Urgentieprogramma Randstad vastgesteld

Randstad: naar een duurzame en concurrerende Europese topregio

Vrijdag 25 juni 2007 is in de Ministerraad uitvoerig stilgestaan bij de positie van de Randstad. Op voorstel van minister voor de Randstad Eurlings (VenW) is het Urgentieprogramma Randstad (UPR) vastgesteld. Als onderdeel van het UPR heeft minister Cramer (VROM) de startnotitie Randstad 2040 aan het kabinet voorgelegd. Hiermee is eveneens ingestemd. Daarmee zorgt het kabinet voor een samenhangend programma korte en lange termijn Beide documenten zijn vrijdag 25 juni 2007 aan het parlement aangeboden.

Het kabinet zet met het Urgentieprogramma in op snellere besluitvorming voor een duurzame en concurrerende economische topregio waarin sociale, culturele en ecologische behoeften van de huidige èn toekomstige bewoners van de Randstad zijn meegenomen. Met dit kabinetsprogramma wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd waar bestuurlijke duo’s verantwoordelijk zijn voor het organiseren van effectieve besluitvorming waarover vooraf afspraken worden gemaakt. De duo’s worden gevormd door een bewindspersoon en een regionale bestuurder. Deze worden in het najaar gepresenteerd. Als besluiten uitblijven door bestuurlijke drukte, kunnen Rijk en provincie van hun doorzettingsmacht gebruik maken. In het Urgentieprogramma Randstad staan urgente projecten die (de samenhang van) de Randstad versterken. Dit gebeurt door bij te dragen aan een aangenamer en duurzamer woon- werk en leefklimaat en een betere bereikbaarheid.

De startnotitie Randstad 2040 schetst, in aansluiting op de Nota Ruimte en als onderdeel van het UPR, een aantal belangrijke langetermijnopgaven en discussiethemas die om een duurzaam en toekomstgericht antwoord vragen. Dit najaar zal daarover een discussie worden georganiseerd met bestuurlijke partijen, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers om aansluitend de lange termijnvisie voor de Randstad op te stellen. Die visie zal richting geven aan de langetermijninzet van het kabinet. De beperkte ruimte in de Randstad vraagt ook met het oog op de lange termijn om slimme en duurzame combinaties van wonen, werken, groen, recreatie en verkeer. Hierbij spelen klimaatverandering, mobiliteits- en bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen een belangrijke rol. Met name de klimaatverandering, de economische dynamiek en de bevolkingsontwikkeling stellen ons voor nieuwe opgaven. Het kabinet zal bijvoorbeeld moeten kiezen hoe het de Randstad ook op langere termijn veilig houdt in verband met de effecten van klimaatverandering. Met deze startnotitie wordt eveneens een eerste antwoord gegeven op de tweede motie Lemstra, aangenomen tijdens de behandeling van de Nota Ruimte in de Eerste Kamer (januari 2006), die de minister van VROM opriep een langetermijnvisie en strategie op te stellen.

Om effectief bij te dragen aan de ambitie een duurzame en concurrerende Europese topregio te worden, zijn voor zowel het Urgentieprogramma Randstad als voor de startnotitie Randstad 2040 drie hoofdopgaven gedefinieerd:

  • Bereikbaarheid en economische dynamiek: ruimtelijke ontwikkelingen moeten optimaal worden afgestemd om het verkeer en het vervoerssysteem structureel en innovatief verbeteren en ruimtelijke randvoorwaarden te scheppen voor economische hoogwaardige activiteiten;
  • Klimaatbestendige veilige delta: garanderen van veiligheid tegen overstromingen vanuit zee en de rivieren en een klimaatbestendige inrichting vormgeven van ons land;
  • Kwaliteit van leven en een goed woon-, werk- en leefklimaat: voldoende woningen, diversiteit van woonmilieus en omgeving, toegankelijke groengebieden nabij de steden en aandacht voor integratie en segregatie van bevolkingsgroepen.

Voor meer informatie:
Het UPR (alsmede de bijbehorend factsheet) is te downloaden via www.verkeerenwaterstaat.nl

Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kun u een korte videofilm over Urgentieprogramma Randstad bekijken. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat coördineert het UPR. In een korte videofilm vertelt hij waarom het UPR nodig is en wat hij met het programma wil bereiken.

De startnotitie Randstad 2040 (alsmede de bijbehorende factsheet) is te downloaden via
www.vrom.nl/randstad

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geef het kabinet uw mening over de Randstad (01-05-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM