Voorontwerp nieuw trace N381 vastgesteld

Deeltraject Donkerbroek – Oosterwolde opnieuw onder de loep

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben het nieuwe tracé van de provinciale weg N381 Drachten – Drentse grens vastgesteld, met uitzondering van het deeltraject Donkerbroek – Oosterwolde Noord. Voor dit deeltraject wordt de komende maanden de MilieuEffect Rapportage (MER) opnieuw uitgevoerd. Opwaardering van de N381 tot volwaardige autoweg is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Drachten, de A7-zone en Zuidoost Fryslân. En dat niet alleen; ook de verkeersveiligheid wordt sterk verbeterd wat de leefbaarheid in de dorpen zal verhogen.

De provincie heeft de afgelopen maanden gebruikt om het tracé van de N381 uit te werken tot een voorlopig Voorontwerp (VO) op basis van het Voorkeurstracé, zoals dat in 2004 door het college van GS is vastgesteld. Hierbij is onderzocht, op welke wijze het tracé het beste in het landschap kan worden gelegd. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het rapport ‘Uitgangspunten voor het ontwerp van de N381’. Het gezamenlijke landschapsplan van de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf heeft als basis gediend. In het rapport staan verder de landschapsstructuur en de beschermende maatregelen voor dieren en planten centraal.

In het Voorontwerp is het tracé tussen Drachten en Oosterwolde als dubbelbaans weergegeven en vanaf Oosterwolde tot de Drentse grens enkelbaans. Op deze wijze is het duidelijk wat de ruimtelijke consequenties zijn. Vooral tussen Donkerbroek en Oosterwolde Noord is dit nadrukkelijk naar voren gekomen. De weg wordt in eerste instantie over de gehele lengte uitgevoerd als een enkelbaans autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Hiervoor is gekozen omdat de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Smallingerland niet tot een gemeenschappelijk standpunt zijn gekomen over een financiële bijdrage aan het project. Deze bijdrage komt er daarom nu niet.

Dialoog
Gedeputeerde T. Baas geeft aan dat de provincie de dialoog met de streek niet uit de weg is gegaan: “We hebben in november 2006 het Voorontwerp persoonlijk besproken met alle directe belanghebbenden en met de klankbordgroepen. Ook zijn er twee informatieavonden georganiseerd. Veel mensen vroegen aandacht voor een goede inpassing van de weg, voor landbouwbelangen en het evenwicht tussen mens en dier. De meeste reacties ontvingen we over de voorgestelde oplossing voor een viaduct bij Donkerbroek. Daarnaast is er enige weerstand tegen de oplossingen bij De Mersken en in geringe mate bij Weinterp.

We hebben ook waarderende geluiden gehoord over onze aanpak van de onderliggende wegenstructuur. Al met al heeft het college van GS gemeend om het deel tussen Donkerbroek en Oosterwolde Noord opnieuw aan een MER-onderzoek te onderwerpen, waarbij alle mogelijke tracévarianten in beeld worden gebracht. Wij zullen daarom de komende periode veel tijd steken in communicatie met de regio.”

Ten tijde van het Realisatiebesluit N381 door Provinciale Staten eind 2007 wordt een definitieve beslissing genomen over het deel van het tracé tussen Donkerbroek en Oosterwolde Noord.

Gebiedsstudies
De aanleg van een nieuwe autoweg heeft ontegenzeggelijk invloed op de directe omgeving. Om die reden is een specifieke studie uitgevoerd naar vier deelgebieden in Zuidoost Fryslân. In het rapport ‘Aanvulling op de projectnota N381, samenwerken aan de ruimtelijke kwaliteit in het gebied’ zijn voor de volgende vier gebieden visies ontwikkeld:

  • Koningsdiep-Wijnjeterper Schar
  • Buitengebied Wijnjewoude en omgeving
  • Donkerbroek – Oosterwolde
  • Het Drents – Friese Wold

Met de gebiedsstudies wordt een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de omgeving van de nieuwe weg. Daarbij spelen ondermeer behoud van waardevolle landschappen en oude paden en het versterken van de natuur en identiteit van de streek een rol. Dit betekent ook dat de gedeelten van het huidige traject van de N381 die straks geen onderdeel meer uitmaken van het nieuwe tracé, qua vormgeving aangepast moeten worden. Dit betekent meestal dat de weg smaller gemaakt wordt of zelfs geheel ‘opgeruimd’ wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân