Kamerbrief over A74 bij Venlo

Den Haag – Op 30 maart 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de A74 bij Venlo.

Hieronder leest u de volledig brief br.251 A74 bij Venlo | Kamerstuk | 2007-03-30.

Geachte voorzitter,

In het Algemeen Overleg (AO) met de Commissie Verkeer en Waterstaat van 20 maart 2007 heb ik u mondeling gemeld dat er een fout is geconstateerd in de verkeersprognoses die ten grondslag hebben gelegen aan het OTB voor de A74 en aan het luchtonderzoek naar de vergelijking tussen het Plateau- en Klagenfurt alternatief.
Over de resultaten van dit onderzoek heb ik u bij brief van 3 februari 2007, kenmerk DGP/ WV/u.07.00214, geïnformeerd. Ik heb in het AO toegezegd u binnen 1 week te informeren over het vervolgproces.

Inmiddels is duidelijk dat er verkeerde aannames zijn gedaan in het verkeersmodel, welke resulteren in te lage verkeerscijfers. Dit maakt de kwaliteit van de informatie onvoldoende om nu een besluit op te baseren.

Ik vind het belangrijk alle feiten goed in beeld te hebben alvorens een volgende stap in de besluitvorming te zetten. Snelheid en zorgvuldigheid moeten hierbij hand in hand gaan. Snelheid, omdat ik eraan hecht de verkeersproblematiek in Venlo zo snel mogelijk op te lossen; zorgvuldigheid, omdat een goed besluit alleen genomen kan worden op basis van goede informatie en met inachtneming van ieders belangen.

Daarom zullen in de komende maanden op basis van correcte aannames opnieuw verkeersprognoses worden gemaakt. Op basis van deze prognoses zal het luchtonderzoek worden gecorrigeerd. Ik verwacht u hierover over 3 maanden te kunnen informeren. Vervolgens zal in de daarop volgende maanden het OTB worden geactualiseerd, waarna dit na het zomerreces ter visie kan worden gelegd.

Zoals ik u al in het AO van 20 maart 2007 heb aangegeven, ben ik mij bewust van het belang van een voortvarend besluit voor de regio Venlo, en betreur het dan ook dat deze fout is gemaakt. Verkeersmodellen zijn complex. Ook bij de A4 Delft-Schiedam zijn fouten op dit gebied gemaakt. Naar aanleiding van de problemen met de verkeerscijfers bij de A4 Delft Schiedam heeft Rijkswaterstaat haar kwaliteitsborgingssysteem doorgelicht, en verbetermaatregelen geformuleerd. Deze verbetermaatregelen zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de zomer van 2007 in de organisatie worden geïmplementeerd. Ik heb ook rond de A74 een onderzoek gelast naar de oorzaken en verantwoordelijken. Ook dit onderzoek wil ik laten resulteren in maatregelen die herhaling van dit soort fouten voorkomen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Camiel Eurlings