Aantal verkeersdoden blijft dalen

Den Haag – Het afgelopen jaar is het aantal verkeersdoden wederom gedaald; van 817 in 2005 naar 811 in 2006. Dat heeft minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat op 23 april 2007 bekend gemaakt. Met de daling wordt de trend van eerdere jaren geconsolideerd. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland staat al jaren aan de top van de meest verkeersveilige landen ter wereld.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft ernaar, samen met alle partijen die betrokken zijn bij verkeersveiligheid in Nederland, het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden nog verder terug te dringen. De doelstelling is maximaal 750 doden en 17.000 ziekenhuisgewonden in het verkeer in 2010. Het aantal ziekenhuisgewonden in 2005 was 17.680 (op basis van politie én ziekenhuis registratie). De cijfers voor 2006 zijn later dit jaar beschikbaar.

Ouderen
Het aantal 65+-ers onder de verkeersdoden in 2006 is ten opzichte van 2005 gestegen met 8%. Deze stijging doet zich vooral voor onder 80+-ers (+18%). De stijging is sterker dan de toename van het aantal 80+-ers. Kwamen er in 2005 nog 14,5 mensen per 100.000 inwoners van 80 jaar en ouder om het leven, in 2006 waren dat er 16,7 per 100.000. Hier wordt duidelijk dat de toenemende vergrijzing ook voor de langere termijn een trend is die van negatieve invloed is op de verkeersveiligheid.

Jongeren

De stijging van het aantal doden onder 12- tot 15- jarigen is opvallend sterk: meer dan 50% (van 16 naar 25). Gezien de ontwikkeling over een langere periode, is het aantal van 25 in 2006 in lijn met de trend. Het aantal van 16 in 2005 lijkt een gunstige uitschieter te zijn geweest. Ook het aantal doden onder jonge kinderen (onder de 12 jaar) is gestegen: van 19 naar 21 (+10%). Zoals elk jaar, was er ook in 2006 een piek in de leeftijdscategorie 16 – 24 jarigen. Van deze populatie zijn bijna 8 mensen per 100.000 inwoners omgekomen in het verkeer, terwijl het gemiddelde ligt op circa 5 per 100.000. Gelukkig is er wel sprake van een meer dan gemiddelde daling: -14% in de categorie 16- en 17-jarigen en -5% in de leeftijdsgroep 18 – 24 jaar. De sterkste daling is te zien in de categorie 25 – 34 jarigen (-30%).

Alcohol
Uit de door de politie geregistreerde aantallen verkeersdoden valt te constateren dat er in 2006 40 verkeersdoden vielen waarbij is vastgesteld dat alcohol in het spel was. Dit is een afname van 22 (-35%) ten opzichte van 2005, toen alcohol volgens het politieregister bij 62 verkeersdoden een rol speelde. Ook al is hier sprake van een daling, alcohol blijft een belangrijk aandachtspunt. Van de 40 verkeersdoden waarbij alcohol met zekerheid een rol speelde waren er 13 bestuurders met alcohol op, 12 doden vielen er als passagiers bij een bestuurder die alcohol had gedronken en 15 verkeersdoden waren tegenpartij van een bestuurder met alcohol op.

Vervoerwijzen
Ook in 2006 is bij alle vervoerwijzen een afname van het aantal verkeersdoden te zien, met uitzondering van bestelauto’s (blijft gelijk) fietsers en brom- en snorfietsers. Met name de sterke stijging (+19%) van het aantal fietsers dat is omgekomen in het verkeer is opvallend (216 in 2006 ten opzichte van 181 in 2005). Vooral in de leeftijdscategorieën 65-79 en 80+ is het aantal dodelijk verongelukte fietsers gestegen. Maar ook het aantal brom- en snorfietsers is gestegen van 77 in 2005 naar 87 in 2006 (+13%). Deze stijging is echter minder verrassend, omdat in deze categorie de afgelopen twee jaar een sterke daling te zien was. Het aantal van 87 in 2006 ligt weer meer in de lijn van het meerjarige verloop in deze vervoerwijze. Gelukkig is in de andere vervoerwijzen wel een daling te zien. Met name die in de categorieën voetgangers (-18%, van 89 naar 73) en motoren en scooters (-25%, van 78 naar 59) vallen op.

Bestelauto’s
In 2006 vielen er, evenals in 2005, 21 doden in een bestelauto. Het aantal doden als gevolg van een ongeval waarbij minstens één bestelauto betrokken was, is vrijwel constant gebleven: 82 in 2006 ten opzichte van 83 in 2005. Het aantal doden als gevolg van een ongeval waarbij minstens één vrachtauto betrokken was, is gestegen van 100 in 2005 naar 127 in 2006. Ten opzichte van 2004 is er echter nog steeds sprake van een daling: in 2004 vielen er 138 doden als gevolg van een dergelijk ongeval. Op langere termijn valt dan ook nog steeds een daling te zien van het aantal doden als gevolg van een ongeval met betrokkenheid van een vrachtauto.

Rechtsafslaande vrachtauto’s en fietsers
In 2006 vielen er 26 doden (tegenover 16 in 2005 en 24 in 2004) als gevolg van een ongeval met een rechtsafslaande vrachtwagen. Hierbij ging het in 19 gevallen om een fietser (tegenover 15 in 2005 en 16 in 2004). De dodehoekongevallen blijven dan ook een belangrijk punt van aandacht.

Enkelvoudige ongevallen
Veel doden vallen bij enkelvoudige ongevallen, dus ongevallen waarbij het slachtoffer tegen een stilstaand object (zoals een boom of een lichtmast) is gebotst. Het betreft circa 34% van het totale aantal doden. In de categorie 18 – 24 jarigen ligt dit percentage echter nog veel hoger: bijna 60% van het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep overlijdt als gevolg van een botsing tegen een stilstaand object. Voor de leeftijdsgroep 25 – 40 jarigen ligt dit percentage met 51% ook relatief hoog.

Type weg naar maximumsnelheid van de weg en binnen of buiten de bebouwde kom
Op 30-kmwegen en op de wegen met een hoge maximumsnelheid (80-km, 100-km en 120-kmwegen) is het aantal verkeersdoden in 2006 gedaald ten opzichte van 2005. Op 50-km en 60-kmwegen is het aantal doden gestegen ten opzichte van 2005; de 50-kmwegen zijn grotendeels in beheer bij gemeenten en de 60-kmwegen bij zowel gemeenten als waterschappen. Mede als gevolg van de toename op 50-kmwegen is het aantal doden binnen de bebouwde kom gestegen (+ 11%). Buiten de bebouwde kom is het aantal doden gedaald (+8%). Deze daling doet zich voor op zowel 80-, 100- als 120-kmwegen. Opvallend is het patroon op 80-kmwegen: op wegen van dit type in beheer bij Rijk, provincies en waterschappen is sprake van een stijging en op gemeentelijke wegen van dit type is het aantal gedaald. Per saldo is het aantal verkeersdoden op 80-kmwegen gedaald met 6%.

Meer informatie
In het Document Kerncijfers dat is te vinden op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
In de Kamerbrief br.749 aantal verkeersdoden in 2006 | Kamerstuk | 2007-04-23 en de bijlage
Presentatie van de verkeersveiligheidscijfers 2006 | Toespraak | 23-04-2007 | Den Haag (Nieuwspoort) | Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Opnieuw daling aantal verkeersdoden (25-04-2006)

Flinke daling aantal verkeersdoden in 2004 (28-04-2005)
Lichte stijging verkeersdoden in 2003 (22-04-2004)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat