Reactie Regio-s op EU voorstel klimaatverandering

Den Haag – De Zuid-Hollandse gedeputeerde Lenie Dwarshuis spreekt 2007-06-2007 in Brussel over klimaatverandering voor de duurzaamheidscommissie van het Comité van de Regio’s. Namens dit adviesorgaan van de Europese Commissie is Dwarshuis als zogenaamde rapporteur verantwoordelijk voor het opstellen van de reactie op het voorstel om de klimaatverandering te beperken tot een stijging van 2 graden Celsius.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan om de klimaatverandering te beperken tot een stijging van 2 graden Celsius. Gedeputeerde Dwarshuis heeft als rapporteur (‘penvoerder’) van de reactie van het Comité van de Regio’s sindsdien veel informatie ingewonnen. Zo sprak ze met Eurocommissaris Dimas, verschillende leden van het Europees Parlement, medewerkers van de Europese Commissie en andere deskundigen.

In de concept-Opinie onderschrijft het Comité van de Regio’s de analyse van de Europese Commissie over de ernst van het klimaatprobleem: als we er niets aan doen, zal dat grote gevolgen hebben voor mens en dier. Meer droogte, meer overstromingen. Landbouw en toerisme zullen drastisch veranderen. De effecten van de klimaatverandering zullen enorm verschillen per regio in Europa: sommige regio’s zijn bijzonder kwetsbaar, terwijl andere regio’s juist kunnen verdienen aan klimaatverandering (‘Costa del Norte’).

De doelstellingen van de Europese Commissie om in 2020 20% minder emissies van broeikasgassen hebben en dat percentage op te voeren naarmate meer landen mee gaan doen, kan ook op de instemming van het Comité van de Regio’s rekenen. Daarbij willen de regio’s hun internationale relaties aanwenden, bijvoorbeeld met regio’s in China, om de hier aanwezige kennis over duurzame energie en energiebesparing over te dragen. Regio’s zijn van belang om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen (4 á 5 keer Kyoto) te halen, doordat zij grote invloed hebben op het energiegebruik, de verkeersinfrastructuur en het openbaar vervoer.

Het Comité van de Regio’s vraagt de Europese Commissie om in de verdere uitwerking van haar voorstel rekening te houden met de regionale verschillen en om ook tussentijdse doelen te stellen. Op 10 en 11 oktober 2007 komt het Comité van de Regio’s in plenaire sessie bijeen.

Achtergrondinformatie

Het Comité van de Regio’s (CvdR) is een politiek orgaan en fungeert als spreekbuis van de lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Aangezien ongeveer driekwart van de EU-wetgeving ten uitvoer wordt gelegd op decentraal niveau is het zinvol om vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden bij de totstandkoming van nieuwe communautaire wetgeving te betrekken. De Commissie en de Raad zijn er volgens de Verdragen toe gehouden het Comité van de Regio’s te raadplegen over nieuwe voorstellen op gebieden met gevolgen op regionaal of lokaal niveau.

In het Verdrag van Maastricht worden vijf van dit soort gebieden genoemd: economische en sociale cohesie, trans-Europese netwerken, gezondheid, onderwijs en cultuur. Met het Verdrag van Amsterdam werd deze lijst met nog eens vijf terreinen uitgebreid: werkgelegenheid, sociaal beleid, milieu, beroepsopleiding en vervoer. Hiermee is een groot deel van het totale beleidsterrein van de EU bestreken. Wanneer de Commissie, de Raad en het Europees Parlement het CvdR op andere gebieden wil raadplegen dan is dit mogelijk. Het CvdR kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen, waardoor het zaken op de EU-agenda kan zetten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
The EU and climate change (13-04-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland