Kamerbrief over Werkprogramma CAW 2008

Den Haag – Op 23 oktober 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarbij het werkprogramma van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW).

Hieronder leest u de volledig aanbiedingbrief 20071360 werkprogramma CAW 2008. Kamerstuk | 2007-10-23. Daaronder vindt u de inhoudsopgave van het rapport zodat u kunt bepalen of u het volledige rapport wilt lezen (het rapport telt 10 pagina’s). U vindt het volledige rapport 20071360 bijlage werkprogramma CAW 2008. Bijlage | 2007-10-23 op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u het werkprogramma van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW) voor 2008 aan, dat door mij onlangs is vastgesteld, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

2. PRIORITAIRE ADVIESONDERWERPEN 2008

2.1 Juridische aspecten WV21

2.2 Invoering en implementatie Waterwet

2.3 Nadeelcompensatie in de waterstaatswetgeving

2.4 Modernisering Wegenwet

2.5 Kaderrichtlijn mariene strategie

3. MOGELIJKE ADVIESONDERWERPEN 2008

3.1 Bodemrichtlijn

3.2 Water en ruimtelijke ordening

3.3 Intrekking Verenwet

4. LOPENDE ADVIESONDERWERPEN 2007

4.1 Waterbeheer in Europees perspectief

4.2 Waterbesluit

5. VOORUITBLIK OP 2009

6. UITGEBRACHTE ADVIEZEN VANAF 2002

6.1 Schriftelijke adviezen

6.2 Mondelinge adviezen (klankbordgesprekken)

7. SAMENSTELLING COMMISSIE