Aanpak N359 Tjerkwerd – Parrega

Input bevolking weegt mee in aanpak project N359 Tjerkwerd – Parrega

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft besloten om de inrichting van de N359 in overeenstemming te brengen met de functie als belangrijke regionale autoweg. Op de weg geldt een maximum van 100 km/u, maar de weg telt helaas veel gelijkvloerse en gevaarlijke kruisingen. Het wegenproject Tjerkwerd – Parrega voorziet daarom in de aanleg van drie fietstunnels en de verplaatsing van de bushaltes van Parrega naar de N359. Enkele suggesties uit de inspraakperiode zijn vertaald tot aanvullende maatregelen.

In 2006 is het project ‘N359 Tjerkwerd – Parrega’ voorgelegd aan de bevolking van de dorpen Tjerkwerd, Parrega en Ferwoude. Tijdens deze inspraakperiode bleek er veel draagvlak te zijn voor de gekozen locaties van de drie fietstunnels (Tjerkwerd, afslag Angterperlaan/Gaast, Parrega) en de aanleg van bushaltes en een fietspad naar afslag Ferwoude. Er werd op meerdere bijeenkomsten gewezen op de verkeersonveilige ontsluiting van de in- en uitritten aan de westzijde van de N359, tussen afslag Gaast en Bolsward, evenals het ontbreken van fietsvoorzieningen naar de tunnels.

Gedeputeerde Staten hebben geluisterd naar de bevolking en besloten de volgende aanvullende maatregelen te nemen:

  • een landbouwweg ter ontsluiting van de twee noordelijk van afslag Gaast gelegen boerderijen, waarbij de bestaande uitwegen op de N359 kunnen worden gesaneerd;
  • een fietsverbinding naast de bestaande brug over het Van Panhuyskanaal, waardoor de bewoners van Rytseterp gebruik kunnen maken van de tunnel bij Tjerkwerd;
  • een afbuiging van het weggetje naar Rytseterp naar het zuiden waardoor het uitzicht voor gemotoriseerd verkeer verbetert;
  • een fietspad tussen Baburen en de bestaande parallelweg, zodat ook die bewoners gebruik kunnen maken van de fietstunnel bij Tjerkwerd. Dit laatste onderdeel wordt door de gemeente Wûnseradiel uitgevoerd. Daarbij zoekt de gemeente ook aansluiting met recreatieve fietsmogelijkheden in het achterliggende gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân