Besluit bodemkwaliteit op 1 januari 2008 in werking

Duurzaam bodembeheer gemakkelijker met nieuw Besluit bodemkwaliteit

Den Haag – Het beschermen van de bodem wordt een stuk gemakkelijker als op het Besluit bodemkwaliteit in werking treedt. In het nieuwe Besluit is vastgelegd hoe de bodem nu en in de toekomst zo goed mogelijk kan worden gebruikt en beschermd. Het Besluit bevat regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Het geeft aan hoe milieuhygiënisch moet worden getoetst en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het Besluit. Het Rijk (de ministeries van VROM, V en W en LNV) speelt met het besluit in op de wens van lokale overheden om de bodemkwaliteit beter te laten aansluiten op het lokale bodemgebruik.

Het Besluit zorgt voor minder regels en administratieve lasten voor overheden en bedrijfsleven, vooral als het gaat om het toepassen van bouwstoffen. Ook staan er duidelijkere en transparantere normen voor het toepassen van grond en baggerspecie in.

De nieuwe normen zijn bepaald door naar de risico’s van het bodemgebruik te kijken. Hierbij krijgen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders meer eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zij kunnen ervoor kiezen om onder voorwaarden zelf normen vast te stellen die zo goed mogelijk aansluiten bij de functie die de bodem heeft en de (gewenste) kwaliteit voor een bepaald gebied. Ook het toezicht en de handhaving krijgen prioriteit. De hele keten (producenten, tussenhandelaren en leveranciers) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie en hier wordt ook op gehandhaafd. Bovendien worden eisen gesteld aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden, zoals veldwerk en partijkeuringen. Deze mogen alleen worden uitgevoerd door personen en instellingen die hiervoor gecertificeerd en erkend zijn.

Gefaseerde inwerkingtreding
Op 1 januari treedt het Besluit bodemkwaliteit in werking voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater. Een half jaar later, op 1 juli 2008, wordt het Besluit ook van kracht voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodems en voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater.

De regels voor de kwaliteit van uitvoering zijn al eerder, namelijk per 1 oktober 2006 gefaseerd in werking getreden; deze zijn nu integraal opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Om de inwerkingtreding soepel te laten verlopen zijn er voor verschillende onderdelen (zoals bewijsmiddelen en bodemkwaliteitskaarten) overgangsregels opgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Besluit bodemkwaliteit op 1 januari 2008 in werking | Infrasite

Besluit bodemkwaliteit op 1 januari 2008 in werking

Duurzaam bodembeheer gemakkelijker met nieuw Besluit bodemkwaliteit

Den Haag – Het beschermen van de bodem wordt een stuk gemakkelijker als op het Besluit bodemkwaliteit in werking treedt. In het nieuwe Besluit is vastgelegd hoe de bodem nu en in de toekomst zo goed mogelijk kan worden gebruikt en beschermd. Het Besluit bevat regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Het geeft aan hoe milieuhygiënisch moet worden getoetst en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het Besluit. Het Rijk (de ministeries van VROM, V en W en LNV) speelt met het besluit in op de wens van lokale overheden om de bodemkwaliteit beter te laten aansluiten op het lokale bodemgebruik.

Het Besluit zorgt voor minder regels en administratieve lasten voor overheden en bedrijfsleven, vooral als het gaat om het toepassen van bouwstoffen. Ook staan er duidelijkere en transparantere normen voor het toepassen van grond en baggerspecie in.

De nieuwe normen zijn bepaald door naar de risico’s van het bodemgebruik te kijken. Hierbij krijgen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders meer eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zij kunnen ervoor kiezen om onder voorwaarden zelf normen vast te stellen die zo goed mogelijk aansluiten bij de functie die de bodem heeft en de (gewenste) kwaliteit voor een bepaald gebied. Ook het toezicht en de handhaving krijgen prioriteit. De hele keten (producenten, tussenhandelaren en leveranciers) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie en hier wordt ook op gehandhaafd. Bovendien worden eisen gesteld aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden, zoals veldwerk en partijkeuringen. Deze mogen alleen worden uitgevoerd door personen en instellingen die hiervoor gecertificeerd en erkend zijn.

Gefaseerde inwerkingtreding
Op 1 januari treedt het Besluit bodemkwaliteit in werking voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater. Een half jaar later, op 1 juli 2008, wordt het Besluit ook van kracht voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodems en voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater.

De regels voor de kwaliteit van uitvoering zijn al eerder, namelijk per 1 oktober 2006 gefaseerd in werking getreden; deze zijn nu integraal opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Om de inwerkingtreding soepel te laten verlopen zijn er voor verschillende onderdelen (zoals bewijsmiddelen en bodemkwaliteitskaarten) overgangsregels opgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM