Beleidsdocumenten vervoer gevaarlijke stoffen

Op 11 februari 2008 heeft minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de beleidsdocumenten vervoer gevaarlijke stoffen.

Hieronder leest u de volledige brief 2008500 Beleidsdocumenten vervoer gevaarlijke stoffen. Kamerstuk | 2008-02-11.

Geachte voorzitter,

In uw brief van 1 februari 2008 vroeg u mij de Kamer te informeren welke documenten op het terrein van het vervoer van gevaarlijke stoffen de Kamer, voorafgaand aan het in april 2008 te plannen Algemeen Overleg over dit onderwerp, tegemoet kan zien. In reactie op dat verzoek deel ik u het volgende mee.

Eén dezer dagen ontvangt u een brief over de voortgang van spoor 2 van de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen: het beleidsinstrumentarium voor de permanente verbetering van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ik verwacht dat de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ik u nog voor april in een gezamenlijke brief kunnen informeren over de uitkomsten van de gesprekken met DSM over het spoorvervoer van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden. Verder zal ik u, conform de toezegging gedaan door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het Algemeen Overleg van 22 januari 2008, voor 1 april in de reguliere voortgangsrapportage Betuweroute informeren over het gebruik van de Betuweroute voor lpg-vervoer.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings