Rapport adviescommissie primaire waterkeringen

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van Waterschappen, Sybe Schaap, hebben 20 december 2006 het rapport ‘’Tussensprint naar 2015’ in ontvangst genomen. Het rapport is opgesteld door een adviescommissie die concludeert dat er tot 2025 meer geld gereserveerd moet worden voor de investering in primaire waterkeringen dan waar tot op heden rekening mee werd gehouden. Tevens concludeert de commissie dat het de meeste zekerheid biedt als de waterschappen deze investering financieren.

Het rapport is op verzoek van de Unie van Waterschappen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat opgesteld door de Adviescommissie Primaire Waterkeringen onder leiding van prof dr ir. P. Vellinga. De commissie kreeg de opdracht te onderzoeken hoeveel geld er voor een adequate bescherming tegen overstroming nodig is en langs welke weg dit geld beschikbaar moet komen. Volgens de adviescommissie moet er per jaar zo’n 800 miljoen euro geïnvesteerd worden in de primaire waterkeringen. Dat is ongeveer 300 miljoen euro per jaar méér dan waar tot op heden rekening mee werd gehouden.

Om ervan verzekerd te zijn dat dit geld ook daadwerkelijk wordt gereserveerd, heeft de adviescommissie bekeken welke wijze van financieren zich hier het beste voor leent. In het onderzoek zijn financiering door het Rijk, private financiering en financiering door de waterschappen met elkaar vergeleken. De conclusie is dat de waterschappen deze taak het best op zich kunnen nemen. Vooral omdat de waterschappen hier organisatorisch al voor zijn ingericht en het aansluit bij de andere taken van de waterschappen. Op termijn zou deze manier van financieren een lastenverschuiving van het Rijk naar de waterschappen betekenen.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de waterkeringen die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Deze situatie heeft in de afgelopen jaren tot een reeks van initiatieven geleid bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tot 2015 bedragen de investeringen van het rijk om Nederland te beschermen tegen hoog water, ruim vijf miljard euro. In de beleidsnota Waterveiligheid, die in 2008 verschijnt, komt ook het thema van de lange termijn financiering aan de orde. Duidelijk is dat er op het gebied van waterveiligheid een aanzienlijke opgave ligt. Het komende kabinet dient zich daarover uit te spreken.

Meer informatie
br.1498 Rapport v.d. Adviescommissie Financiering Primaire Waterkeringen. Kamerstuk | 20-12-2006
bijlage br.1498 Rapport v.d. Adviescommissie Financiering Primaire Waterkeringen. Kamerstuk | 19-12-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat