Gescheiden besluitvorming tracévaststelling N381

Leeuwarden – Het College van Gedeputeerde Staten gaat Provinciale Staten vragen akkoord te gaan met een gescheiden besluitvorming over de tracévaststelling voor de N381, de wegverbinding tussen Drachten en de Drentse grens. Met het voorstel van het college wordt niet langer gewacht op de uitkomsten van de nog lopende MER voor het middentracé (het traject tussen Donkerbroek en Oosterwolde), maar wordt het tracé voor het noordelijke en zuidelijke tracégedeelte al wel vastgesteld. Daarmee krijgen niet alleen de inwoners van de trajecten Noord (Drachten – Donkerbroek) en Zuid (Oosterwolde – Drentse grens) de door haar gewenste duidelijkheid, ook kan de provincie in samenspraak met de bevolking de gebiedsontwikkeling voor deze deeltrajecten gaan invullen.

“Omdat voor de tracédelen Drachten-Donkerbroek en Oosterwolde-Drentse grens alle stappen al zijn doorlopen maar voor het middeldeel de studies nog lopen, liggen Noord en Zuid grens op de plank te wachten. Dat is niet effectief”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Piet Adema. “Aanvankelijk was het de bedoeling Provinciale Staten op 23 april het gehele tracé vast te laten stellen, maar dat besluit is uitgesteld. Het college heeft recent besloten een drietal alternatieve tracés voor het middendeel te laten onderzoeken. Deze zijn uit de inspraak naar voren gekomen en dit onderzoek neemt extra tijd. Daar mogen de inwoners in de gebieden Noord en Zuid echter niet de dupe van worden, er wordt door hen al lang genoeg gewacht op duidelijkheid”. Adema benadrukt dat de provincie zoveel als mogelijk duidelijkheid wil geven, maar dat de zorgvuldigheid van het proces om tot een goed tracé te komen boven alles gaat.

In het civieltechnische ontwerp voor de N381 wordt rekening gehouden met de gescheiden besluitvorming. De tracégedeelten gaan onafhankelijk welk tracé voor het middengedeelte naadloos op elkaar aansluiten. Met het medio 2009 te nemen Realisatiebesluit (de afronding van de planfase en het laatste bestuurlijke beslismoment) nemen de staten alsnog een integraal besluit over het gehele tracé.

De planning is dat Provinciale Staten in juni het tracégedeelte voor de delen Noord en Zuid vaststellen en dat de MER voor het middendeel eind 2008 wordt vastgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân