Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet

Den Haag – Op 27 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet.

Hieronder leest u de volledig brief br.52456 Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet tweede kwartaal 2007. Kamerstuk | 2007-08-27

Geachte voorzitter,

Hierbij treft u de rapportage Groot Onderhoud over het eerste kwartaal van 2007. Aanleiding is de motie ingediend door het kamerlid Van Hijum c.s. (TK, nr 30 300 A 26; begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat op 7 december 2005). Deze rapportage is een vervolg op de voortgangsrapportages in 2006 alsmede over het eerste kwartaal 2007 26 april 2007. Met name wordt de periode 1 april t/m 30 juni 2007 belicht.

Belangrijkste conclusie is dat in deze periode het percentage van de fileoverlast als gevolg van wegwerkzaamheden iets meer is dan in voorgaande jaren.

Ik ga achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;
 • Planning werkzaamheden;
 • Flankerende maatregelen;
 • Beleving door weggebruikers;
 • Communicatie.

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden
In genoemde motie wordt de minister verzocht de extra fileoverlast als gevolg van Groot Onderhoud te beperken tot 5%, waarmee het maximaal aandeel fileoverlast door werkzaamheden 10% wordt (dus een verdubbeling van het gemiddelde percentage in voorgaande jaren).

De totale filezwaarte bedroeg in de eerste 25 weken van 2007 7,8 mln kilometer-minuten. Dit betekent een algemene stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2006. De zwaarste files door werkzaamheden stonden in het tweede kwartaal op de omleidingroutes van de weekendafsluitingen op de A2 vanwege werkzaamheden aan de Maasbrug in juni.

Uit een analyse van de gegevens van de files in de periode januari t/m 23 juni 2007 blijkt dat het percentage filezwaarte(1) met als oorzaak wegwerkzaamheden 4,7% is ten opzichte van de totale filezwaarte. Dit is ruim 2% meer dan in 2006 en 1% meer dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. In het tweede kwartaal stijgt het percentage filezwaarte door werkzaamheden naar 6,4%. Dat is 3% meer dan in de overeenkomstige periode van 2006 en 1% meer dan het gemiddelde van voorgaande jaren.

Deze stijging in de files door wegwerkzaamheden wordt veroorzaakt door de omvang en aard van de werkzaamheden die dit jaar worden opgepakt en stemt overeen met voorspellingen die zijn gemaakt in 2005. Rijkswaterstaat verwacht dat de filezwaarte voor heel 2007 een geringe stijging ten opzichte van 2006 zal laten zien, maar wel binnen de door de Tweede Kamer gestelde grens blijft van 10% files als gevolg van wegwerkzaamheden.

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIT, ZSM en Variabel Onderhoud.

Planning werkzaamheden
Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2007:

 • A2 Grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Maasbrug;
 • A2 Echt-St. Joost plaatsen dwarsliggers viaduct;
 • A12 Den Haag-Gouda bij Waddinxveen zijn de rijbanen op hun definitieve plaats gelegd, na verbreding viaduct over de N456;
 • A16 Moerdijkbrug, vervangen deklaag op de brug;
 • A20 Maasdijk-Vlaardingen, onderhoud asfaltverharding;
 • A27 Grootschalig onderhoud aan de viaducten in de knooppunten Rijnsweerd, Everdingen en Eemnes, dit loopt door in 3e kwartaal.

Belangrijkste werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2007 aan het hoofdwegennet:

 • A1 Grootschalige asfaltoverlaging van Amersfoort naar Baarn;
 • A2 Plaatsen dwarsliggers viaduct t.h.v. Maarssen, als onderdeel van verbreding A2 tussen Utrecht en Amsterdam;
 • A2 Randweg Den Bosch;
 • A2 Sloop viaduct Veldhoven-knooppunt Ekkerswijer, als onderdeel van Randweg Eindhoven;
 • A2 Born-Kerensheide, grootschalig onderhoud aan het asfalt;
 • A4 Vervangen brugdek van de Brug over de Oude Rijn;
 • A9 Knooppunt Holendrecht tot Velsen, grootschalig onderhoud, grootste hinder is tijdens zomervakantie;
 • A10 Asfalteringswerkzaamheden tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer en tussen Hemweg en knooppunt Coenplein;
 • A12 Voorbereidende werkzaamheden spitsstrook t.h.v. Waddinxveen;
 • A12 Grootschalige asfalteringswerkzaamheden Malieveld tot Prins Clausplein;
 • A16 bij Rotterdam, grootschalig onderhoud kunstwerken;
 • A27 Onderhoudswerkzaamheden Merwedebrug;
 • A28 Onderhoudswerkzaamheden viaducten tussen de Uithof en Den Dolder.

