Zorgen over bereikbaarheid Randstad in 2040

Den Haag – Burgers en andere experts maken zich zorgen over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de steden en het groen in hun directe omgeving. Ook de bereikbaarheid en het openbaar vervoer in de Randstad zijn belangrijke zorgpunten. Daarnaast geven zij aan meer bestuurlijke kracht en een betere sturing te willen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de week van de dialoog die Minister Cramer van Ruimte en Milieu vandaag afsluit. Burgers en andere experts hebben de afgelopen dagen aan Randstadtafels gediscussieerd over de klimaatbestendigheid en bereikbaarheid van de Randstad, over de kwaliteit van het wonen en werken en het behoud van groene en open ruimten in de Randstad.

Burgers zijn niet bang voor klimaatbestendigheid van de Randstad. Burgers vertrouwen op de Nederlandse expertise op het gebied van waterhuishouding en de deltawerken om de veiligheid ook voor de lange termijn te kunnen garanderen. Nederlandse oplossingen kunnen wereldwijd een voorbeeld zijn voor het omgaan met water en klimaatverandering. Tijdens Randstadtafels voor professionals werd duidelijk dat het ‘oude’ beeld van de Randstad niet langer voldoet. De opgaven op het gebied van klimaat, natuur en water vragen om een andere aanpak in verschillende delen van de Randstad. Dat er met name in het Groene Hart meer ruimte voor water (bijvoorbeeld met ‘nieuwe Hollandse meren’) nodig is, staat als een paal boven water. Dat biedt kansen voor nieuwe innovatieve woonvormen (bijvoorbeeld drijvende woningen of langs het water), recreatie en voor hooggelegen wegen die ook dienst kunnen doen als waterkering. Tegelijkertijd moet vooral op de schaal van de stedelijke regio’s worden gewerkt aan een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Tenslotte vragen zij aandacht voor de kennisinfrastructuur en de kwaliteit van het hoger onderwijs en de kennisinstellingen in de Randstad.

Een beter openbaar vervoer in combinatie met intensieve verstedelijking in de steden van de Randstad is door de experts nadrukkelijk geagendeerd voor de lange termijn voor de Randstad. Daarnaast geven zij aan dat ook een betere benutting van de internationale kracht van met name de regio Amsterdam (maar bijvoorbeeld ook de greenports) kansen biedt voor de Randstad als geheel. Het kan aantrekkelijk zijn de optie van een eiland in zee voor de luchtvaart open te houden. Voor de lange termijn biedt dit kansen voor de vermindering van de milieu- en geluidshinder. Experts geven ook aan dat de economische kracht en landschappelijke kwaliteit in onder andere de zone Amsterdam-Eindhoven ook moet worden benut.

De resultaten van de week van de dialoog, die mede is georganiseerd door de Publieke Zaak en het Nirov worden door de betrokken bestuurders gebruikt voor het opstellen van de langetermijnvisie Randstad 2040. Datzelfde geldt voor verwachte uitkomsten van de adviezen van de SER, de planbureaus en de VROMraad (samen met de VenWraad en Raad Landelijk Gebied), de internationale benchmark en andere bouwstenen voor de visie.

In verband met de grote belangstelling voor de discussies, kon niet iedereen deelnemen. In maart kunnen alle burgers deelnemen aan een grootschalige online toets. Daarmee worden onder andere de uitkomsten van de week van de dialoog bij een groot aantal burgers getoetst. De tentoonstelling van Randstadbeelden vormde een belangrijke inspiratiebron voor de discussies. In aansluiting op deze beelden zal met betrokkenheid van het College van Rijksadviseurs worden gewerkt aan een aantal geïntegreerde toekomstbeelden van de Randstad. Daarbij wordt de input van burgers en andere experts gebruikt. Hiermee zal richting worden gegeven aan de visie en aan de bijbehorende investeringen voor de lange termijn. De visie Randstad 2040 wordt naar verwachting rond de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
‘Week van de Dialoog’ over toekomst van de Randstad

Minister Cramer start dialoog over toekomst Randstad (04-12-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM