Werk A2 Rondweg Den Bosch weer van start

Bouwcombinatie InfrA2 hervat de uitvoeringswerkzaamheden aan de A2 Rondweg Den Bosch. Een aantal werkzaamheden is al in gang gezet, zoals de bouw van de brug over de Zuid-Willemsvaart en het geluidsscherm tussen knooppunt Empel en afslag Rosmalen. Vanaf eind april komt de uitvoering weer op stoom en zullen de werkzaamheden voor het autoverkeer duidelijk merkbaar worden.

Het verkeer zal de eerste hinder ervaren bij knooppunt Empel. Vanaf 22 april rijdt het verkeer dat van de A2 Eindhoven naar de A59 Waalwijk gaat, na afslag Rosmalen over de nieuwe parallelbaan en maakt het bij knooppunt Empel tijdelijk een slinger. Hierdoor ontstaat ruimte om aan de nieuwe fly-over Waalwijk-Utrecht te bouwen. In oktober 2008 wordt bij Empel het verkeer vervolgens aan beide zijden van de A2 over de parallelbanen geleid om op en aan de hoofdrijbanen te kunnen werken. De werkzaamheden bij knooppunt Hintham zullen merkbaar zijn vanaf oktober 2008 voor het verkeer Nijmegen-Utrecht. Vanaf december 2008 ondervindt het verkeer Eindhoven-Utrecht hinder, wanneer het over een tijdelijke brug over de A59 moet rijden. In het voorjaar van 2009 gaat bij knooppunt Hintham ook het verkeer Utrecht-Eindhoven over een tijdelijke brug over de A59. De knooppunten Empel en Hintham zullen respectievelijk in najaar 2009 en zomer 2010 gereed zijn.

Het aanbrengen van een dubbele laag ZOAB van voorjaar 2010 t/m september 2010 is de laatste activiteit aan de A2 Rondweg Den Bosch, waarna de verbrede A2 Rondweg Den Bosch eind september 2010 volledig in gebruik genomen wordt. Zo wordt de toezegging van de Minister om de weg in 2010 op te leveren gewoon gehaald.

Aanvankelijk had InfrA2 ingezet op een einddatum van 31 december 2009. Maar door uitloop van het ontwerpproces bleek deze planning niet meer haalbaar te zijn. Tijdens de uitvoeringsstop is de planning opnieuw tegen het licht gehouden. Na zorgvuldig beraad komen InfrA2 en Rijkswaterstaat Noord-Brabant nu met een nieuwe uitvoeringsplanning, waarin alle mogelijkheden zijn benut om werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren.

Het nieuwe tijdsschema is te vinden op de website Rijkswaterstaat.nl/A2 In het overicht is onder meer te zien hoe tot in september 2010 de verbreding van de A2 stap voor stap vorm krijgt. Over de uitvoeringsactiviteiten en de hinder die deze met zich meebrengen, worden weggebruikers en omwonenden in de komende periode gedetailleerd geïnformeerd via onder meer de nieuwsbrief InfrA2bericht en de website www.infra2.nl

Hoe kan het verkeer ook tijdens de bouw doorrijden ?

Om de gehele verbreding te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen en snelheidsbeperkingen op de A2 Rondweg Den Bosch in te zetten. Om dagelijks de circa 5000 auto’s per uur per richting in de spits te kunnen laten doorrijden heeft Rijkswaterstaat samen met InfrA2, andere overheden en het bedrijfsleven een drietal maatregelen genomen. De maatregelen bestaan uit het beperken van de bouwhinder, inzet van verkeersmanagement (o.a. aanpassingen aan het lokale wegennet, verbetering verkeerslichten, inzet extra weginspecteurs, tekstkarren en toeritdosering) en het stimuleren van mensen om op een andere manier te reizen (o.a. gebruik van shuttles en ander openbaar vervoer, P+R-terreinen en fietsen; maar ook telewerken, carpoolen en flexibele werktijden). Deze maatregelen moeten er toe leiden dat het aantal auto’s met circa 1000 auto’s per uur afneemt. Waardoor het verkeer dus ook tijdens de spits redelijk kan doorrijden.

Verbreding A2 Rondweg Den Bosch

De A2 Rondweg Den Bosch wordt verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant