Rapport Commissie Stedelijke Distributie

Efficiëntere bevoorrading levert winst voor mens, economie en milieu

Den Haag – Tijdens het landelijk congres over stedelijke distributie overhandigde voorzitter Eric Janse de Jonge van de Commissie Stedelijke Distributie het adviesrapport ‘Efficiëntere bevoorrading. Winst voor mens, economie en milieu’ aan topambtenaar mevrouw Tammenoms Bakker, die de zieke minister Eurlings verving. Hierin staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de Commissie. Mevrouw Tammenoms gaf namens het ministerie als reactie op het rapport aan dat het ministerie een blijvende actieve rol van alle verantwoordelijke partijen verwacht. Daar waar samenwerking niet tot stand komt, zal de minister er niet voor terugschrikken om vanuit zijn verantwoordelijkheid deze af te dwingen.

Ministerie Verkeer en Waterstaat bemiddelende instantie blijft nodig

Een van de conclusies uit het rapport van de Commissie is dat schaalvergroting veel tijd en geld bespaart. Het ministerie onderstreept het feit dat de stadsregio’s en provincies, naast gemeenten een goed schaalniveau vormen om kennis op te bouwen en processen aan te jagen. De reeds ingeslagen weg van samenwerking tussen detaillisten, vervoerders, verladers en gemeenten op lokaal niveau moet daarnaast ook met kracht worden voortgezet. Het ministerie is van mening dat hierbij de bemiddelende en aanjagende rol van de Commissie ook in de toekomst voortgezet moet worden, bijvoorbeeld in een vorm à la de OV ambassadeur of een autoriteit stedelijke distributie ’. Het komende voorjaar verwacht de minister een definitieve kabinetsreactie op het adviesrapport te kunnen geven.

Milieu als katalysator voor samenwerking

Een van de andere conclusies uit het adviesrapport is dat milieu als katalysator voor
samenwerking goed werkt en leidt tot effectieve oplossingen. Het bleek in het verleden moeilijk aandacht te krijgen voor stedelijke distributieknelpunten. Mede door het convenant ‘Stimulering schone vrachtwagens en milieuzonering’ wordt een efficiëntere stedelijke bevoorrading opgepakt. De Commissie heeft een digitale kaart stedelijke distributie gelanceerd waarmee samenwerking gemonitord wordt www.stedelijkedistributie.nl

Economische groei dreigt achter te blijven

De Commissie vreest dat zonder de benodigde samenwerking knelpunten in de bevoorrading, gevolgen gaan hebben voor de economische vitaliteit en leefbaarheid van de Nederlandse steden. Het is van belang dat er een gezamenlijk inzicht ontstaat en een integrale aanpak gehanteerd wordt. Veel gemeenten zien bijvoorbeeld soms niet in dat het beperken van de toegang tot de stad voor vrachtverkeer, juist kan leiden tot meer vervoersbewegingen. Het verminderen van het aantal leverdagen vanuit leverancier en/of winkelier kan juist wel grote besparingen op transportbewegingen opleveren (tot meer dan 50%) blijkt uit de Rekenmodule van de Commissie waarvan de nieuwste versie werd gepresenteerd op het congres.

Verder pleit de Commissie er voor al in een vroeg stadium bij de vernieuwing of ontwikkeling van gebieden na te denken over een efficiëntere bevoorrading. Zij ziet het daarbij als een verantwoordelijkheid van decentrale overheden om het bedrijfsleven hierbij te betrekken. Zij raadt aan door middel van binnenstads- en straatmanagement te zoeken naar de beste situatie voor alle partijen ter plaatse.

Deze en meer conclusies en aanbevelingen zijn uitvoerig besproken met de diverse
betrokkenen op het congres en zijn terug te lezen in het adviesrapport dat is te vinden op
de website van de Commissie

Hieronder treft u een bericht aan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Toespraak Minister Eurlings (uitgesproken door mevrouw Tammenoms Bakker)

Mevrouw Tammenoms Bakker nam maandag 26 november 2007 het eindadvies van de Commissie Stedelijke Distributie in ontvangst. Mevrouw Tammenoms gaf namens de minister aan het rapport goed te bestuderen, om te bepalen welke stappen genomen moeten worden. ‘Helder is dat we de ingeslagen weg van samenwerking tussen detaillisten, vervoerders, verladers en gemeenten met kracht moeten voortzetten,’ gaf Mevrouw Tammenoms Bakker al wel aan.

De volledige toespraak vindt u op de website van VenW onder toespraken

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Commissie Stedelijke Distributie