Start Fileproof project ‘Anti-ongevallen systemen’

Samen met het Directoraat-generaal Transport en Luchtvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, TNO Industrie & Techniek en Buck Consultants International gaat Connekt actief aan de slag om de doorstroming op het Nederlands wegennet te bevorderen en het aantal ongevallen met vrachtwagens terug te dringen. In een breed opgezette proef waarbij meerdere organisaties betrokken zullen worden, zal worden getest wat de technische mogelijkheden zijn om te zorgen dat er minder vrachtwagens bij ongevallen op de weg betrokken zijn.

Ongevallen met vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor 2 à 3 % van de files veroorzaakt door incidentele factoren (ongevallen, wegwerkzaamheden, evenementen en weer). Uit recente publieksmetingen blijkt echter dat de gemiddelde autorijder er vanuit gaat dat vrachtwagens betrokken zijn bij circa 44% van de ‘ongeval’ files. Deze perceptie is waarschijnlijk toe te schrijven aan de grote media-aandacht voor vrachtauto-ongevallen en aan het feit dat dit soort ongevallen doorgaans langere files opleveren.

In een voorstudie van TNO in mei 2007 is vastgesteld dat een grootschalige proef met anti-ongeval systemen kan bijdragen aan verlichting van de filedruk en veiligheid op de weg. Alhoewel er op de markt diverse systemen beschikbaar zijn om de veiligheid van vrachtwagens te verhogen en de kans op ongevallen te verlagen, worden deze systemen nog maar nauwelijks toegepast. Enerzijds door de hoge kosten en anderzijds door de relatief ongunstige kosten-baten verhouding voor de transporteur. De verwachte maatschappelijke kosten–baten verhouding van deze systemen (minder ongevallen en files) is echter veel hoger. En dit zal eveneens een positief effect kunnen hebben op het imago van deze belangrijke economische sector. Redenen te meer om van start te gaan met een proef.

De voorgestelde proef betreft circa 5% van het totale vrachtautopark. Daarmee is het effect van de pilotproef meetbaar en met een uitgebreide registratie van voertuigbewegingen is het mogelijk om belangrijke informatie over de werking van de verschillende anti-ongeval systemen te verkrijgen.

Het doel van de proef is drieledig:

  • Het meten van het effect op verbetering van de doorstroming van het op grote schaal implementeren van ‘Anti-ongevallen systemen’ (AOS) in vrachtwagens;
  • Het terugdringen van het aantal ongevallen met vracht¬wagens en de effecten hiervan op de verkeersveiligheid;
  • Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de verschillende systemen die kunnen bijdragen aan de veiligheid van vrachtverkeer.

Vragen die in de proef uitvoerig aan bod zullen komen zijn o.a.: Wat is het effect van het uitrusten van een groot aantal vrachtwagens met AOS-systemen op de doorstroming? Wat is het effect van de implementatie van verschillende AOS-systemen op de verkeersveiligheid? Wat is de maatschappelijke en economische impact van het terugdringen van het aantal ongelukken?

Het onderzoek loopt in ieder geval tot eind 2008. Connekt is samen met de andere partners bezig om vrachtwagen-eigenaren te vinden die bereid zijn aan het onderzoek deel te nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt