Kamervragen over files door onderhoud

Den Haag – Op 19 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de hinder van dagelijkse files als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.

Hieronder leest u de volledig brief br.24416/54335. Kamervragen van het lid Madlener over de hinder van dagelijkse files als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.
Kamerstuk | 2007-09-19.

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u antwoorden op de vragen gesteld door het lid Madlener (PVV) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de hinder van dagelijkse files als gevolg van onderhoudswerkzaamheden (ingezonden op 23 augustus 2007).

 • 1. Hebt u kennisgenomen van het artikel “Stapelgek van files”(1)?

  1. Ja, en ik begrijp de ergernis die in dit artikel tot uitdrukking komt.

  (1) De Telegraaf, 2 augustus 2007

 • 2. Is er inderdaad sprake geweest van een urenlang oponthoud? Wat vindt u daarvan? Hoe groot is de financiële schade die hierdoor is ontstaan?

  2. Oponthoud was vanaf het incident – de verzakking van een talud langs de weg, tijdens heiwerkzaamheden – op 20 augustus rond 13:00 uur, tot en met de avondspits van 21 augustus. De langste file was circa 10 kilometer. Op andere werkdagen staat hier meestal in de orde van 4 kilometer file. De maatschappelijke schade als gevolg van de verkeershinder is geschat op circa € 400.000.

 • 3. Bent u nu eindelijk bereid tot het nemen van onorthodoxe maatregelen om adequaat op te treden bij het oplossen van de alsmaar toenemende ondragelijke files?

  3. In 2006 is de Nota Mobiliteit in werking getreden, waarmee wordt ingezet op bouwen, benutten en anders betalen voor mobiliteit. Dit kabinet doet daar nog een schepje bovenop. Tot en met 2012 is er in totaal € 350 miljoen extra beschikbaar voor (Vaar)wegen en infrastructuur. Daarna komt er € 100 miljoen per jaar structureel extra ter beschikking. Dat geld komt bovenop de al gereserveerde middelen in het MIRT en de Nota Mobiliteit.

  • De grootste fileoorzaak is het grote aanbod van auto’s. De toename in de automobiliteit zorgt voor een sterke stijging van de filelast;
  • Fileveroorzakende ongelukken worden via modern incidentmanagement opgelost. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat, KLPD en hulpdiensten hierin is erg efficiënt. Ik ben van mening dat we hiermee in Nederland voorop lopen;
  • Files door wegwerkzaamheden zijn minimaal. De aanpak van Rijkswaterstaat is ingrijpend verbeterd en de weggebruiker toont zich hier tevreden over.

  Voor de zomer hebben we het Urgentieprogramma Randstad gepresenteerd. Dat is een nieuwe “onorthodoxe” manier van werken, samen met regionale bestuurders, om slagvaardig projecten te kunnen realiseren in de Randstad. Daarnaast zal het kabinet nog deze kabinetsperiode een eerste onomkeerbare stap nemen inzake anders betalen voor mobiliteit.

  Op alle trajecten van de file-top 50 zijn we bezig met het bedenken of realiseren van oplossingen. We treffen ook kleine maatregelen die direct effect hebben op de capaciteit en doorstroming van het verkeer. Dan hebben we het onder andere over proeven met dynamische snelheden, het doortrekken van witte strepen bij op- en afritten, verbeteringen in de afhandeling van incidenten op de wegen, vermindering van het aantal brugopeningen tijdens de spits.

  De afgelopen periode hebben we tegenslagen gehad met het tempo van de besluitvorming rond aanlegprojecten. Dat is voor mij reden geweest om op korte termijn een commissie in te stellen, die voorstellen doet voor het slagvaardiger nemen van besluiten. Het kan eenvoudiger en sneller zonder aan kwaliteit te verliezen. Ik hoop van harte dat er vanuit deze commissie vernieuwende “onorthodoxe” ideeën komen om de besluitvorming te verbeteren.

 • 4. Beschikt Rijkswaterstaat over een noodplan bij onverwachte incidenten? Indien ja, waarom heeft dit niet gewerkt? Indien neen, waarom niet?

  4. Voor RWS zijn onverwachte incidenten aan de orde van de dag. Vier regionale verkeerscentrales en één landelijke verkeerscentrale zijn hier de hele dag mee bezig, samen met de weginspecteurs ter plaatse. De belangrijkste instrumenten voor RWS zijn omleiden en informeren. Gezien de drukte op het hele wegennet levert omleiden niet altijd veel extra ruimte op. De weggebruiker kan zich via meerdere kanalen informeren over de actuele files. Internet, teletekst en radio geven continue de verkeersinformatie van RWS door via bijvoorbeeld de VID en ANWB en ook boven en langs de weg wordt actuele verkeersinformatie gegeven.

  Files door tegenvallers in de uitvoering komen voor. Rijkswaterstaat heeft heel veel werk onder handen en soms loopt dat anders dan voorzien. Ik denk dat de aannemer en Rijkswaterstaat bij dit betreffende incident met grote inzet hebben gewerkt aan herstel van de verkeersdoorstroming, met behoud van veiligheid. Dit heeft de files wel beperkt, maar niet voorkomen.

 • 5. Hebt u de problemen welke zouden kunnen optreden onderschat?

  5. Tegenvallers in de uitvoering van projecten zoals nu bij de Hollandsche Brug en eerder deze zomer bij werkzaamheden op de A9, zijn ongewenst, maar komen af en toe voor. Voorzieningen om deze problemen echt te voorkomen vergen enorme – zo niet onverantwoorde – investeringen in tijdelijke extra wegcapaciteit. Soms wordt dit inderdaad gedaan, maar hier niet. Dit wordt per project afgewogen, maar er blijft een zeker risico aanwezig, zoals dit incident laat zien.

 • 6. Kunt u garanderen dat er na 1 september 2007, wanneer de vakantietijd voorbij is, geen ernstig verkeersinfarct op gaat treden vanwege werkzaamheden? Zo neen, waarom niet?

  6. Nee. Dat kan in Nederland niet en nergens niet. Ik kan ook geen garanties geven ten aanzien van files door uitzonderlijke weersomstandigheden. Wel verzeker ik u dat RWS intensief onderzoekt hoe dergelijke incidenten nog verder zijn terug te dringen en gevolgschade en ergernis is in te beperken.

 • 7. Welke maatregelen heeft u genomen of gaat u nemen nu deze problemen aan het licht zijn gekomen?

  7. De toegenomen verkeersintensiteit vergroot de gevoeligheid van de doorstroming voor incidenten. In aanvulling op het voorgaande nog het volgende. Spitsstroken en plusstroken worden aangelegd om de capaciteit gedurende de spits te vergroten en bij de aanbesteding van wegwerkzaamheden is de beperking van de verkeershinder een van de belangrijkste gunningscriteria. Mijn ministerie is actief met het project “Fileproof” en kijkt ook in het buitenland naar betere en nieuwe manieren om files in te perken. Bij ingrijpende wegwerkzaamheden wordt vrijwel altijd een VanAnaarBeter-kaartje aangeboden voor trein of bus en de automobilist wordt vroegtijdig geïnformeerd over de voorziene en de actuele situatie. Deze aanpak heeft de hinder en ergernis al sterk verminderd en wordt verder doorgevoerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Kamervragen over files door onderhoud | Infrasite

Kamervragen over files door onderhoud

Den Haag – Op 19 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de hinder van dagelijkse files als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.

Hieronder leest u de volledig brief br.24416/54335. Kamervragen van het lid Madlener over de hinder van dagelijkse files als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.
Kamerstuk | 2007-09-19.

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u antwoorden op de vragen gesteld door het lid Madlener (PVV) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de hinder van dagelijkse files als gevolg van onderhoudswerkzaamheden (ingezonden op 23 augustus 2007).

 • 1. Hebt u kennisgenomen van het artikel “Stapelgek van files”(1)?

  1. Ja, en ik begrijp de ergernis die in dit artikel tot uitdrukking komt.

  (1) De Telegraaf, 2 augustus 2007

 • 2. Is er inderdaad sprake geweest van een urenlang oponthoud? Wat vindt u daarvan? Hoe groot is de financiële schade die hierdoor is ontstaan?

  2. Oponthoud was vanaf het incident – de verzakking van een talud langs de weg, tijdens heiwerkzaamheden – op 20 augustus rond 13:00 uur, tot en met de avondspits van 21 augustus. De langste file was circa 10 kilometer. Op andere werkdagen staat hier meestal in de orde van 4 kilometer file. De maatschappelijke schade als gevolg van de verkeershinder is geschat op circa € 400.000.

 • 3. Bent u nu eindelijk bereid tot het nemen van onorthodoxe maatregelen om adequaat op te treden bij het oplossen van de alsmaar toenemende ondragelijke files?

  3. In 2006 is de Nota Mobiliteit in werking getreden, waarmee wordt ingezet op bouwen, benutten en anders betalen voor mobiliteit. Dit kabinet doet daar nog een schepje bovenop. Tot en met 2012 is er in totaal € 350 miljoen extra beschikbaar voor (Vaar)wegen en infrastructuur. Daarna komt er € 100 miljoen per jaar structureel extra ter beschikking. Dat geld komt bovenop de al gereserveerde middelen in het MIRT en de Nota Mobiliteit.

  • De grootste fileoorzaak is het grote aanbod van auto’s. De toename in de automobiliteit zorgt voor een sterke stijging van de filelast;
  • Fileveroorzakende ongelukken worden via modern incidentmanagement opgelost. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat, KLPD en hulpdiensten hierin is erg efficiënt. Ik ben van mening dat we hiermee in Nederland voorop lopen;
  • Files door wegwerkzaamheden zijn minimaal. De aanpak van Rijkswaterstaat is ingrijpend verbeterd en de weggebruiker toont zich hier tevreden over.

