Voortgang besluitvorming RW74

Maastricht – Op 23 maart 2007 hebben gedupeerde Ing. M.J.H. Vestjens en wethouder van Venlo H.J.G. Janssen een brief gezonden aan Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat inzake de actuele situatie van de Rijksweg 74.

Hieronder leest u de volledig brief.

Geachte Minister,

Op 20 juni jl. hebben wij u per brief, mede namens de regio, onze ernstige zorgen kenbaar gemaakt over het stroperig en talmend besluitvormingsproces rond de RW74 en de mede daardoor noodzakelijke noodprocedure voor wegvak C2 van de RW73.

Destijds is door ons al gewezen op grove onzorgvuldigheden rond de berekeningen van de luchtkwaliteit en hebben wij bij u onze twijfels geuit over de aansturing op ambtelijk niveau bij de Directie Limburg van Rijkswaterstaat.

Ook hebben wij u nadrukkelijk de vraag gesteld of de kwantitatieve en kwalitatieve bemensing van de pakketonderdelen RW74 en wegvak C2 niet te kort schiet. Bij brief van 22 september jl;. heeft u ons bericht dat naar aanleiding van onze zorgen door u een externe audit zal worden uitgevoerd waarvan u de resultaten nog in september verwachtte. De uitkomsten van deze audit zijn ons momenteel niet bekend. U heeft tevens aangegeven dat de uitkomsten van de audit zullen worden benut om “de opgelopen vertraging te beperken en om nieuwe vertragingen in de toekomst te voorkomen”.

In weerwil van uw goede bedoelingen hebben wij nadien in de verdere uitvoering van de noodprocedure wegvak C2 opnieuw gebreken moeten constateren, waardoor de besluitvorming van het College van Burgemeester en Wethouders van Venlo over een reparatiebesluit verder vertraagd werd. Feitelijk bleken de door Rijkswaterstaat opgestelde verkeerscijfers tot maar liefst driemaal toe onjuistheden te bevatten. Dankzij een forse inspanning van alle bij dit project betrokken partners is de rechtbankzitting over de ingediende bezwaren tot een goed einde gebracht en liggen momenteel de laatste bezwaren bij de Raad van State voor. Gezien de zwaarte van deze procedure moge het evident zijn dat wij ons hierin geen verdere fouten kunnen permitteren. Indien dat wel gebeurdt ontstaat er een ernstig verkeersinfarct in Venlo!

Tot onze grote verontwaardiging heeft u ons op 20 maart j.l. wederom moeten meedelen dat bij de voorbereiding van een belangrijk besluit in dit gebied, in dit geval met betrekking tot het OTB voor RW74, een fout in de berekeningen is geslopen. Dat betreft dus de vierde fout (!) met grote consequenties binnen een half jaar in een proces dat bovendien al sinds 2002 voort kruipt. Inmiddels heeft u al publiek gemaakt dat deze fout leidt tot een verdere vertraging in de besluitvorming rond RW74.

Het beeld van een tekort schietende ambtelijke organisatie waarover wij u in onze brief van juni al berichtten, is daarmee ernstig versterkt. In ieder geval is dit de burger nauwelijks meer uit te leggen.

Zoals gezegd zijn de resultaten van de audit en de consequenties, welke u hieraan verbindt, ons niet bekend. Het zichtbaar ontbreken van een krachtig signaal dat fouten in deze gevoelige projecten niet acceptabel zijn, en het aan het licht komen van nieuwe fouten tast de geloofwaardigheid van het project en de bestuurders, waaronder ook u, verder ernstig aan. Wij dringen er daarom op aan dat er van bestuurlijke zijde maatregelen in de aansturing van de projecten worden genomen om de geloofwaardigheid te versterken.

Het moge duidelijk zijn dat wij U met klem verzoeken spoedig een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken op te starten, alsmede samen met ons een tijdpad en maatregelen op te stellen die de zorgvuldige voortgang van de RW74 en daarmee de doorstroming van het verkeer in en rond Venlo op afzienbare termijn gaan verbeteren.

Een afschrift van deze brief is heden eveneens verzonden aan dhr. ir.J.L.P.G.M. Beguin, Hoofdingenieur-Directeur van de Directie Limburg van Rijkswaterstaat.

Hoogachtend,

Ing. M.J.H. Vestjens,
Namens Gedeputeerde Staten van Limburg
Lid Gedeputeerde Staten

H.J.G. Janssen
Namens de Gemeente Venlo
Wethouder Ruimte en Wonen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg