumenten voor dit doel gaan ontwikkelen om vervolgens afspraken te maken over toepassing hiervan. In het onderzoeksprogramma van de SWOV is ruimte gemaakt om aan de uitwerking van deze instrumenten mee te kunnen werken. Een tweede initiatief is de overeenkomst tussen de SWOV en SenterNovem om samen te werken op de raakvlakken verkeersveiligheid en milieu. Dit jaar gaan beide organisaties ieder vanuit hun eigen missie en positie de samenwerking concreet gestalte geven. Milieu en verkeersveiligheid kunnen elkaar versterken, aldus Wegman. Onderwerpen voor samenwerking liggen o.a. op het vlak van beheersing van rijsnelheden, mobiliteitsmanagement en milieuzonering in steden.

Naast een integrale aanpak en samenwerking is er een derde pijler voor succesvol verkeersveiligheidsbeleid en dat is de Duurzaam Veilig benadering. Deze benadering is ontwikkeld door de SWOV, en draagt al ruim 10 jaar nadrukkelijk bij aan het succes van het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid. Gebleken is daarbij dat investeren in verkeersveiligheid loont. Uit berekeningen in 2002 van het Centraal Planbureau, vastgelegd in het rapport ‘Selectief investeren’, bleek dat de Duurzaam Veilig investeringen als maatschappelijk zeer rendabel uit de bus kwamen. De financiering kwam toen uit de aardgasbaten. Wegman pleitte ervoor dit anno 2008 opnieuw te doen.

De SWOV-directeur noemde voor de nabije toekomst twee onderwerpen van groot belang: toepassing van moderne technologie in het wegverkeer en organisatie van samenwerking met alle partijen op de Duurzaam Veilig visie. Bij dat laatste is draagvlak in de samenleving en besluitvorming over en financiering van een duurzaam veilige infrastructuur cruciaal. Uiteraard zullen daarbij specifieke problemen zoals rijden onder invloed, vermoeidheid, jongeren en vergrijzing onze aandacht blijven vragen maar wel vanuit een gezamenlijk gedragen visie, aldus SWOV-directeur Fred Wegman in zijn toespraak op het NVVC-congres.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over Duurzaam Veilig vind u op de Infrasite Projectpagina Regionale en lokale verkeersveiligheidsmaatregelen (voorheen Decentralisatie Duurzaam Veilig)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SWOV