IP Luchtkwaliteit lanceert vegetatie-prijsvraag

Den Haag – Vandaag lanceert het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit samen met de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners de prijsvraag ‘Vegetatie voor betere luchtkwaliteit: meten is weten’. Doel van de prijsvraag is het ontwikkelen van een nieuw en beter model voor het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit. Marktpartijen kunnen tot vrijdag 5 oktober 2007, 16:00 uur inschrijven voor de prijsvraag.


Effect op luchtkwaliteit

Beplanting filtert NOx, roet en fijn stof uit de lucht door opname via de huidmondjes en/of neerslag op het bladoppervlak. De mate waarin dit gebeurt, is van veel verschillende factoren afhankelijk. Om vegetatie langs wegen beter te kunnen inzetten, is behoefte aan meer kennis van het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit. Dit is de reden dat vandaag de prijsvraag ‘Vegetatie voor betere luchtkwaliteit: meten is weten’ wordt gelanceerd. Marktpartijen worden opgeroepen om een nieuw en beter model te ontwikkelen voor het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit.


Proeflocatie

Voor het ontwikkelen van een nieuw model heeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit een locatie ingericht in Vaassen langs de A50. Op deze proeflocatie kunnen de metingen worden uitgevoerd om het nieuwe model te valideren.

Ook kunnen marktpartijen zelf een andere locatie langs de snelweg selecteren en inrichten. Vanaf februari 2008 dient te worden gestart met de metingen aan de vegetatie en het valideren van het ontwikkelde model.


Prijs

Met de prijsvraag is een totaalbedrag van bijna een half miljoen euro gemoeid. Uiteraard dienen uit de prijs wel het uitgebreid meten van fijn stof en NO2, het ontwikkelen van het nieuwe model, het valideren ervan en het inrichten van een tweede locatie langs de snelweg te worden bekostigd.


Informatiemiddag

Op maandag 10 september 2007 wordt er vanaf 13.30 uur een informatiemiddag georganiseerd bij Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Van der Burghweg 1 in Delft. Inschrijvers kunnen zich tot 6 september 2007 aanmelden voor deze bijeenkomst via aad.vanden.burg@rws.nl (met vermelding van het aantal personen).


Over Innovatieprogramma Luchtkwaliteit

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen.

De focus ligt op snelwegen bij dichtbevolkte gebieden (zgn. ‘hot spots’). Daar zal bronbeleid pas op termijn toereikend zijn om de luchtkwaliteit wat betreft NO2 en PM10 (fijn stof) aan de normen te laten voldoen. De maatregelen vanuit het innovatieprogramma kunnen intussen bijdragen aan verbetering.

Rijkswaterstaat voert het innovatieprogramma uit. Met het beschikbare onderzoeksbudget identificeert, selecteert, stimuleert en beproeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit kansrijke ideeën voor oplossingen. Deze worden tot en met 2009 onderzocht en beproefd. Zodra een maatregel haalbaar blijkt, wordt daarover een positief advies gegeven.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, andere departementen, provincies, gemeenten en marktpartijen.

Het volledige aanbestedingsdocument is te downloaden via de website www.ipluchtkwaliteit.nl.