Jaarresultaten 2006 ROVO

ROVO zit op de juiste weg

Zwolle – Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) blikt gematigd positief terug op 2006. De in 2006 behaalde resultaten tonen aan dat de ingeslagen weg juist is. “We zijn dan ook hoopvol, maar nog niet tevreden” aldus ROVO-voorzitter Thijs Bennink.

Gezamenlijke strijd voor de verkeersveiligheid
Een van de meest in het oog springende hoogtepunten uit 2006 is de ondertekening van de landelijke unieke Intentieverklaring Verkeersveiligheid. Samen met Regio Twente, de provincie Overijssel, de politie Twente, het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, VVN en het ROVO hebben alle 14 Twentse gemeenten hun handtekening gezet onder de gezamenlijke strijd tegen de aanhoudende verkeersonveiligheid. Het ROVO is trots op deze ondertekening. Het toont weer eens aan dat verkeersveiligheid een zaak is van ons allemaal. De provincie Overijssel heeft het ROVO opdracht gegeven om in 2007 een soortgelijke intentieverklaring ook in West-Overijssel te laten ondertekenen door alle partijen.

Basisschoolleerlingen
In 2006 is op 50 basisscholen het ANWB-project Streetwise uitgevoerd. In dit project wordt basisschoolleerlingen op een leuke, interactieve en leerzame manier geleerd hoe ze het beste kunnen oversteken, waarom ze een autogordel moeten dragen, hoe lang de remweg van een auto is en hoe goed ze zelf uit de voeten kunnen met hun fiets op een moeilijk fietsparcours. Nagenoeg alle gemeenten hebben aan dit project meegedaan. Voor 2007 hebben de gemeenten 107 scholen voorgedragen om dit project uit te voeren. Het ROVO is hier nog niet tevreden over, en jaagt de gemeenten aan het aantal deelnemende scholen de komende jaren verder uit te breiden.

VEVO-convenanten
In 2006 heeft het ROVO 4 nieuwe scholen bereid gevonden onder de vlag Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO) meer tijd en energie te steken in verkeerseducatie in hun lessen. Het gaat om scholen uit de gemeenten Kampen, Tubbergen en Enschede. Daarmee stond de teller eind vorig jaar op maar liefst 55 VEVO-convenanten van de ongeveer 90 voortgezet onderwijs scholen in Overijssel. Het ROVO vindt ook hier dat het aantal deelnemende scholen elk jaar opnieuw moet stijgen. Overigens is begin 2007 in Olst-Wijhe al weer het 56e convenant getekend.

16-24-jarigen
Jongeren lopen het grootste risico bij een verkeersongeval betrokken te raken. Het ROVO richt zich op deze groep met 2 projecten. Voor de bromfietsers zijn in 2006 zogenoemde 49cc schoolevents gehouden. Tijdens deze events wordt aandacht besteed aan het dragen van een helm, is de politie aanwezig met een rollerbank en wordt in een les aandacht besteed aan de gevolgen van een verkeersongeval voor jezelf en je omgeving. In 2006 is het project op 10 voortgezet onderwijs scholen uitgevoerd. Het ROVO vindt dit aantal teleurstellend en jaagt de gemeenten aan dit project uit te laten voeren op alle scholen met een VEVO-convenant.

Daarnaast stimuleert het ROVO jongeren die net hun rijbewijs hebben deel te laten nemen aan een herhalingscursus. De cursus bestaat uit een ervaringsuitwisseling, een rijles waarbij andere jongeren het rijgedrag van de chauffeur becommentariëren en een training bij een verkeersveiligheidscentrum. In 2006 hebben een paar honderd leerlingen deelgenomen aan deze cursus. Een mooi resultaat, maar het ROVO zou graag veel meer deelnemende leerlingen zien. Daarvoor is het ROVO nu nog afhankelijk van de rijschoolbranche. Deze laten het echter voor een groot deel afweten. Het ROVO onderzoekt in 2007, samen met VVN, alternatieve mogelijkheden om jongeren te bereiken voor deze cursus.

Overige resultaten
Naast deze concrete projecten heeft het ROVO ook in 2006 weer vele verschillende initiatieven genomen om de gemeenten en haar andere partners te stimuleren vooral genoeg aandacht te blijven besteden aan de verkeersveiligheid. Zo is eind 2006 de jaarlijkse VOC-lijst weer uitgebracht, die wederom op de nodige publiciteit en acties door gemeenten heeft kunnen rekenen.

Ook heeft het ROVO in 2006 haar tweejaarlijkse uitreiking van de Overijsselse verkeersveiligheidsprijzen gehouden. Er zijn prijzen uitgereikt aan maar liefst 5 verschillende projecten: verkeersouders uit Wierden, verkeersouders uit Ommen, het multimediabureau Senna, de school ’t Noordik in Almelo en het OM arrondissement Zwolle samen met de politie IJsselland.

En samen met de politie, de wegbeheerders en Veilig Verkeer Nederland heeft het ROVO aandacht besteed aan alle verkeersveiligheidscampagnes via borden langs de wegen, spotjes op radio en tv Oost en intensieve handhavingsacties door de politie.