Kamerbrief over navigatiesystemen

Den Haag – Op 18 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over navigatiesystemen die vrachtverkeer door dorpskernen leiden.

Hieronder leest u de volledig brief br.9984 Kamervragen over navigatiesystemen die vrachtverkeer door dorpskernen leiden.

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen zoals gesteld door de leden Gerkens en Roefs over navigatiesystemen die vrachtverkeer door dorpskernen leiden.

 • 1. Wat is uw mening over het bericht dat navigatiesystemen vaak de kortste route aangeven en daardoor onder andere vrachtverkeer nogal eens door dorpskernen leiden?[1]
  1. Het is mij bekend dat er berichten zijn dat chauffeurs van doorgaand vrachtverkeer bij gebruik van navigatiesystemen kiezen voor een route die door dorpskernen leidt. Het is mij niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
  1[1] VNG Magazine, 15 september 2006
 • 2. Bent u ervan op de hoogte dat door het vrachtverkeer in dorpskernen veel overlast ontstaat? Wat is uw mening hierover?
  2. Het is bekend dat doorgaand vrachtverkeer in dorpskernen overlast kan opleveren. Het heeft mijn sterke voorkeur dat, daar waar dat mogelijk is, doorgaand vrachtverkeer gebruik maakt van doorgaande wegen, en niet van wegen door dorpskernen. Aanwezigheid van vrachtverkeer in dorpskernen is echter deels noodzakelijk voor het verlenen van de gewenste en noodzakelijke diensten aldaar, zoals bevoorrading en het ophalen van vuilnis.
 • 3. Kunt u aangeven welke maatregelen de gemeenten nemen om dit extra vrachtverkeer te voorkomen? Wat is uw mening hierover?
  3. Er kunnen diverse maatregelen worden genomen die overlast door vrachtverkeer beperken. Actuele voorbeelden zijn milieunormen in het kader van het Milieuzoneconvenant en infrastructurele maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig Wegbeheerders, in dit geval de gemeenten, hebben voorts de bevoegdheid om bepaalde typen voertuigen die niet thuishoren op een weg uit te sluiten. Gemeenten werken ook steeds meer met bebording langs wegen waarmee weggebruikers langs specifieke routes naar hun bestemmingen worden geleid. In meerdere regio’s werken de verschillende overheden samen aan het definiëren en instellen van Kwaliteitsnetten Goederenvervoer. Op deze manier kan de infrastructuur op gerichte wijze zo goed mogelijk worden aangepast aan gebruik door vrachtverkeer, waarbij aspecten van leefbaarheid, milieu en veiligheid kunnen worden gewaarborgd. Ik sta positief tegenover de geschetste ontwikkelingen en in veel gevallen steunt het ministerie de betrokken gemeenten en regio’s hierbij.
 • 4. Bent u bereid maatregelen te nemen om te voorkomen dat navigatiesystemen vrachtverkeer onnodig door dorpskernen leiden? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo neen, waarom niet?
  4. Verkeer en Waterstaat is in gesprek met de marktleider op het gebied van navigatieapparatuur met als doel om routes zoveel mogelijk over de meest veilige wegen te leiden. De intentie bestaat om met meerdere fabrikanten afspraken te maken. Verder is het mijn voornemen het gebruik van Kwaliteitsnetten Goederenvervoer ook via navigatiesystemen te bevorderen. Navigatiesystemen zijn slechts een hulpmiddel bij het kiezen van een route, de bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn routekeuze.
  Gebruikers van navigatiesystemen hebben de verantwoordelijkheid om voor vertrek en tijdens de route na te gaan of de route die het navigatiesysteem adviseert wel een geschikte is. De data die gebruikt worden voor de routekeuze zijn veelal door commerciële bedrijven verzameld. Als een navigatiesysteem een route voorstelt waarmee een vrachtwagen, of een ander voertuig, zou rijden op wegen die daar eigenlijk minder geschikt voor zijn, dan voldoet het product niet aan de eisen die de gebruiker daar redelijkerwijs aan kan stellen. Producenten van navigatiesystemen hebben al een aanzet gemaakt met het op de markt brengen van producten gericht op gebruik met vrachtwagens en hebben aangekondigd dat in de nabije toekomst meer op het transport toegesneden producten zullen volgen.
 • 5. Bent u bereid initiatieven te ontplooien om tot een landelijke database te komen, die continu bijgehouden kan worden? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?
  5. Naast het reeds beschikbare Nationaal Wegenbestand (met informatie over locatie en beheer van wegen) werkt Verkeer en Waterstaat ook aan een database met daarin uitgebreide informatie over vormgeving en gebruik van deze wegen. Er is afgesproken dat alle wegbeheerders (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) deze kenmerken aanleveren en actueel houden. Partijen geven nu uitvoering aan deze afspraken
  Daarnaast is Rijkswaterstaat samen met andere wegbeheerders en stadsregio’s een proces gestart, genaamd Nationaal Data Warehouse, dat door verschillende bestanden te koppelen verkeersmanagement en verkeersinformatie op netwerkniveau over een groter deel van het totale wegennet mogelijk maakt. De verschillende fabrikanten van navigatiesystemen maken gebruik van kaarten van een zeer beperkt aantal kaartenmakers. Deze kaartenmakers hebben zelf ook uitgebreide databases. Verkeer en Waterstaat oriënteert zich op een wijze van samenwerking waarbij er een nuttige uitwisseling met de bestanden van de commerciële kaartenmakers kan plaatsvinden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
EVO: neem rijhoogte op in routeplanners