Schriftelijke inspraak tweede Coentunnel

Haarlem – Rijkswaterstaat legt van 9 januari tot en met 22 januari 2007 het document Afwijkingen op Ontwerp-tracébesluit (AOTB) Tweede Coentunnel ter inzage. In deze periode is alleen schriftelijke inspraak mogelijk op de afwijkingen van het Ontwerp-tracébesluit (OTB) uit 2004. Bijstelling van dat OTB is nodig omdat de wet- en regelgeving over luchtkwaliteit is veranderd. Daarnaast zijn de inspraakreacties op het OTB 2004 verwerkt en verschillende milieuonderzoeken geactualiseerd.
Rijkswaterstaat organiseert informatiebijeenkomsten op 10 en 15 januari 2007 om de Afwijkingen op het OTB toe te lichten.

Belangrijke afwijkingen op het OTB van 2004:

 • maatregelen om de luchtkwaliteit te beheersen;
 • actualisering van het geluidsonderzoek;
 • wijzigingen naar aanleiding van de inspraak;
 • maatregelen naar aanleiding van het advies van de Commissie Tunnelveiligheid;
 • natuur en milieumaatregelen.

De Coentunnel is al jarenlang een groot knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Door dit knelpunt ontstaat extra verkeersdrukte op de aansluitende snelwegen, de A8 en de A10. Deze verkeersdrukte heeft een negatieve invloed op de directe leefomgeving en de toegankelijkheid van het Amsterdamse havengebied (Westpoort).

De planning is dat Rijkswaterstaat in 2008 start met de daadwerkelijke aanleg van de Tweede Coentunnel zodat deze – in samenhang met de aan te leggen Westrandweg – in 2012 in gebruik genomen kan worden door het verkeer. Dat betekent dat er dan een groot bereikbaarheidsknelpunt in de Noordelijke Randstad is opgelost.

Informatiebijeenkomsten
De informatiebijeenkomsten zijn op woensdag 10 januari 2007 in Aristozalen te Amsterdam en maandag 15 januari 2007 in Evean Lishof te Oostzaan. De avonden beginnen om 19.00 uur met een informatiemarkt gevolgd door een presentatie om 20.00 uur.

Terinzagelegging document Afwijkingen op het Ontwerp-tracébesluit
Van 9 tot en met 22 januari 2007 ligt het document Afwijkingen op het Ontwerp-tracébesluit ter inzage:

 • bij de gemeentehuizen van Amsterdam, Oostzaan en Zaanstad;
 • in verschillende vestigingen van de openbare bibliotheken in Amsterdam, Zaandam, Oostzaan, Alkmaar en Landsmeer;
 • de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van het ministerie van VROM, beide in Den Haag;
 • de stadsdeelkantoren Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer, het informatiecentrum Zuiderkerk en het Vergunningen Servicebureau in Stadsdeel Noord allen in Amsterdam;
 • het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem;
 • het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem.

Tracé Tweede Coentunnel
De Tweede Coentunnel heeft drie rijstroken naar het noorden (richting Zaandstad) en twee wisselrijstroken. Wisselstroken zijn rijstroken die worden opengesteld in de richting waarin de spits het drukst is. De bestaande Coentunnel is voor het verkeer naar het zuiden (richting Amsterdam). De tweede tunnel wordt ten oosten van de bestaande Coentunnel aangelegd. De A8 wordt plaatselijk verbreed tot 2×4 rijstroken en de A10-West wordt verbreed naar 2×3 rijstroken en 2 wisselrijstroken tot aan de geplande aansluiting van de Westrandweg. Vervolgens gaat de A10-West over in 2×3 rijstroken tot de aansluiting S103 (Haarlem).

Vervolgtraject Inspraak
Na de inspraakronde stellen de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het Tracébesluit Tweede Coentunnel naar verwachting in maart 2007 vast. Tegen het Tracébesluit kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland