Nieuwe aanpak knooppunt Joure vastgesteld

Leeuwarden – Voor de oplossing van verkeersproblemen bij verkeersplein Joure wordt de markt uitgedaagd om binnen het beschikbare budget van 11 mln. euro oplossingen aan te dragen voor de verkeersproblematiek op knooppunt Joure. De aannemer met de oplossing die het meest tegemoetkomt aan de geformuleerde doelen, krijgt het werk.
Rijkswaterstaat, het college van gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Skarsterlân hebben ingestemd met het zogenaamde functioneel contract voor de aanpak van verkeersknooppunt Joure.
Het contract wordt gezamenlijk door de drie partijen op de markt gezet. Deze aanpak is uniek in Nederland.

Om de problematiek op knooppunt Joure aan te pakken ondertekenden het Rijk, de provincie en de gemeente Skarsterlân begin 2006 een intentieverklaring. Daarin is een aantal gezamenlijke uitgangspunten voor de korte en middellange termijn (ca. 15 jaar) omschreven. Begin 2007 is besloten om de creativiteit van de markt te gebruiken om de problematiek rondom verkeersplein Joure voor de komende 15 jaar op te lossen.

Het nu vastgestelde functioneel contract zal Europees worden aanbesteed. Het contract geeft aan wat de doelen en randvoorwaarden zijn waarbinnen de aannemingsbedrijven hun oplossingen kunnen aandragen. Het bereiken van de doelen staat daarbij voorop: een vlotte en veilige doorstroming op knooppunt Joure en het voorkomen van het sluipverkeer in de omliggende dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Scharsterbrug en op het onderliggende wegennet, zoals de Lange Ekers ten oosten van Joure.

De aannemingsbedrijven stellen een maatregelenpakket voor verkeersplein Joure en omliggende wegen op en dienen deze in. De ingediende plannen moeten in ieder geval tot 2020 de fileproblematiek oplossen en het sluipverkeer in de dorpen voorkomen. Dit zijn de belangrijkste eisen in het contract.

De keuze uit de plannen zal uiteindelijk worden bepaald door de kosten en de kwaliteit.
Bij kwaliteit spelen de volgende thema’s een rol:

  • Robuustheid; De mate waarin het maatregelenpakket een grotere verkeersgroei dan verwacht in 2020 kan verwerken;
  • Toekomstvastheid; de mate waarin de oplossing aansluit bij het door de regio gewenste eindbeeld voor knooppunt Joure e.o., zoals neergelegd in de Integrale Visie Heerenveen en Skarsterlân;
  • Landschappelijke inpassing; de mate waarop het maatregelenpakket past in de landschapsvisie van de Integrale Visie en in de Inpassingsvisie A7-zone;
  • Plan van aanpak voor de uitvoering; de planning (voorbereiding, benodigde procedures) en de hinder tijdens de bouw.

Voor de aanpak van knooppunt Joure is ruim € 11 mln beschikbaar voor het maatregelenpakket. De start van de aanbesteding is gepland voor juni 2007, de gunning van het werk januari 2008. Daarna moet de aannemer het werk voorbereiden, waarna de uitvoering in 2009 kan beginnen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Innovatieve aanbesteding Knooppunt Joure (17-01-2007)

Knelpunten verkeer omgeving Joure in beeld gebracht

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân