Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten

Den Haag – De Randstad weer aan de top brengen als duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren. Dat is het doel van de bestuurlijke afspraken die op 29 oktober 2007 in de Ridderzaal zijn ondertekend door zo’n 40 bestuurders tijdens de eerste, jaarlijks terugkerende Randstad Urgent conferentie.

Met hun handtekening hebben zo’n 40 bestuurders hun commitment gegeven aan de uitvoering van het kabinetsprogramma Randstad uit het regeerakkoord. Hieronder bevonden zich coördinerend bewindsman Eurlings, de ministers Cramer, Van der Hoeven, Verburg en Plasterk, staatssecretaris Huizinga en tal van gedeputeerden en wethouders.

De besluitvorming in Nederland heeft last van bestuurlijke drukte. Dat levert te vaak vertraging op. De bestuurlijke cultuur moet daarom anders. Veel bestuurders in Nederland zijn het erover eens dat het Rijk en de provincie als dat nodig is gelegitimeerd knopen moeten kunnen doorhakken. Daarom zijn in september bestuurlijke duo’s gevormd.

Een recent voorbeeld van het oplossen van een slepende kwestie is het gezamenlijke besluit van Rijk en regio voor de wegverbreding van de verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere, goed ingepast en gecombineerd met een forse impuls voor natuurverbetering. Dat was hard nodig. Onder meer voor de schaalsprong van Almere met 60.000 nieuwe woningen.

Als illustratie van een nieuwe werkwijze zijn projectambassadeurs van naam aangezocht, onder wie de heer B. Wientjes (VNO/NCW), de heer E. Brinkman (Bouwend Nederland), mevrouw E. Verkoelen (Zuidhollandse Milieufederatie), de heer W. de Jager (Rabobank), de heer R. Smit (Havenbedrijf Rotterdam) en de heer D. Stadig (Deltametropool). Zij houden de bestuurlijke duo’s van Randstad Urgent scherp op hun resultaten.

In alle projecten worden besluiten genomen die de ontwikkeling van de Randstad dienen. Voor alle ruim 30 projecten wordt deze kabinetsperiode besloten hoe en wanneer de uitvoering plaatsvindt. Voor een reeks projecten is de planning dat de besluitvorming voor het einde van de kabinetsperiode daadwerkelijk tot uitvoering leidt. Voorbeelden daarvan zijn:

  • openstelling extra rijstroken op de A12 (vanaf 2010);
  • start landaanwinning tweede Maasvlakte (vanaf 2e helft 2008) en start aanleg 750 ha natuur- en recreatiegebied in Rijnmond (vanaf 2e helft 2009);
  • ontsluiting mainport Rotterdam door aanpassing van de A15 (vanaf 2010);
  • uitvoering Draaischijf Utrecht, een combinatie van maatregelen voor wegen, OV en fiets (vanaf 2010);
  • ontwikkeling van de Oude Rijnzone naar een aantrekkelijk woon- en werkomgeving (vanaf 2008) ;
  • start uitvoering programma Zuidplaspolder (2010) ;
  • Natte As door het Groene Hart (vanaf 2007);
  • aanpak zwakke schakels in de kust (al begonnen bij Noordwijk, vanaf 2008 Delflandse kust en vanaf 2009 Scheveningse kust);
  • culturele programma’s met internationale allure (vanaf 2008).

Andere belangrijke besluitvormingsmomenten zijn: maatregelenpakket korte termijn OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (2007) en het Integraal Afsprakenkader Almere 2030, in samenhang met besluiten over de ontwikkeling van het IJmeer/Markermeer (eind 2009).

In juli 2008 komt het kabinet met een integrale en regionaal gedragen visie op de Randstad in 2040.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bestuurlijke trekkers voor Randstad Urgent bekend (06-09-2007)

Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat