‘Week van de Dialoog’ over toekomst van de Randstad

Vrijdag 8 februari 2008 geeft Minister Cramer van Ruimte en Milieu het startsein voor de ‘Week van de dialoog met het openen van een tentoonstelling over de toekomst van de Randstad. In de ‘Week van de dialoog’ gaat de minister in gesprek met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij nemen deel aan de discussies, die op 12, 13 en 14 februari in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden gehouden. De week wordt afgesloten op 15 februari met een rapportage van de resultaten van de dialoogweek. Minister Cramer presenteert rond de zomer de visie van het kabinet voor de toekomst van de Randstad.

De tentoonstelling laat zien hoe de Randstad er over dertig jaar uit kan komen te zien. Burgers en andere experts worden uitgenodigd daarop te reageren en eigen langetermijnbeelden in te brengen. In drie bijeenkomsten hebben ontwerpers, deskundigen en ambtenaren van rijk en regio – onder leiding van drie gerenommeerde ateliermeesters – prikkelende antwoorden gegeven op deze en andere belangrijke vragen. De tentoonstelling laat de resultaten van deze bijeenkomsten zien. De tentoonstelling kan door iedereen worden bezocht in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Almere en via internet www.vrom.nl/randstad2040

Het kabinet heeft de ambitie om van de Randstad een duurzame en concurrerende internationale topregio te maken in Europa. Daarvoor is het noodzakelijk de richting en de koers te bepalen die de Randstad op moet, om in 2040 daadwerkelijk een duurzame en concurrerende topregio te kunnen zijn. De Week van de Dialoog geeft belangrijke informatie over het toekomstbeeld van de Randstad en levert daarmee een belangrijke bijdrage voor de op te stellen visie. Minister Cramer richt zich nu met de wethouders Van Poelgeest en Norder op een duurzaam lange termijnperspectief voor de Randstad. De visie maakt onderdeel uit van het Programma Randstad Urgent. Daarmee pakt het kabinet – samen met de regiobestuurders – niet alleen een aantal urgente knelpunten op de korte termijn aan, maar zorgt het ook voor een aantrekkelijk perspectief voor de lange termijn.

‘Bekende’ ruimtelijke concepten zoals rijksbufferzones worden – met oog voor de lange termijn – tegen het licht gehouden en bij nieuwe ruimtelijke vraagstukken wordt ingegaan op hun inhoud, draagvlak en toekomstwaarde. De dialoog vindt plaats aan de hand van zeven dilemma’s: Klimaatbestendigheid van de laaggelegen delta; Ruimtelijke investeringsstrategie; Groenblauwe structuur als raamwerk van de verstedelijking; Verstedelijkingsstrategie; Bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling; Ruimtelijk-economische typering en structuur en de toekomst van Schiphol. De inhoud staat centraal tijdens deze dialoog met burgers en andere experts. Daarbij gaat het erom te komen tot uitvoerings- en gebiedsgerichte keuzen. De geïntegreerde visie wordt daarmee concreet en bruikbaar. In de komende weken en maanden worden burgers, bestuurders en andere experts benaderd om hun keuze voor de toekomst te maken. Na de dialoogweek komen er nog meer mogelijkheden voor burgers om mee te praten over de toekomst van de Randstad. Zo kunnen burgers vanaf medio maart in een grootschalige on-line toets hun voorkeuren aangeven.

Daarnaast worden door de SER, de gezamenlijke planbureaus en de VROMraad (in samenwerking met de V&Wraad en de Raad Landelijk Gebied) drie adviezen opgesteld voor de langetermijnvisie Randstad 2040. Die adviezen zijn naar verwachting eind maart gereed. Hetzelfde geldt voor de internationale benchmark en het onderzoek naar uitvoeringsstrategieën. Deze vormen bouwstenen voor de geïntegreerde langetermijnvisie voor de Randstad, die gepland is voor aanstaande zomer.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Minister Cramer start dialoog over toekomst Randstad (04-12-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM