Inspraak Startnotitie spitsstroken A9 Alkmaar-Uitgeest

Haarlem – Van 29 mei tot en met 9 juli 2007 ligt de Startnotitie spitsstroken A9 Alkmaar – Uitgeest ter inzage. In deze periode organiseert Rijkswaterstaat twee inloopbijeenkomsten: op 14 juni in Heiloo en op 21 juni in Uitgeest. Het project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kan iedereen tot en met 9 juli 2007 zijn zienswijze op de inhoud van de Startnotitie kenbaar maken aan het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Het traject A9 Alkmaar – Uitgeest heeft dagelijks te maken met fileproblemen tijdens de spitsuren. Hierdoor verslechtert de bereikbaarheid van en naar de regio Alkmaar. Daarnaast kampt de parallelle route N203/Kennemerstraatweg door de gemeenten Heiloo, Castricum en Uitgeest met doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. De verkeersproblemen op de A9 en N203 nemen in de toekomst toe onder invloed van de ontwikkeling van wonen en bedrijvigheid en de autonome groei van het autoverkeer. Om de bereikbaarheidsproblemen op te lossen willen de ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM de capaciteit op het traject A9 Alkmaar – Uitgeest uitbreiden door aanleg van spitsstroken.

In de Startnotitie staat wat onderzocht gaat worden. De regio (Alkmaar, Heiloo, Castricum en Provincie Noord-Holland) streeft naar een nieuwe aansluiting op de A9 ter hoogte van Heiloo. Deze aansluiting moet overlast op het onderliggende wegennet als gevolg van de ontwikkeling van het project ‘Wonen in het Groen’ en bedrijventerrein Boekelermeer, voorkomen. In de Startnotitie wordt daarom de aansluiting A9 Heiloo vermeld om als variant mee te nemen in de onderzoeken naar de effecten van de spitsstroken. Een spitsstrook is een vluchtstrook die tijdens de spitsuren dienst doet als tijdelijke rijstrook. Een vluchtstrook is op dat moment niet beschikbaar. Daarvoor in plaats komen dan pechhavens. Buiten de spits vervult deze strook de normale functie van vluchtstrook.

De Startnotitie A9 Alkmaar – Uitgeest is het begin van de door de Tracéwet voorgeschreven procedure. Omdat sprake is van uitbreiding van een bestaande weg volgt dit project de verkorte Tracéwet/m.e.r.-procedure. Er is op twee momenten in de besluitvormingsprocedure inspraak mogelijk: nu, bij de Startnotitie en op een later tijdstip bij het Ontwerp-tracébesluit/MER (uitgewerkte oplossing en milieueffecten). Tegen het uiteindelijke Tracébesluit staat beroep open.

Ter inzage legging Startnotitie

De Startnotitie Spitsstroken A9 Alkmaar – Uitgeest is van 29 mei tot en met 9 juli 2007 gedurende de reguliere openingstijden in te zien bij de gemeentehuizen van Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar; de (hoofdvestiging) openbare bibliotheek van de genoemde gemeenten; het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Edam; het provinciehuis Noord-Holland en Rijkswaterstaat Noord-Holland, beide te Haarlem; Rijkswaterstaat Wegendistrict in Alkmaar. Daarnaast bij de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM, beide in Den Haag.

Inloopbijeenkomsten

Tijdens de twee inloopavonden staan medewerkers van Rijkswaterstaat klaar om vragen te beantwoorden. De eerste avond vindt plaats in het gemeentehuis van Heiloo, Raadhuisplein 1, Heiloo op donderdag 14 juni en de tweede in het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28, Uitgeest op donderdag 21 juni. Inloopavonden zijn van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Diverse mogelijkheden van reageren op de Startnotitie

Op verschillende wijzen kan iedereen tot en met 9 juli reageren op de Startnotitie:

  • Schriftelijk. Een schriftelijke reactie te zenden aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat o.v.v. Startnotitie A9 Alkmaar – Uitgeest, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag;
  • Via internet. Op www.inspraakvenw.nl tot en met 9 juli 2007 online een mening te geven door het invullen van een reactieformulier;
  • Mondeling. Dit kenbaar te maken bij het Inspraakpunt, telefoon 070 – 351 96 00.

Inspreken belangrijk

Iedereen kan aangeven met welke effecten er rekening gehouden moet worden of alternatieve oplossingen aandragen. Ook eventuele onjuistheden kunnen worden gemeld. Door te reageren kunnen bijvoorbeeld (plaatselijke) belangen beter worden mee gewogen. Inspreken kan zorgen voor nieuwe invalshoeken. Daarom is het belangrijk dat men reageert.

Wat gebeurt er met de reacties

Het Inspraakpunt bundelt alle reacties. De gebundelde reacties kunnen na afloop van de Inspraaktermijn worden ingezien. Op de reactie wordt gereageerd in een nota van antwoord. Daarnaast stuurt het Inspraakpunt alle reacties onder andere naar de beide ministers en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze Commissie adviseert beide ministers over de Richtlijnen voor de inhoud van het Milieu-Effectrapport. Mede op basis van de inspraakreacties en dit advies stellen de ministers vervolgens de Richtlijnen vast. De Richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het ontwerp-tracébesluit en MER, waarop naar verwachting in 2008 kan worden ingesproken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland