Friesland pakt kleine knelpunten infrastructuur aan

Negen knelpunten in de infrastructuur in 2007 opgelost

Leeuwarden – Provincie Fryslân besteedt ruim 135.000 euro aan het aanpakken van negen kleine ‘knelpunten’ in de provinciale infrastructuur. Het gaat om situaties waarbij uit het oogpunt van bereikbaarheid en verkeersveiligheid maatregelen worden genomen. Zo worden er dit jaar fietsoversteken en drempels aangepakt, verkeersregelsystemen en belijning verbeterd en zogenaamde mottoborden geplaatst.

In 1998 hebben de Staten ingestemd met de instelling van een knelpuntenbudget, bedoeld voor het (jaarlijks) oplossen van onvoorziene knelpunten in de provinciale infrastructuur. Het gaat om knelpunten die relatief eenvoudig oplosbaar zijn, maar die hinder en ergernis bij betrokkenen veroorzaken. Hieronder volgt een overzicht van de knelpunten en oplossingen:

 • Situatie N353 Oldeberkoperweg te Oudehorne
  De belijning op dit weggedeelte is niet in overeenstemming met een 60 km zone. Hierdoor minderen automobilisten hun snelheid niet voldoende. Daarnaast zitten er kleine verzakkingen in de drempel die voor het verkeer en omwonenden hinderlijk zijn. De oplossingen zijn: aanpassen van de belijning, ‘60’ op de weg schilderen en verzakkingen in drempel opheffen door straatwerk aan te passen.
 • Situatie N380 Schoterlandseweg te Oudehorne
  Vanaf het erf van kinderopvang ‘t Hummelhuis hebben verkeersdeelnemers slecht zicht op de Schoterlandseweg en het fietspad. Er wordt een attentieverhogend bord geplaatst. De oostelijke entree van de bebouwde kom Oudehorne/Nieuwehorne is vormgegeven door een wegversmalling met bloembakken. In het donker valt dit niet goed op. Dit wordt verbeterd door het aanbrengen van kleine Solar LED’s, die in de schemering automatisch aan gaan. Zonecollectoren leveren de benodigde energie.
 • N356 te Waaxens
  Bij de kerk in Waaxens wordt een elektronisch attentiebord geplaatst dat geactiveerd kan worden als er een begrafenis plaatsvindt. Het bord geeft een tijdelijke snelheidsbeperking van 60 km/u aan, in combinatie met een uitroepteken en een korte tekst.
 • N918 te Haulerwijk
  De N918 wordt vanaf de oversteekplaats bij het sportveld tot aan de bebouwde kom ingericht tot 60 km/u gebied, waarbij de oversteek duidelijk zal worden geaccentueerd.
 • N383 westzijde Leeuwarden
  Op de hoofdrijbaan van de N383 tussen Marssum en Leeuwarden treedt tijdens hevige regenval vaak wateroverlast op. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op aquaplaning. Het wegdek wordt daarom verbeterd.
 • N383 te Beetgumermolen
  De provincie plaatst een hekwerk langs de N383 in verband met het tegengaan van ongewenste en onveilige oversteekbewegingen door fietsers.
 • Mottoborden ‘belijning’
  Overal in Nederland wordt wegbelijning nieuwe stijl aangebracht. Communicatie hierover is zeer belangrijk, maar wordt door het Rijk gezien als een aangelegenheid van de wegbeheerders. In het kader van de SNN campagne ‘De lijnen op de weg veranderen, de verkeersregels niet’ plaatst de provincie een tiental borden op locaties in Fryslân waar de nieuwe belijning is aangebracht. Ook worden informatiefolders verspreid.
 • N384 bij Wjelsryp en Wiuwert
  De huidige markering op de drempels bij Wjelsryp en Wiuwert geeft geluidsoverlast voor de aanwonenden. De markering wordt daarom aangepast.
 • N351 bajonet Oldeholtpade
  Direct na de ingebruikname van de bajonetkruising bij Oldeholtpade is door aanwonenden en politie geconstateerd dat bromfietsers en fietsers deze niet goed gebruiken. De bebording wordt daarom aangepast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân