Kamervragen over groot onderhoud aan de A1

Den Haag – Op 8 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin de antwoorden op de vragen van het lid Van Hijum aan de minister van Verkeer en Waterstaat over groot onderhoud aan de A1.

Hieronder leest u de volledig brief br.39022 kamervragen Van Hijum over groot onderhoud aan de A1.

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Van Hijum aan de minister van Verkeer en Waterstaat over groot onderhoud aan de A1.

  • 1. Klopt het dat Rijkswaterstaat vanaf augustus volgend jaar groot onderhoud gaat verrichten aan de A1 tussen Lochem en Deventer-Oost?
    1. Ja dat klopt. De werkzaamheden op de A1 Lochem – Deventer Oost (km. 107.100 – 115.060) betreffen het vervangen van de asfaltverharding van de hoofdrijbaan links (rijrichting Lochem – Deventer Oost). Op de hoofdrijbaan rechts (rijrichting Deventer Oost – Lochem) wordt alleen de verharding op de in het traject aanwezige kunstwerken vervangen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode augustus tot oktober 2007.
  • 2. Welke mogelijkheden ziet u om bij dit onderhoud ‘werk met werk’ te maken en de A1 ter plaatse uit te breiden naar (twee keer) drie stroken?
    2. De A1 tussen Lochem en Deventer-Oost beschikt over een brede middenberm waar op relatief eenvoudige wijze, met beperkte ruimtelijke gevolgen voor de omgeving, een derde rijstrook kan worden aangebracht. Technisch gezien is een uitbreiding dus zeker mogelijk. Procedureel is daarvoor echter wel de gebruikelijke tracéwetprocedure noodzakelijk. Deze neemt dermate veel tijd in beslag dat ‘werk met werk’ maken bij Groot Onderhoud in de tijd niet mogelijk is. Ik ben op dit moment wel in overleg met de regio steden driehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) om met een gebiedsgerichte verkenning de problematiek op de A1 goed in kaart te brengen, mede in relatie tot het onderliggend wegennet. Ik verwacht medio 2007 resultaten van deze gebiedsgerichte verkenning. Uit de verkenning zal de eventuele nut en noodzaak moeten blijken van een capaciteitsuitbreiding van de A1 ter plaatse.
  • 3. In hoeverre is er in de komende jaren groot onderhoud voorzien op andere delen van de A1, die een verbreding naar twee keer drie stroken mogelijk maakt?
    3. Op de A1 op de gedeelten Watergraafsmeer – Diemen – Muiderberg – A6 zijn spitsstroken voorzien, die gelijktijdig met het groot onderhoud zullen worden gerealiseerd. Op het gedeelte Muiderberg – Diemen zal gelijktijdig met het groot onderhoud de huidige wisselstrook worden verdubbeld. Hierdoor worden op deze gedeelten 4 rijstroken gerealiseerd. Op het gedeelte A1 ’t Gooi wordt samen met het groot onderhoud eveneens een spitsstrook aangelegd, waardoor 3 rijstroken beschikbaar komen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Karla Peijs

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Afspraken Peijs en regios infrastructurele projecten