Kaart inrichting omgeving Haak om Leeuwarden

Leeuwarden – De Colleges van Gedeputeerde Staten van Fryslân en Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, Littenseradiel en Menaldumadeel geven met een ‘globale plankaart’ richting aan de ontwikkeling van het gebied rondom de Haak om Leeuwarden

Het project ‘Rijksweg 31 Haak om Leeuwarden’ bevindt zich nog in de planstudiefase. De Trajectnota/MER is vastgesteld en de Minister van V&W heeft op 13 november 2006 een standpunt ingenomen over het uit te werken tracé in de volgende fase; het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Bij het OTB hoort een plan waarin aangegeven staat hoe de infrastructuur in de omgeving moet worden ingepast. Dit inpassingplan wordt in de eerste helft van 2007 geconcretiseerd.

De Colleges van GS van Fryslân en B&W van Leeuwarden, Littenseradiel en Menaldumadeel willen, in goede samenwerking met het Rijk, voortvarend aan de slag met de verdere voorbereiding van de Haak om Leeuwarden volgens het Midden-oost alternatief.
Om die reden hebben de gezamenlijke overheden de ‘globale plankaart’ opgesteld. Op die kaart staat aangegeven hoe de Colleges tegen de ontwikkeling van het gebied langs en rondom de Haak aankijken. Met deze kaart wordt de interactie tussen de weg en de omgeving, en omgekeerd, in beeld gebracht.

De Globale Plankaart is het vertrekpunt voor de inpassing van de Haak, maar geen plan waarmee alles wordt vastgelegd. De kaart geeft richting met de nodige flexibiliteit. De kaart is tevens een vertrekpunt voor de Gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest; een project waarin de verdere ruimtelijk/economische ontwikkeling van het gebied, globaal begrensd door Marssum, Leeuwarden, Wirdum, Weidum en Deinum, vorm zal krijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân