Trace N348 Zutphen Noord/Eefde-West vastgesteld

Tracé N348 Zutphen Noord/Eefde-West in Streekplan

Arnhem – Gedeputeerde Staten (GS) hebben de ontwerp-streekplanherziening voor het nieuwe tracé N348 Zutphen-Noord / Eefde-West en de noordelijke ontsluiting van het bedrijventerrein De Mars vastgesteld. De N348 is een belangrijke route die dwars door Zutphen en Eefde loopt.

GS zijn van mening dat met dit voorkeursalternatief een oplossing is gevonden voor zowel de leefbaarheid als de veiligheid en de bereikbaarheid. Het is de meest milieuvriendelijke oplossing, die daarnaast ook waardevast is voor de toekomst, omdat dit alternatief vooruitloopt op verdere verbeteringen in het regionale wegennet.

Verkeersonveiligheid
Zowel het doorgaande regionale verkeer van en naar rijksweg A1 als het lokale verkeer van en naar Zutphen-Centrum, Eefde en bedrijventerrein De Mars, rijden over deze weg. De drukte zorgt voor een aantal problemen, zoals geluidhinder en verkeersonveiligheid.

Inspraak
De ontwerp-streekplanherziening gaat nu de inspraak in, samen met het Milieu Effect Rapport (MER). De inspraak loopt van 22 februari tot 4 april 2007. Naar verwachting stellen Provinciale Staten (PS) de herziening van het streekplan in het najaar 2007 definitief vast.

Streekplanherziening en milieueffectrapport/strategische milieubeoordeling
Aan de besluitvorming tot vaststelling van de Streekplanherziening ligt een milieueffectrapport / strategische milieubeoordeling (MER/SMB) ten grondslag. Gedeputeerde Staten hebben het MER/SMB en het voorkeursalternatief voor het nieuwe weggedeelte op 31 oktober 2006 vastgesteld. Dit voorkeursalternatief is nu in de ontwerp-streekplanherziening opgenomen als een zogenoemde ‘concrete beleidsbeslissing’.

Inspraakperiode
Op het MER/SMB en het ontwerp van de Streekplanherziening kan iedereen inspreken ( een zienswijze indienen). In verband daarmee worden de stukken ter inzage gelegd. Via advertenties wordt dit nog officeel bekend gemaakt. De inspraakperiode duurt van 22 februari tot 4 april 2007. De provincie Gelderland organiseert op 19 maart 2007 een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst worden het MER/SMB en de nieuwe tracékeuze nader toegelicht.

Nadat de inspraakreacties en de ingewonnen adviezen zijn verwerkt, stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor de streekplanherziening definitief vast te stellen. Dit gebeurt waarschijnlijk in het najaar van 2007.

Van de website van de provincie Gelderland kunt u de Informatiekrant januari 2007 downloaden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Gelderland