Flankerende maatregelen

Ook dit kwartaal is ingezet op het aanbieden van openbaar vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens wegwerkzaamheden. Hiermee wordt bereikt dat bij grootschalige wegwerkzaamheden de filedruk vermindert doordat minder automobilisten de weg opgaan. Bovendien heeft de automobilist een keuzemogelijkheid: hij kan tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een alternatief vervoersmiddel of hij neemt het risico in de file terecht te komen. Het zogenaamd vanAnaarBeter-kaartje is verkrijgbaar bij de NS-kaartautomaat of het NS-loket voor € 2,-. Dit is geldig op trajecten waar wegwerkzaamheden plaatsvinden conform afspraken tussen RWS en NS en Connexxion (verkrijgbaar in de bus).

Het OV-alternatief is in het tweede kwartaal bij een negental Groot Onderhoud locaties ingezet:

 • 27/28/29 april, 11/12/13 mei, 18/19/20 mei, 25/26/27 mei in Gelderland, Waalbrug Nijmegen;
 • 30 april – 6 juli in Overijssel, Wilhelminabrug Deventer;
 • 12/13 mei, 19/20 mei, 2 juni t/m 1 juli alle weekenden in Noord-Holland, A9 Knooppunt Zaandam;
 • 17/20 mei en 26/27 mei in Noord-Holland, A9 Knooppunt Zaandam;
 • April (marathon Rotterdam) in Zuid-Holland, A15 Ridderkerk;
 • 4 weekenden in juni in Noord Brabant, A2 Maasbrug;
 • 1 juni 20.00 – 4 juni 5.00 in Flevoland, A6 Lelystad – Almere;
 • 2/3 juni in Utrecht/Noord-Brabant/Noord-Holland/ Flevoland, A2 corridor;
 • 16/17 juni in Utrecht, A2 Lage Weijde.

Beleving door weggebruikers

Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 ieder kwartaal de mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat werken uitvoert. Ook in het tweede kwartaal van 2007 is er weer een belevingsonderzoek gedaan. De resultaten zijn vergeleken met de overeenkomstige periode van 2006.

Een ruime meerderheid van de weggebruikers is tevreden met de manier waarop de hinder beperkt wordt bij wegwerkzaamheden (62%), een kleiner deel (10%) is hier ontevreden over. Dit is een beter resultaat dan in vorig jaar in de vergelijkbare periode toen 60% tevreden was, en 12% ontevreden.

Aangaande de informatie over werkzaamheden voorafgaand aan het passeren van werkzaamheden is 71% van de weggebruikers tevreden, 17% van de weggebruikers is hier ontevreden over. Vorig jaar in de vergelijkbare periode was 66% van de weggebruikers tevreden, en 20% van de weggebruikers ontevreden. Over informatie ter plaatse van de werkzaamheden is 82% van de weggebruikers tevreden en 9% van de weggebruikers ontevreden. Sinds de start van Groot Onderhoud in 2006 neemt de tevredenheid over deze informatie ter plaatse steeds toe.

De belangrijkste oorzaken van ontevredenheid voor de weggebruiker zijn snelheidsbeperkingen terwijl er niet gewerkt wordt achter de afzettingen en vervelend rijgedrag van andere weggebruikers.

Communicatie
Vanaf april is de communicatie in de massamedia toegenomen. Begin april is de eerste Top 10 advertentie van 2007 geplaatst in de landelijke dagbladen, in de Metro en in de nieuwe wekelijkse gratis uitgave van de ANWB, ANWB-auto.

Tegelijkertijd is in april het Postbus 51-roulement van start gegaan. Ook werden weggebruikers via twee verschillende radiospots geïnformeerd.

Vervolgens zijn nog twee Top 10 advertenties verschenen met de belangrijkste werken in mei en juni. In de maand juni is de boodschap van Groot Onderhoud subtiel teruggekomen in drie afleveringen van het populaire RTL-programma Bestemming Nederland.

Naast het uitdragen van de specifieke boodschap ‘Ga voorbereid op reis, kijk op vanAnaarbeter.nl’, zijn net als vorig jaar in zogenaamde doelgroepmagazines, thema-advertenties geplaatst. Deze thema-advertenties met thema’s als ‘werken achter pylonen’, ‘veiligheid wegwerkers’ en ‘werken in de nacht’, gaan in op de maatregelen die Rijkswaterstaat treft om de hinder te beperken. Nieuw is de advertentie OV-maatregel die informeert over reizen met de bus of trein tegen gereduceerd tarief.

Per maand bezochten gemiddeld ruim 60.000 unieke bezoekers de website vanAnaarBeter.nl; meer dan de helft heeft de kaart met werkzaamheden geopend. Opvallend is dat het aantal bezoekers duidelijk toeneemt op de dag voorafgaand aan het weekend. De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 kreeg het tweede kwartaal ruim 14.000 meldingen (telefoontjes, e-mail, via Postbus 51, etc.). Circa een derde van deze meldingen (37%) hadden betrekking op Groot Onderhoud.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

(1) Filezwaarte wordt uitgedrukt in de eenheidkilometer minuten, dat wil zeggen de sommatie van het aantal minuten dat er file van een bepaalde lengte staat. Een file van 5 kilometer gedurende één uur betekent een filezwaarte van 60 minuten maal 5 kilometer is 300 kilometerminuten.

De brief gaat vergezeld van 1 Bijlage br.52456 bijlage 1 Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet tweede kwartaal 2007. Bijlage | 2007-08-27

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2007

Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet 2006

Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet | Infrasite

Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet

Den Haag – Op 27 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet.

Hieronder leest u de volledig brief br.52456 Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet tweede kwartaal 2007. Kamerstuk | 2007-08-27

Geachte voorzitter,

Hierbij treft u de rapportage Groot Onderhoud over het eerste kwartaal van 2007. Aanleiding is de motie ingediend door het kamerlid Van Hijum c.s. (TK, nr 30 300 A 26; begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat op 7 december 2005). Deze rapportage is een vervolg op de voortgangsrapportages in 2006 alsmede over het eerste kwartaal 2007 26 april 2007. Met name wordt de periode 1 april t/m 30 juni 2007 belicht.

Belangrijkste conclusie is dat in deze periode het percentage van de fileoverlast als gevolg van wegwerkzaamheden iets meer is dan in voorgaande jaren.

Ik ga achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;
 • Planning werkzaamheden;
 • Flankerende maatregelen;
 • Beleving door weggebruikers;
 • Communicatie.

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden
In genoemde motie wordt de minister verzocht de extra fileoverlast als gevolg van Groot Onderhoud te beperken tot 5%, waarmee het maximaal aandeel fileoverlast door werkzaamheden 10% wordt (dus een verdubbeling van het gemiddelde percentage in voorgaande jaren).

De totale filezwaarte bedroeg in de eerste 25 weken van 2007 7,8 mln kilometer-minuten. Dit betekent een algemene stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2006. De zwaarste files door werkzaamheden stonden in het tweede kwartaal op de omleidingroutes van de weekendafsluitingen op de A2 vanwege werkzaamheden aan de Maasbrug in juni.

Uit een analyse van de gegevens van de files in de periode januari t/m 23 juni 2007 blijkt dat het percentage filezwaarte(1) met als oorzaak wegwerkzaamheden 4,7% is ten opzichte van de totale filezwaarte. Dit is ruim 2% meer dan in 2006 en 1% meer dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. In het tweede kwartaal stijgt het percentage filezwaarte door werkzaamheden naar 6,4%. Dat is 3% meer dan in de overeenkomstige periode van 2006 en 1% meer dan het gemiddelde van voorgaande jaren.

Deze stijging in de files door wegwerkzaamheden wordt veroorzaakt door de omvang en aard van de werkzaamheden die dit jaar worden opgepakt en stemt overeen met voorspellingen die zijn gemaakt in 2005. Rijkswaterstaat verwacht dat de filezwaarte voor heel 2007 een geringe stijging ten opzichte van 2006 zal laten zien, maar wel binnen de door de Tweede Kamer gestelde grens blijft van 10% files als gevolg van wegwerkzaamheden.

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIT, ZSM en Variabel Onderhoud.

Planning werkzaamheden
Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2007:

 • A2 Grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Maasbrug;
 • A2 Echt-St. Joost plaatsen dwarsliggers viaduct;
 • A12 Den Haag-Gouda bij Waddinxveen zijn de rijbanen op hun definitieve plaats gelegd, na verbreding viaduct over de N456;
 • A16 Moerdijkbrug, vervangen deklaag op de brug;
 • A20 Maasdijk-Vlaardingen, onderhoud asfaltverharding;
 • A27 Grootschalig onderhoud aan de viaducten in de knooppunten Rijnsweerd, Everdingen en Eemnes, dit loopt door in 3e kwartaal.

Belangrijkste werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2007 aan het hoofdwegennet:

 • A1 Grootschalige asfaltoverlaging van Amersfoort naar Baarn;
 • A2 Plaatsen dwarsliggers viaduct t.h.v. Maarssen, als onderdeel van verbreding A2 tussen Utrecht en Amsterdam;
 • A2 Randweg Den Bosch;
 • A2 Sloop viaduct Veldhoven-knooppunt Ekkerswijer, als onderdeel van Randweg Eindhoven;
 • A2 Born-Kerensheide, grootschalig onderhoud aan het asfalt;
 • A4 Vervangen brugdek van de Brug over de Oude Rijn;
 • A9 Knooppunt Holendrecht tot Velsen, grootschalig onderhoud, grootste hinder is tijdens zomervakantie;
 • A10 Asfalteringswerkzaamheden tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer en tussen Hemweg en knooppunt Coenplein;
 • A12 Voorbereidende werkzaamheden spitsstrook t.h.v. Waddinxveen;
 • A12 Grootschalige asfalteringswerkzaamheden Malieveld tot Prins Clausplein;
 • A16 bij Rotterdam, grootschalig onderhoud kunstwerken;
 • A27 Onderhoudswerkzaamheden Merwedebrug;
 • A28 Onderhoudswerkzaamheden viaducten tussen de Uithof en Den Dolder.

Flankerende maatregelen

Ook dit kwartaal is ingezet op het aanbieden van openbaar vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens wegwerkzaamheden. Hiermee wordt bereikt dat bij grootschalige wegwerkzaamheden de filedruk vermindert doordat minder automobilisten de weg opgaan. Bovendien heeft de automobilist een keuzemogelijkheid: hij kan tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een alternatief vervoersmiddel of hij neemt het risico in de file terecht te komen. Het zogenaamd vanAnaarBeter-kaartje is verkrijgbaar bij de NS-kaartautomaat of het NS-loket voor € 2,-. Dit is geldig op trajecten waar wegwerkzaamheden plaatsvinden conform afspraken tussen RWS en NS en Connexxion (verkrijgbaar in de bus).

Het OV-alternatief is in het tweede kwartaal bij een negental Groot Onderhoud locaties ingezet:

 • 27/28/29 april, 11/12/13 mei, 18/19/20 mei, 25/26/27 mei in Gelderland, Waalbrug Nijmegen;
 • 30 april – 6 juli in Overijssel, Wilhelminabrug Deventer;
 • 12/13 mei, 19/20 mei, 2 juni t/m 1 juli alle weekenden in Noord-Holland, A9 Knooppunt Zaandam;
 • 17/20 mei en 26/27 mei in Noord-Holland, A9 Knooppunt Zaandam;
 • April (marathon Rotterdam) in Zuid-Holland, A15 Ridderkerk;
 • 4 weekenden in juni in Noord Brabant, A2 Maasbrug;
 • 1 juni 20.00 – 4 juni 5.00 in Flevoland, A6 Lelystad – Almere;
 • 2/3 juni in Utrecht/Noord-Brabant/Noord-Holland/ Flevoland, A2 corridor;
 • 16/17 juni in Utrecht, A2 Lage Weijde.

Beleving door weggebruikers

Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 ieder kwartaal de mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat werken uitvoert. Ook in het tweede kwartaal van 2007 is er weer een belevingsonderzoek gedaan. De resultaten zijn vergeleken met de overeenkomstige periode van 2006.

Een ruime meerderheid van de weggebruikers is tevreden met de manier waarop de hinder beperkt wordt bij wegwerkzaamheden (62%), een kleiner deel (10%) is hier ontevreden over. Dit is een beter resultaat dan in vorig jaar in de vergelijkbare periode toen 60% tevreden was, en 12% ontevreden.

Aangaande de informatie over werkzaamheden voorafgaand aan het passeren van werkzaamheden is 71% van de weggebruikers tevreden, 17% van de weggebruikers is hier ontevreden over. Vorig jaar in de vergelijkbare periode was 66% van de weggebruikers tevreden, en 20% van de weggebruikers ontevreden. Over informatie ter plaatse van de werkzaamheden is 82% van de weggebruikers tevreden en 9% van de weggebruikers ontevreden. Sinds de start van Groot Onderhoud in 2006 neemt de tevredenheid over deze informatie ter plaatse steeds toe.

De belangrijkste oorzaken van ontevredenheid voor de weggebruiker zijn snelheidsbeperkingen terwijl er niet gewerkt wordt achter de afzettingen en vervelend rijgedrag van andere weggebruikers.

Communicatie
Vanaf april is de communicatie in de massamedia toegenomen. Begin april is de eerste Top 10 advertentie van 2007 geplaatst in de landelijke dagbladen, in de Metro en in de nieuwe wekelijkse gratis uitgave van de ANWB, ANWB-auto.

Tegelijkertijd is in april het Postbus 51-roulement van start gegaan. Ook werden weggebruikers via twee verschillende radiospots geïnformeerd.

Vervolgens zijn nog twee Top 10 advertenties verschenen met de belangrijkste werken in mei en juni. In de maand juni is de boodschap van Groot Onderhoud subtiel teruggekomen in drie afleveringen van het populaire RTL-programma Bestemming Nederland.

Naast het uitdragen van de specifieke boodschap ‘Ga voorbereid op reis, kijk op vanAnaarbeter.nl’, zijn net als vorig jaar in zogenaamde doelgroepmagazines, thema-advertenties geplaatst. Deze thema-advertenties met thema’s als ‘werken achter pylonen’, ‘veiligheid wegwerkers’ en ‘werken in de nacht’, gaan in op de maatregelen die Rijkswaterstaat treft om de hinder te beperken. Nieuw is de advertentie OV-maatregel die informeert over reizen met de bus of trein tegen gereduceerd tarief.

Per maand bezochten gemiddeld ruim 60.000 unieke bezoekers de website vanAnaarBeter.nl; meer dan de helft heeft de kaart met werkzaamheden geopend. Opvallend is dat het aantal bezoekers duidelijk toeneemt op de dag voorafgaand aan het weekend. De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 kreeg het tweede kwartaal ruim 14.000 meldingen (telefoontjes, e-mail, via Postbus 51, etc.). Circa een derde van deze meldingen (37%) hadden betrekking op Groot Onderhoud.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

(1) Filezwaarte wordt uitgedrukt in de eenheidkilometer minuten, dat wil zeggen de sommatie van het aantal minuten dat er file van een bepaalde lengte staat. Een file van 5 kilometer gedurende één uur betekent een filezwaarte van 60 minuten maal 5 kilometer is 300 kilometerminuten.

De brief gaat vergezeld van 1 Bijlage br.52456 bijlage 1 Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet tweede kwartaal 2007. Bijlage | 2007-08-27

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2007

Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet 2006