Inspraak ontwerp WAP/MER A9 Holendrecht-Diemen

Haarlem – Van 13 maart tot en met 23 april 2007 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit A9 Holendrecht- Diemen, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het MER ter inzage. In deze periode is op donderdag 5 april 2007 een gecombineerde informatiebijeenkomst en hoorzitting. Tot en met 23 april 2007 kan een ieder zijn mening kenbaar maken over de inhoud van het ontwerp-aanpassingsbesluit en MER aan het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat.

Op het wegvak A9 Holendrecht – Diemen staan vrijwel dagelijks files: ‘s ochtends richting Amstelveen/Schiphol ter hoogte van knooppunt Diemen en in de avond in tegenovergestelde richting. De files worden veroorzaakt doordat de capaciteit van dit wegvak onvoldoende is. Dit probleem vormt de directe aanleiding voor het aanleggen van spitsstroken in beide richtingen. Zonder deze aanpassing zullen de files de komende jaren verder toenemen door de groei van het autoverkeer.

Waarom een nieuwe procedure?
In maart 2004 is het wegaanpassingsbesluit A9 Holendrecht – Diemen door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 15 september 2004 heeft de Raad van State het wegaanpassingsbesluit A2/A58 Vught-Ekkersweijer vernietigd, omdat er onder meer geen milieueffectrapport was gemaakt. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten het wegaanpassingsbesluit A9 Holendrecht – Diemen in te trekken. De uitspraak van de Raad van State heeft tot gevolg dat er een nieuwe procedure is gestart waarbij een nieuw wegaanpassingsbesluit en een milieueffectrapport zijn gemaakt. Dit betekent tevens dat een nieuw traject van inspraak en beroep wordt doorlopen.

Ontwerp-wegaanpassingsbesluit
Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit omvat het aanleggen van spitsstroken in beide richtingen tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden (met name in de spits) dienst doet als tijdelijke rijstrook. Een vluchtstrook is op dat moment niet beschikbaar. In plaats daarvan komen er pechhavens.

Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit bevat een beschrijving van het project, een beschrijving van de gevolgen van het project en geografische kaarten waarop het project is aangeduid. Ook is een MER opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen zijn beschreven. Om het project goed te kunnen uitvoeren, is een aantal uitvoeringsbesluiten (vergunningen, ontheffingen, e.d.) nodig.

Combi Informatiebijeenkomst/hoorzitting
De gecombineerde bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 april 2007 in het Planetarium
aan de Kromwijkdreef 11 te Amsterdam. Medewerkers van Rijkswaterstaat staan van
19.00 uur tot 20.15 uur klaar om vragen te beantwoorden. Om 20.30 uur start een officiële
hoorzitting voor degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen dan wel hun
opmerkingen willen inbrengen.

Ter inzagelegging
Van 13 maart tot en met 23 april 2007 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit A9 Holendrecht – Diemen, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het MER gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op diverse locatie, zoals de (deel)gemeentehuizen van Abcoude, Amsterdam Centrum, Amsterdam Zuidoost en Diemen. Daarnaast bij de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken in genoemde (deel)gemeenten. Verder bij Rijkswaterstaat in Haarlem en het wegendistrict Amsterdam van Rijkswaterstaat in Amsterdam, alsmede bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Verder bij de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via www.inspraakvenw.nl

Zienswijze kenbaar maken
De minister van Verkeer en Waterstaat stelt een ieder in de gelegenheid om gedurende de gehele termijn van de terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit, de aanvragen
voor bijbehorende uitvoeringsbesluiten en het MER schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijze kunnen tot en met 23 april 2007 gestuurd worden sturen naar: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. Ook kan men de zienswijze via internet kenbaar maken via www.inspraakvenw.nl

Wat gebeurt er met reacties?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat, de Commissie m.e.r. en de betrokken bestuursorganen. Met inachtneming van de ingekomen zienswijzen en opmerkingen stelt de minister van Verkeer en Waterstaat het definitieve wegaanpassingsbesluit vast. Ten aanzien van de uitvoeringsbesluiten geldt dat het betreffende bevoegd gezag met inachtneming van de ingekomen zienswijzen de besluiten vaststelt. Tegen het wegaanpassingsbesluit kan vanaf de dag nadat de uitvoeringsbesluiten zijn bekendgemaakt gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die hun zienswijze al bij het ontwerp-wegaanpassingsbesluit naar voren hebben gebracht.

De Spoedwet wegverbreding maakt het mogelijk om verschillende knelpunten op het rijkswegennet aan te pakken. Deze wet vereenvoudigt de procedures, waardoor de capaciteit van een aantal hoofdwegen kan worden vergroot. Het gaat om relatief eenvoudige ingrepen die snel effect hebben: minder files, minder tijdverlies en minder ergernissen in het verkeer. De wet heeft betrekking op een
beperkt aantal wegaanpassingen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Wegaanpassingsbesluiten A2, A9, A28 ingetrokken (07-12-2004)

Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit is vanaf 13 maart te downloaden van internet: www.inspraakvenw.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland