Provinciale Staten stemmen in met Centrale As

Leeuwarden – Provinciale Staten van Fryslân hebben op 13 december 2006 het Streekplan voor Fryslân vastgesteld. Daarnaast hebben Provinciale Staten definitief ingestemd met de aanleg van de Centrale As. Verder hebben PS onder voorwaarden een bijdrage beschikbaar gesteld voor de leef- en leerplaats Wyldemerk te Harich.

In twee bijeenkomsten, op 6 en 13 december 2006, hebben Provinciale Staten gedebatteerd over het Streekplan, dat uiteindelijk met algemene stemmen is vastgesteld als hun Streekplan. Het plan is de schakel tussen het abstracte rijksbeleid en het concrete karakter van gemeentelijk ruimtelijk beleid. In het streekplan wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangegeven. Daarmee geeft het ruimtelijke sturing aan de uitvoering van provinciaal en regionaal beleid, bijvoorbeeld bij subsidieverlening. Daarnaast is het streekplan toetsingskader voor gemeentelijk ruimtelijk beleid, zoals bij de provinciale beoordeling van bestemmingsplannen.

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft besloten dat de Centrale As aangelegd kan worden. Deze nieuwe provinciale weg verbindt Noordoost-Fryslân met de Wâldwei. De weg zal vierbaans aangelegd worden. Het college van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd opnieuw te onderhandelen met het college van B&W van Tytsjerksteradiel over de plaats van de bedrijfslocatie Quatrebras.

Provinciale Staten hebben met algemene stemmen een bijdrage van 4,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de onderwijscampus Wyldemerk in de gemeente Gaasterlân-Sleat. De provinciale subsidie is mede bedoeld om de initiatiefgroep Wyldemerk in staat te stellen de locatie grasdrogerij aan te kopen. De Staten stelden wel aanvullende voorwaarden. Er moet juridische zekerheid ingebouwd worden om het geld terug te kunnen vragen, wanneer het niet door zou gaan. Het project moet zich bovendien richten op jongeren met een gemotiveerde instelling en er moet voldoende gekwalificeerd begeleidend personeel zijn.

Verder hebben Provinciale Staten op initiatief van FNP, CDA en PvdA besloten een rugzakje over de Fryske taal te laten ontwikkelen voor ouders met kinderen van 0-2 jaar. Voor alle nieuwe inwoners wordt een welkomspakket gemaakt over de Fryske taal. Op initiatief van diverse partijen sturen Provinciale Staten een brief naar de informateur over de positie van de Friese taal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centrale As Noordoost