  Voor de zomer hebben we het Urgentieprogramma Randstad gepresenteerd. Dat is een nieuwe “onorthodoxe” manier van werken, samen met regionale bestuurders, om slagvaardig projecten te kunnen realiseren in de Randstad. Daarnaast zal het kabinet nog deze kabinetsperiode een eerste onomkeerbare stap nemen inzake anders betalen voor mobiliteit.

  Op alle trajecten van de file-top 50 zijn we bezig met het bedenken of realiseren van oplossingen. We treffen ook kleine maatregelen die direct effect hebben op de capaciteit en doorstroming van het verkeer. Dan hebben we het onder andere over proeven met dynamische snelheden, het doortrekken van witte strepen bij op- en afritten, verbeteringen in de afhandeling van incidenten op de wegen, vermindering van het aantal brugopeningen tijdens de spits.

  De afgelopen periode hebben we tegenslagen gehad met het tempo van de besluitvorming rond aanlegprojecten. Dat is voor mij reden geweest om op korte termijn een commissie in te stellen, die voorstellen doet voor het slagvaardiger nemen van besluiten. Het kan eenvoudiger en sneller zonder aan kwaliteit te verliezen. Ik hoop van harte dat er vanuit deze commissie vernieuwende “onorthodoxe” ideeën komen om de besluitvorming te verbeteren.

 • 4. Beschikt Rijkswaterstaat over een noodplan bij onverwachte incidenten? Indien ja, waarom heeft dit niet gewerkt? Indien neen, waarom niet?

  4. Voor RWS zijn onverwachte incidenten aan de orde van de dag. Vier regionale verkeerscentrales en één landelijke verkeerscentrale zijn hier de hele dag mee bezig, samen met de weginspecteurs ter plaatse. De belangrijkste instrumenten voor RWS zijn omleiden en informeren. Gezien de drukte op het hele wegennet levert omleiden niet altijd veel extra ruimte op. De weggebruiker kan zich via meerdere kanalen informeren over de actuele files. Internet, teletekst en radio geven continue de verkeersinformatie van RWS door via bijvoorbeeld de VID en ANWB en ook boven en langs de weg wordt actuele verkeersinformatie gegeven.

  Files door tegenvallers in de uitvoering komen voor. Rijkswaterstaat heeft heel veel werk onder handen en soms loopt dat anders dan voorzien. Ik denk dat de aannemer en Rijkswaterstaat bij dit betreffende incident met grote inzet hebben gewerkt aan herstel van de verkeersdoorstroming, met behoud van veiligheid. Dit heeft de files wel beperkt, maar niet voorkomen.

 • 5. Hebt u de problemen welke zouden kunnen optreden onderschat?

  5. Tegenvallers in de uitvoering van projecten zoals nu bij de Hollandsche Brug en eerder deze zomer bij werkzaamheden op de A9, zijn ongewenst, maar komen af en toe voor. Voorzieningen om deze problemen echt te voorkomen vergen enorme – zo niet onverantwoorde – investeringen in tijdelijke extra wegcapaciteit. Soms wordt dit inderdaad gedaan, maar hier niet. Dit wordt per project afgewogen, maar er blijft een zeker risico aanwezig, zoals dit incident laat zien.

 • 6. Kunt u garanderen dat er na 1 september 2007, wanneer de vakantietijd voorbij is, geen ernstig verkeersinfarct op gaat treden vanwege werkzaamheden? Zo neen, waarom niet?

  6. Nee. Dat kan in Nederland niet en nergens niet. Ik kan ook geen garanties geven ten aanzien van files door uitzonderlijke weersomstandigheden. Wel verzeker ik u dat RWS intensief onderzoekt hoe dergelijke incidenten nog verder zijn terug te dringen en gevolgschade en ergernis is in te beperken.

 • 7. Welke maatregelen heeft u genomen of gaat u nemen nu deze problemen aan het licht zijn gekomen?

  7. De toegenomen verkeersintensiteit vergroot de gevoeligheid van de doorstroming voor incidenten. In aanvulling op het voorgaande nog het volgende. Spitsstroken en plusstroken worden aangelegd om de capaciteit gedurende de spits te vergroten en bij de aanbesteding van wegwerkzaamheden is de beperking van de verkeershinder een van de belangrijkste gunningscriteria. Mijn ministerie is actief met het project “Fileproof” en kijkt ook in het buitenland naar betere en nieuwe manieren om files in te perken. Bij ingrijpende wegwerkzaamheden wordt vrijwel altijd een VanAnaarBeter-kaartje aangeboden voor trein of bus en de automobilist wordt vroegtijdig geïnformeerd over de voorziene en de actuele situatie. Deze aanpak heeft de hinder en ergernis al sterk verminderd en wordt verder doorgevoerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings