Provincie Friesland zoekt mogelijkheden voor hergebruik bagger

Leeuwarden – De provincie Fryslân start samen met Wetterskip Fryslân en LTO Noord een aantal pilotprojecten om aan te tonen dat baggerspecie veilig kan worden toegepast voor hergebruik. De voorbeeldprojecten richten zich voornamelijk op het toepassen van bagger op landbouwpercelen. Daarmee wordt een oplossing gevonden voor de specie die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden in de provincie Fryslân. De pilots starten dit najaar en lopen door in 2008. Het project wordt uitgevoerd door Ingenieursbureau Oranjewoud.

Traditioneel wordt vrijgekomen bagger opgeslagen in speciale baggerdepots. Dat brengt veel kosten met zich mee; voor transport, voor opslag en voor de aanleg van de depots zelf. Daarom streeft de provincie Fryslân ernaar de bagger direct toe te passen voor hergebruik. Gedacht wordt aan het ophogen van landbouwgronden in het veenweidegebied of bijvoorbeeld het creëren van een zogenaamde plas-dras situatie in een natuurgebied door het aanleggen van een vooroever. Daarbij mag de baggerspecie geen risico’s opleveren voor landbouw en natuur.

De toepassing van bagger direct bij de baggerlocatie gaat niet zonder slag of stoot. Milieugedeputeerde Adema betreurt dat. “Bagger wordt vaak nog geassocieerd met iets negatiefs. Dat is onterecht. Veel bagger is niet vervuild en is prima bruikbaar voor het ophogen van oevers en kaden, het verbeteren van landbouwpercelen en bijvoorbeeld in natuurontwikkelingsprojecten. Wij willen via een aantal pilotprojecten laten zien wat de toepassingsmogelijkheden zijn, zodat we van dat negatieve imago afkomen".

Ingenieursbureau Oranjewoud heeft in opdracht van de provincie een workshop georganiseerd waarbij vraag- en aanbodkant met elkaar in gesprek gingen over toepassingsmogelijkheden en risico’s. Wat die risico’s precies zijn wordt nu nader onderzocht. Met de resultaten daarvan, met afspraken over vergoedingen en door de pilot-projecten hoopt de provincie Fryslân in de toekomst veel integraler te kunnen gaan werken

Provincie Fryslân streeft naar een jaarlijkse baggerhoeveelheid van minimaal 750.000 m³ en liefst 1.000.000 m³. Daarvoor worden diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het Friese Merenproject. Die baggerwerkzaamheden zijn nodig om de vaarwegen begaanbaar te houden en de kwaliteit van het water te behouden. In 2006 is ruim 750.000m³ gebaggerd, en daarmee is voor het eerst aan de minimale doelstelling voldaan die nodig is om de vaarwegendiepte op peil te houden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Prijsvraag innovatief gebruik bagger in Friesland (03-07-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân