Informatiemiddag marktverkenning Afsluitdijk druk bezocht

Veel belangstelling van marktpartijen was er afgelopen donderdag 17 april 2008 op de informatiemiddag voor de marktverkenning Afsluitdijk. De vraag is vérder te kijken dan de veiligheidsopgave: waar ziet de markt kansen, waar zou de markt zelf in willen investeren als die ruimte er is? Marktpartijen worden uitgedaagd na te denken over een integrale visie op de Afsluitdijk waarbij verschillende functies worden gecombineerd.

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich aanmelden voor een open inschrijving; er is geen sprake van een aanbesteding. De partijen zijn dus al in een vroeg stadium betrokken bij het proces, dat daardoor open, snel en doelmatig kan verlopen.

Opknapbeurt

Nu de dijk toe is aan een opknapbeurt, wil het kabinet van de gelegenheid gebruikmaken om te onderzoeken of de Afsluitdijk meerdere functies tegelijk kan vervullen, zoals duurzame energie, toerisme en recreatie, hoogwaardig vervoer en verbetering van de ecologische kwaliteit.

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat roept marktpartijen op een integrale visie op de Afsluitdijk te ontwikkelen en te onderbouwen op onder meer haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. Bovendien vraagt ze mee te denken over de ideale vorm van het proces, tot aan realisatie.

Fasering

Mogelijk beletsel voor geïnteresseerde marktpartijen is dat degene met het beste idee niet zonder meer ook dat idee mag uitvoeren. De beste concepten zullen gebruikt gaan worden bij het formuleren van het kabinetsadvies.

Het kabinet zal een aantal belangrijke politieke keuzes moeten maken, alvorens van marktpartijen gevraagd kan worden een volgende stap richting uitvoering uit te werken. Bijvoorbeeld: hoe ver willen we gaan met duurzame energiewinning? Dat is de reden dat geen sprake kan zijn van een doorlopend proces met één ‘winnaar’.

Uitdaging en kansen

Projectmanager Wim Leendertse benadrukte vooral de uitdaging en kansen die dit project biedt. Het kabinet heeft de Afsluitdijk uitgeroepen tot icoon van duurzaamheid en innovatie. Als dit project succesvol verloopt, worden in de toekomst waarschijnlijk meer projecten op deze manier aangepakt. Verder kunnen partijen hun ideeën op het gebied van cultuurhistorische en ecologische waarden, duurzame energie en mobiliteit kwijt in dit project. Daarbij vormt het project een podium met nationale en internationale uitstraling voor partijen die hier hun expertise laten zien.

Voordelen aanpak

De aanpak van de marktverkenning Afsluitdijk levert discussie op, maar het heeft ook voordelen. ‘Het lijkt alsof er veel kaders om het project heen zitten, maar dat valt mee. Het is eerder het tegendeel’, zo geeft Leendertse aan. Volgens hem zitten aan deze aanpak minder regels en rompslomp vast dan aan een aanbestedingstraject, waardoor het gemakkelijker is een dialoog met marktpartijen aan te gaan. Hij zegde daarom toe de uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de selectiecriteria en bescherming van intellectueel eigendom, nog eens te bekijken en eventueel aan te passen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat