Kamerbrief over A59 bij Heusden

Den Haag – Op 6 juni 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin een Reactie op brief van actiegroep ‘Hoor de A59’.

Hieronder leest u de volledig brief br.985 reactie op brief actiegroep hoor de A59. Kamerstuk | 2007-06-06.

Geachte voorzitter,

Per brief van 20 maart 2007 heeft u een brief van de actiegroep ‘Hoor de A59’ aan mij doorgestuurd ter beantwoording. U heeft mij gevraagd om een afschrift van het antwoord op deze brief. Bijgaand treft u dit antwoord aan.

Naar aanleiding van de brief van de actiegroep hebben verschillende fracties vragen gesteld. Hierbij treft u de antwoorden aan. Ik heb deze antwoorden in afschrift ook aan de actiegroep gezonden.

 • 1. Bent u bekend met de problematiek die speelt bij de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden? Kunt u bevestigen of de normen voor geluidsbelasting en luchtkwaliteit op het bedoelde wegvak (A59 tussen de op- en afritten 40 en 44) worden overschreden? Zo ja, in welke mate?
  1. Het is mij bekend dat de actiegroep ‘Hoor de A59’ van mening is dat maatregelen getroffen moeten worden om de geluidsbelasting te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Op het bedoelde wegvak wordt echter voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit en de Wet Geluidhinder. Over dit verschil van mening is meerdere malen overleg gevoerd tussen Rijkswaterstaat en de actiegroep. Dit heeft helaas niet geleid tot overeenstemming. Als voldaan wordt aan de normen, zoals vastgelegd in de regelgeving, heb ik, mede gelet op de precedentwerking, met alle begrip voor de door de actiegroep ervaren problematiek, geen titel om aanvullende maatregelen te treffen.
 • 2. Is naast het onderzoek van de gemeente Heusden, welke een overschrijding op de luchtkwaliteitsnormen aangeeft, nog ander onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit? Zo ja, wat zijn de conclusies van het onderzoek?

  2. Op dit moment wordt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) door alle overheden (Rijk, provincies en gemeenten) samengewerkt aan het oplossen van de luchtknelpunten in Nederland. Recente berekeningsresultaten laten zien dat er geen overschrijdingen van de normen zijn langs de A59 bij Heusden. Deze berekeningen richten zich op de jaren 2010 en 2015, de jaren waarin de eventuele luchtknelpunten opgelost moeten zijn. Rijkswaterstaat moet in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit ieder jaar aan gemeenten gegevens verstrekken over de luchtkwaliteit langs wegen in het voorgaande jaar. De meest recente rapportage, waarin de luchtkwaliteit 2005 in beeld is gebracht, laat ook zien dat bij Heusden de normen voor de luchtkwaliteit niet worden overschreden.

 • 3. Welke gevolgen kunnen de kennelijk te hoge concentraties stikstofdioxide en fijn stof voor de omwonenden van de A59 hebben?

  3. Langs de A59 wordt voldaan aan de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit. Van negatieve gevolgen voor de gezondheid die te wijten zijn aan te hoge concentraties kan derhalve geen sprake zijn.

 • 4. Wie is verantwoordelijk voor het pakket van eisen voor de A59? Is bij de ontwikkeling van de A59 tot een volledige snelweg, rekening gehouden met de luchtkwaliteit en geluidsoverlast voor de omgeving?

  4. De A59 is door de provincie Noord-Brabant in de jaren zeventig van de vorige eeuw aangelegd en in 1985 overgedragen aan het Rijk. Dit betreft het gedeelte tussen knooppunt Zonzeel (A16) en knooppunt Empel (A2), de zogenaamde Maasroute. Bij de overdracht is afgesproken dat de weg gefaseerd zou worden omgebouwd tot autosnelweg. Dat is inmiddels gebeurd. Bij deze ombouw is voldaan aan de toen geldende wet- en regelgeving.

 • 5. Kunt u de reden voor de terughoudende opstelling van Rijkswaterstaat geven ten aanzien van de A59-problematiek? Heeft u de bevoegdheid om Rijkswaterstaat taken op te leggen? Zo neen, welk beleid van welk ministerie voert Rijkswaterstaat dan uit?

  5. Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De basis voor het werk van Rijkswaterstaat zijn het vastgestelde beleid en de geldende regelgeving. Omdat op het bedoelde wegvak wordt voldaan aan de regelgeving voor luchtkwaliteit en geluid is er geen reden en basis om maatregelen te treffen.

 • 6. Wat is de reden dat Rijkswaterstaat de verkeersproblematiek rond de A59 in 1998 erkent en een jaar later ontkent? Kunt u hierop een toelichting geven?

  6. In 1998 is een MIT-verkenning van de A59 afgerond. De conclusie was dat de aansluitingen verbetering behoefden. Omdat daarvoor maatregelen getroffen konden worden zonder daarvoor de tracewetprocedure te volgen is besloten aan de verkenning geen gevolg te geven. Dit betekent niet dat de problemen daarmee niet werden erkend.

 • 7. Voldoen de op- en afritten van de relatief grote hoeveelheid aansluitingen op de A59 aan de gestelde eisen?

  7. De aansluitingen voldoen aan de richtlijn voor het ontwerp van autosnelwegen. Door de verkeersgroei zijn desondanks enkele knelpunten ontstaan. Drie van de vijf aansluitingen kunnen worden aangemerkt als een black spot. Voor deze knelpunten worden maatregelen getroffen.

  De aansluiting Heusden is in 2006 al gereconstrueerd. Momenteel wordt het viaduct Wolput in de aansluiting Nieuwkuijk vervangen. In overleg met de gemeente Heusden is afgesproken dat op het zuidelijke kruispunt door Rijkswaterstaat een rotonde zal worden aangelegd. Dit is nu in uitvoering en wordt in september 2007 afgerond.

  Op de aansluiting Drunen-Elshout is de veiligheid al een aantal jaren een punt van zorg. De veiligheid daar hangt direct samen met het onderliggend wegennet. Daarom heeft Rijkswaterstaat met de gemeente Heusden de afspraak gemaakt dat de gemeente het initiatief neemt voor de uitwerking van een oplossing. Als interim-maatregel heeft Rijkswaterstaat een filebewakingssysteem geïnstalleerd ten behoeve van de noordelijke afrit.

 • 8. Kunt u ingaan op de oplossingsrichtingen die door de betrokken gemeente en belangengroepen zijn aangedragen?

  8. Zie de antwoorden op de vragen 11 tot en met 14.

 • 9. Bent u bereid de problematiek rond de A59 bij Heusden aan de orde te stellen in het bestuurlijk overleg met de provincie dit voorjaar, in het kader van de voortgang van het MIRT en de netwerkanalyse, en de Kamer over de uitkomsten te informeren?

  9. Uit de door de regio opgestelde netwerkanalyse is niet gebleken dat de A59 een knelpunt is. De weg is derhalve niet geagendeerd voor het bestuurlijk overleg met de provincie dit voorjaar.

 • 10. Welke beloften zijn op rijksniveau gedaan die nog niet zijn nagekomen? Welke plannen zijn er op dit moment om de A59 in het MIRT op te nemen? Bent u bereid serieus te kijken naar opname van verbetering van de A59 in het MIRT?

  10. Voor zover bekend zijn er geen beloften gedaan die niet zijn nagekomen. Er zijn geen plannen om de A59 in het MIRT op te nemen. De gesignaleerde knelpunten op de aansluitingen worden, zoals hierboven aangegeven, opgelost of zijn al opgelost.

 • 11. Kan op korte termijn voor de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden een maximumsnelheid van 100 km/uur worden vastgesteld? Zo neen, waarom niet?

  11. Omdat voldaan wordt aan de luchtkwaliteits- en geluidsnormen is er geen reden om de maximaal toegestane snelheid te verlagen tot 100 km/uur.

 • 12. Kunt u aangeven of deze weg overkluisd kan gaan worden? Wat zijn de voordelen hiervan en wat de nadelen? Wat is uw mening hierover?

  12. Omdat voldaan wordt aan de luchtkwaliteits- en geluidsnormen is er geen reden om de weg te overkluizen. In het algemeen is overkluizen een zeer dure maatregel, vanwege de infrastructurele constructie die benodigd is en omdat voldaan moet worden aan hoge veiligheidseisen. Voor de A59 is er geen reden, gelet op het feit dat voldaan wordt aan de luchtkwaliteits- en geluidsnormen, om overkluizing te overwegen.

 • 13. Bent u bereid geluidsschermen te plaatsen om de overlast van de A59 te verminderen?

  13. Omdat wordt voldaan aan de geluidsnormen is het niet noodzakelijk om hogere geluidsschermen te plaatsen. Het staat de gemeente echter vrij om, in samenspraak met Rijkswaterstaat, buiten de wettelijke kaders, aanvullende geluidsreducerende maatregelen te treffen.

 • 14. Bent u bereid om, bijvoorbeeld bij vernieuwing van de toplaag van de A59, dubbellaags ZOAB aan te leggen?

  14. Omdat wordt voldaan aan de geluidsnormen is aanleg van dubbellaags ZOAB niet noodzakelijk.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Camiel Eurlings

br. 986 bijlage bij br.985 Bijlage | 2007-06-06.