Kamervragen over A4 Burgerveen – Leiden

Den Haag – Op 4 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin de antwoorden op de vragen die het Tweede Kamerlid Duyvendak heeft gesteld over het tracé A4 Burgerveen-Leiden.

Hieronder leest u de volledig brief br.6918 kamervragen Duyvendak over trace A4 Burgerveen-Leiden. Kamerstuk | 2007-09-04.

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die het Tweede Kamerlid Duyvendak aan mij heeft gesteld over het tracé A4 Burgerveen-Leiden.

 • 1. Kent u de uitspraak van de Raad van State over de A4 Burgerveen – Leiden?(1)

  1. Ja.

  (1) 200602152/1, Raad van State, 25 juli 2007

 • 2. Worden de normen voor de luchtkwaliteit in de omgeving van tracé overschreden? Zo ja, hoeveel bedraagt deze overschrijding en voor welke stoffen?

  2. In het door de Raad van State vernietigde Tracébesluit is aangetoond dat de luchtkwaliteit in het onderzochte gebied niet verslechtert door de verbreding van de A4. In dit onderzoek zijn de overschrijdingen en onderschrijdingen van de normen voor fijn stof (PM10) en NO2 ten opzichte van de grenswaarden bepaald, waarbij er per saldo geen sprake was van een verslechtering. De Raad van State heeft het tracébesluit vernietigd omdat de aanpak (onder andere het onderzoeksgebied) van het luchtonderzoek niet goed genoeg bevonden werd. Door middel van een nieuw luchtonderzoek zal opnieuw moeten worden aangetoond dat de luchtkwaliteit per saldo verbetert. Essentie is dat de aanpak van dit onderzoek aansluit bij de kritiek van de Raad van State.

 • 3. Welke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden heeft de overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit?

  3. Met het nieuwe aangegeven luchtonderzoek zal moeten worden aangetoond dat de luchtkwaliteit per saldo verbetert. In ieder geval verbetert de luchtkwaliteit in het meest druk bevolkte gebied langs de A4 door de aanleg van de verdiepte ligging bij Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp. Dit heeft een positief effect op de gezondheidseffecten voor de omwonenden.

 • 4. Welke maatregelen gaat u op korte termijn treffen om de luchtkwaliteit in de omgeving van de weg te verbeteren?

  4. Momenteel staan er door de flessenhals in de A4 veel files bij Leiden en Leiderdorp. Files zijn slecht voor de luchtkwaliteit. De verbreding van de A4 zal het fileleed op deze locaties sterk verminderen en samen met het verdiept aanleggen van de A4 de luchtkwaliteit verbeteren. Tevens zal voorafgaand aan de openstelling van het traject worden bezien of er op het betreffende traject een tijdelijke 80 km zone wordt ingesteld.

  Naast de projectspecifieke maatregelen helpen ook de generieke luchtkwaliteitsmaatregelen de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals stimuleringsregelingen voor roetfilters op nieuwe voertuigen en voor het achteraf aanbrengen van roetfilters op personenvoertuigen, bestelwagens, OV-bussen en vrachtwagens (zie ook de recente brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer, kenmerk VROM/LMV 2007063426).

 • 5. Is hierbij de ondertunneling van het tracé een mogelijkheid die u serieus onderzoekt?

  5. Nee, ondertunneling is geen mogelijkheid die in het luchtonderzoek is betrokken. Ondertunneling is erg moeilijk te realiseren aangezien de A4 een route is voor explosiegevaarlijke stoffenvervoer. Daarnaast is ondertunneling zeer kostbaar. Op dit tracé zijn andere, meer kosteneffectieve maatregelen mogelijk om aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen.

 • 6. Deelt u de mening dat nieuwe en aanvullende onderzoeken geen oplossing vormen maar dat de luchtkwaliteit zelf moet worden verbeterd?

  6. Ja, de luchtkwaliteit zelf moet inderdaad verbeterd worden. Onderzoek biedt alleen inzicht in problematiek Er zullen daadwerkelijk maatregelen moeten worden getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het betreft dan zowel generieke maatregelen voor verkeer (zoals bijvoorbeeld roetfilters) als locatiespecifieke maatregelen (zoals bijvoorbeeld dynamische verkeersmanagement).

 • 7. Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden?

  7. Ja.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Camiel Eurlings

Bijlage

br.6897 tracebesluit A4 Burgerveen-Leiden. Kamerstuk | 2007-09-04