Kamerbrief over OTB verbreding A12 bij Arnhem

Den Haag – Op 1 mei 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het ontwerp tracebesluit (OTB) verbreding A12 bij Arnhem.

Hieronder leest u de volledig brief br.283. Kamervragen betreffende het ontwerp tracebesluit (OTB) verbreding A12 bij Arnhem. Kamerstuk | 2007-05-01.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw brief waarin u vragen heeft gesteld over het ontwerp trajectbesluit (OTB) verbreding A12 bij Arnhem geef ik hierbij mijn reactie.

 • 1. Wat is de planning van de besluitvorming over het OTB voor de verbreding A12 Waterberg-Velperbroek?
  1. De werkzaamheden voor het Ontwerp Tracébesluit (OTB) A12 Waterberg-Velperbroek zijn vlak voor de zomervakantie afgerond; het ligt vervolgens in de bedoeling om het Ontwerp-Tracebesluit direct na de zomervakantie ter visie te leggen.
 • 2. Op welke wijze gaat u de ruimtelijke planstudie, die door de betrokken gemeentebesturen wordt voorbereid, betrekken bij het ontwerp-tracebesluit?

  2. Op 18 april 2007 hebben de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal, in samenwerking met de Stichting het Gelders Genootschap(1), de “gebiedsvisie A12 Veluwezoom” gepresenteerd. Doel hiervan is om samen te werken aan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de passage van rijksweg A12. Na deze presentatie zal zo spoedig mogelijk het overleg opgestart worden met alle betrokken bestuurlijke partijen op welke wijze de gebiedsvisie betrokken kan worden bij het (O)TB. Gezamenlijk wordt nagegaan welke elementen hiervan meegenomen worden in het huidige besluitvormingstraject ervan uitgaande dat er geen vertraging op mag treden voor de besluitvorming van de verbreding van de weg. VenW heeft tijdens de bijeenkomst op 18 april 2007 gemeld dat op basis van voorlopige onderzoeksresultaten relatief eenvoudige compenserende milieumaatregelen volstaan waardoor een overkapping waarschijnlijk niet noodzakelijk is.
  (1) Voor alle duidelijkheid; dit betreft niet de Stichting Duurzame A12 (zie vraag 3)

 • 3. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de motie Verdaas en hoe worden de resultaten van het onderzoek betrokken bij het Ontwerp-tracébesluit?

  3. Ik heb uw Kamer per brief van 20 december 2006 (30 800 A, nr. 49) geïnformeerd over de wijze waarop ik invulling heb gegeven aan de motie Verdaas. Met de motie Verdaas wordt de regering verzocht in overleg met de provincie Gelderland te bewerkstelligen dat het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke overkapping op de A12 bij Arnhem, zoals geïnitieerd door de Stichting Duurzame A12, daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Ik heb tijdens het notaoverleg over het MIT/SNIP-Projectenboek 2007 reeds aangegeven bereid te zijn mee te werken aan de door de Stichting Duurzame A12 geïnitieerde haalbaarheidsstudie naar een mogelijke overkapping van de A12 bij Arnhem. Daarbij is de kanttekening gemaakt dat een overkapping een relatief zeer dure maatregel is, die alleen in geval van zware luchtknelpunten in de overwegingen betrokken dient te worden. Naar aanleiding van de motie heeft op 5 december 2006 bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen mijn ministerie, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal en de Stichting Duurzame A12. Alle aanwezige partijen waren bereid hun medewerking te geven en financieel bij te dragen aan de haalbaarheidsstudie. Inmiddels heeft ook de Provincie Gelderland zich hiertoe bereid verklaard. De regionaal bestuurlijke partners gaven echter aan een definitief besluit over de haalbaarheidstudie te laten afhangen van actuele onderzoeksresultaten over lucht en geluid in het kader van de voorbereiding van het OTB Waterberg-Velperbroek. Begin mei 2007 staat een nieuw overleg met regiopartijen gepland. Ik verwacht dan een definitief besluit over het al dan niet starten van de haalbaarheidstudie.

  Vanuit mijn ministerie is tijdens het overleg op 5 december 2006 samenwerking aangeboden met het Innovatieplatform Luchtkwaliteit (IPL). “Lichte overkappingen” is één van de pilots in dat programma. In het kader van het IPL heeft Verkeer en Waterstaat aangeboden het onderdeel “luchtbehandeling” uit de haalbaarheidsstudie financieel en organisatorisch voor haar rekening te nemen. De inzichten hieruit kunnen ook van nut zijn voor locaties elders in het land. Deze werkzaamheden zijn inmiddels, vooruitlopend op de start van de haalbaarheidstudie, in goed overleg met vertegenwoordigers van de Stichting Duurzaam A12 opgestart. Daarnaast heb ik specifieke expertise beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van functionele eisen waaraan een overkapping volgens de vigerende Europese en nationale regelgeving dient te voldoen.

  Bovendien heb ik besloten om, teneinde de besluitvorming over de haalbaarheidsstudie te bespoedigen, begin maart 2007 aan de Stichting Duurzame A12 en aan de regionaal bestuurlijke partners voorlopige onderzoeksresultaten in het kader van de OTB-voorbereiding met betrekking tot luchtkwaliteit en geluid beschikbaar te stellen. Op basis van deze voorlopige resultaten wil ik in overleg met de betrokken partijen vervolgafspraken maken over het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie. Deze voorlopige resultaten laten overigens zien dat er naar alle waarschijnlijkheid langs de A12 tussen Waterberg en Velperbroek géén luchtknelpunt zal zijn. Om aan de vigerende wet- en regelgeving (Wet geluidhinder en Besluit luchtkwaliteit 2005) te voldoen, kan er qua inpassingsmaatregelen volstaan worden met een pakket aan (aanvullende) geluidsafschermende maatregelen. Op basis van de voorlopige resultaten zie ik dan ook voor alsnog geen aanleiding om het lopende voorbereidingsproces voor het OTB A12 Waterberg-Velperbroek afhankelijk te maken van de resultaten van het eventuele haalbaarheidsonderzoek naar een overkapping.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Visie A12: kansen kwaliteitsverbetering (27-04-2007)
Haalbaarheidsstudie lichte overkapping A12
br.2694 motie Verdaas cs. inzake haalbaarheidstudie overkapping A12
Haalbaarheidsstudie overkapping A12
KAN steunt idee overkapping A12
Overkappen snelwegen haalbaar
Overkapping snelwegen mogelijk uitkomst files