Milieueffectrapportage N629 Dongen – Oosterhout loopt

Vier voorstellen om problemen met provinciale weg op te lossen

’s-Hertogenbosch – In december 2006 heeft de provincie de startnotitie Milieueffectrapportage N629 Dongen-Oosterhout schriftelijk aangeboden aan de gemeente Dongen en de gemeente Oosterhout. Op 22 januari 2007 zijn gedeputeerde Janse de Jonge, wethouder Stoop van Dongen en wethouder De Boer van Oosterhout bijeen gekomen om te spreken over de taakverdeling en om de procedure aan de media toe te lichten. De startnotitie markeert de start van de m.e.r.-procedure.

De notitie beschrijft het project en de uit te werken alternatieven om de problemen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de N629 op te lossen. In beide gemeenten wordt de startnotitie gedurende zes weken ter inzage gelegd. Uiteindelijk moet dit leiden tot een structurele oplossing van de problematiek rond de N629.

De verbinding tussen Dongen en Oosterhout, die deel uitmaakt van de regionale verbinding Oosterhout – Dongen -Tilburg, voldoet niet meer aan de eisen die het huidige gebruik ervan vraagt. Dagelijkse lange files in de spits, een slechte doorstroming op de op- en afritten van de A27, veel sluipverkeer als gevolg van slechte doorstroming, verkeersonveilige situaties en slechte bereikbaarheid zijn daarvan het gevolg . In het kader van het provinciale project “Informatieve Weg” zijn enkele maanden geleden elektronische informatieborden langs de weggeplaatst. De informatieborden geven de weggebruiker informatie die ondermeer moet leiden tot meer veiligheid, een betere oversteekbaarheid en een betere doorstroming. Dat lost echter de problemen op lange termijn niet op.

In de startnotitie staat het voorstel om vier alternatieven in het milieueffectrapport (MER) in kaart te brengen. Het gaat om de volgende alternatieven:

  • ‘Nulplusalternatief’, het oplossen van de problematiek met verkeerskundige maatregelen op en langs de bestaande route;
  • ‘Parallelalternatief’, een nieuwe weg grotendeels parallel aan de zuidkant van de Heistraat die aansluit op de Westerlaan, dicht bij de kruising met de Middellaan;
  • ‘Omleidingsalternatief’, loopt vanaf Oosterhout ook parallel aan de Heistraat, maar splitst zich ter hoogte van de Brede Heistraat in een noordelijke tak naar de Middellaan en een zuidelijke tak naar de Steenstraat, zuidelijk van het kanaal;
  • Wettelijk verplichte ‘Meest Milieuvriendelijk Alternatief’ (MMA), is een nieuw alternatief of één van de drie genoemde alternatieven.

De provincie Noord-Brabant heeft de startnotitie ‘Milieueffectrapportage N629 Dongen-Oosterhout’ aangeboden aan de gemeenten Dongen en Oosterhout om deze te publiceren en ter inzage te leggen voor de inspraakprocedure. Na de inspraakprocedure zullen de gemeenten Dongen en Oosterhout definitief aangeven welke alternatieven in het MER moeten worden uitgewerkt. Dat zal mede gebeuren aan de hand van het over de startnotitie en de daartegen ingebrachte zienswijzen te ontvangen adviesrichtlijnen van de onafhankelijke commissie m.e.r.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start MER wegverbinding Dongen-Oosterhout A27

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant