Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Maastricht – Sinds een half jaar zijn vijf marktpartijen op een bijzondere manier aan de slag om de beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeer, stedenbouw, milieu en leefomgeving. Deze aanbesteding is inhoudelijk strikt vertrouwelijk, vindt plaats in verschillende rondes en in onderlinge concurrentie. Drie marktpartijen gaan dit najaar door naar de volgende ronde. A2 Maastricht ligt daarmee op koers. Eind volgend jaar kan iedereen kennis nemen van en reageren op de (concept) plannen.

Vijf marktpartijen hebben meegedaan aan de eerste ronde van de aanbesteding die plaatsvindt volgens een nieuwe methode van de concurrentiegerichte dialoog. Deze marktpartijen hebben aangetoond dat zij kunnen voldoen aan de minimumeisen voor:

  • verbetering van de doorstroming op de A2 en bereikbaarheid van Maastricht;
  • de bevordering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid;
  • het opheffen van barrières in de stad en;
  • het creëren van kansen voor stedelijke ontwikkeling.

De aanbesteding van A2 Maastricht is geen aanbestedingswedstrijd op prijs, maar op kwaliteit. Het winnende plan zal moeten voldoen aan alle eisen, maar zal vooral scoren op het invullen van wensen en benutten van kansen voor de omgeving.

Tussenstand

Over de inhoud van de plannen kan nu niets worden verteld. Het aanbestedingsproces verloopt strikt vertrouwelijk. De (concept)plannen zijn ieder apart en anoniem beoordeeld door het projectbureau A2 Maastricht en de gunningsadviescommissie. Vervolgens is advies uitgebracht aan de A2-Stuurgroep waarin Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen zijn vertegenwoordigd.

De A2-Stuurgroep heeft het advies bekrachtigd en daarmee het startschot >gegeven voor de volgende ronde in het aanbestedingsproces. Zij spreekt haar vertrouwen uit dat Avenue2 (Strukton Betonbouw, Strukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Infra, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, ARCADIS Nederland, Concire, West 8 en DGMR), BA2M (BAM Civiel en BAM Wegen, AM, BAM Vastgoed en Haskoning Nederland) en Unie van Maastricht (Volkerwessels, Heijmans, Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt, KCAP Architects & Planners, DHV, Witteveen + Bos, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en Zwarts & Jansma architecten) zullen komen tot het beste resultaat voor de verschillende projectonderdelen: verknoping A2/A79, nieuwe ontsluitingsweg tussen A2 en bedrijventerrein Beatrixhaven, versterken groen en recreatie bij Landgoederenzone, tunnel tussen knooppunten Geusselt en Europaplein, nieuwe Stadsboulevard en nieuw hart voor Maastricht-Oost. Eind volgend jaar wordt een grootscheepse consultatieronde georganiseerd en kan iedereen kennis nemen van en reageren op de (concept)plannen.

Via het project A2 Maastricht willen publieke patijen samen met de markt laten zien dat plannen maken en realiseren echt anders kan, waarbij duurzame kwaliteit, maximale meerwaarde in stedelijke ontwikkeling en infrastructuur én het bundelen van krachten tussen markt en overheid voorop staat.

Meerinformatie
Hieronder vindt u meer informatie over:

  • Wat is een concurrentiegericht dialoog?;
  • Welke stappen worden doorlopen?;
  • Waarop worden plannen voor A2 Maastricht straks beoordeeld?;
  • Hoe ziet de planning eruit?.

Wat is een concurrentiegerichte dialoog?

Bij ‘reguliere’ aanbestedingen worden marktpartijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars gevraagd een voorliggend plan uit te voeren. Bij het project A2 Maastricht is er geen kant en klaar plan waarvoor een uitvoerder wordt gezocht. Op basis van het programma van eisen, plangebied, budget en vastgoedmogelijkheden wordt de geselecteerde marktpartijen gevraagd om zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur), milieu én stedenbouwkundige onderdelen (vastgoed). Een ‘aanbestedingswedstrijd’ tussen marktpartijen voor het beste plan binnen bepaalde randvoorwaarden en een maximaal budget. Landelijk gezien wordt ‘A2 Maastricht’ als een vernieuwend project voor integrale gebiedsontwikkeling aangemerkt, in de Nota Mobiliteit en in het beleid voor publiekprivate samenwerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Vanwege de belangrijke grensoverschrijdende verkeersfunctie is internationaal aan A2 Maastricht een Europese subsidie uit het TEN fonds (Trans Europese Netwerken) toegekend.

Welke stappen worden doorlopen?

De Dialoogfase, het interactieve planvormingsproces, dat moet leiden tot geoptimaliseerde, integrale plannen, wordt gevoerd met in principe drie marktpartijen.

Dialoogronde I staat in het teken van kennismaking, verduidelijken van de doelstellingen, het presenteren door de consortia van hun projectvisie en hun projectmanagementplan om tot een geoptimaliseerd plan te komen dat zij binnen het budget risicodragend kunnen uitvoeren. De kwaliteit van de projectvisie en het projectmanagementplan wordt gebruikt om het aantal Deelnemers terug te brengen tot drie.

Dialoogronde II moet leiden tot schetsoplossingen voor de verschillende integrale plannen. In deze periode kan nog discussie worden gevoerd over (minimum)eisen of (scope)begrenzingen, die onbedoeld optimalisaties en meerwaarden van het integrale plan in de weg staan.

Dialoogronde III moet leiden tot verschillende concept integrale plannen voor het project A2 Maastricht. De integrale plannen moeten gepaard gaan met alle gevraagde gegevens die nodig zijn om deze te kunnen toetsen aan het programma van eisen en de gunningscriteria. Tevens moeten de effecten van de integrale plannen worden aangegeven in de vorm van een variantennota (incl. concept MER). De plannen moeten (onder andere) worden gevisualiseerd. Dialoogronde III wordt afgesloten met een voorlopige aanbieding van het integrale plan met een garantie dat dit integrale binnen het budget risicodragend door de marktpartij is uit te voeren.

Het resultaat van Dialoogronde III, drie voorlopige biedingen voor een integraal gebiedsontwerp, wordt aan de bevolking en alle andere betrokkenen ter consultatie voorgelegd. De marktpartijen zullen hun plannen zelf in het openbaar toelichten. Alle reacties vanuit de bevolking en andere betrokkenen worden gebundeld in een openbaar document. Het bevoegd gezag zal in een Consultatiedocument op basis van alle reacties aangeven welke reacties naar hun mening door de marktpartijen in hun plannen moeten worden verwerkt, welke gewenst zijn en welke niet nodig geacht worden.

In Dialoogronde IV zullen de resultaten van de consultatie waar mogelijk en wenselijk in de integrale plannen worden verwerkt. Dit leidt uiteindelijk tot verschillende integrale plannen met een definitieve status.

De aanbestedingsprocedure wordt afgesloten met de Inschrijvingsfase.

Getoetst wordt of de definitieve inschrijvingen voldoen aan alle eisen. Dan worden de integrale plannen op meerwaarde beoordeeld door de Gunningsadviescommisie, die vervolgens het gunningsadvies geeft.
l

Waarop worden plannen voor A2 Maastricht straks beoordeeld?

Bij de beoordeling van het beste plan wordt gekeken naar de eindoplossing én de situatie tijdens de uitvoering van het project. Dit betekent dat de bereikbaarheid van de stad en de doorstroming van het verkeer door de stad meewegen. Het is uiterst belangrijk dat Maastricht ook tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijft en dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden. Definitieve keuze voor het beste plan is in 2009 voorzien. In 2010 gaat ‘de schop de grond in’.

Oplevering van de verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur) vindt naar verwachting in 2016 plaats.

Hoe ziet de planning eruit?

Trechteringsbesluit tracé/MER-procedure Juni 2006

Samenwerkingsovereenkomst Juni 2006

Voorkeursalternatief ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2 Tweede helft 2006

Start Europese aanbesteding Eind 2006

Selectie 5 marktpartijen Begin 2007

Selectie 3 marktpartijen Nu

Vrijwillige consultatie voorlopige marktplannen Tweede helft 2008

Keuze beste plan (definitieve biedingen/gunning) voor stad en snelweg Tweede helft 2009

Start uitvoering voorbereidende werkzaamheden Tweede helft 2009

Ontwerptracébesluit/ontwerp bestemmingsplan Eerste helft 2010

Inspraak ontwerktracébesluit/ontwerp bestemmingsplan Eerste helft 2010

Tracébesluit/vaststelling bestemmingsplan en start bouw verkeerskundige onderdelen Tweede helft 2010

Oplevering verkeersinfrastructuur: A2-tunnel, verknoping A2/A79, afslag Beatrixhaven 2016*

Oplevering laatste vastgoed 2025*

* of zoveel sneller als het definitieve marktplan mogelijk maakt

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A2 Passage Maastricht