Start aanbesteding A2 Maastricht: markt aan zet

Maastricht – De Europese aanbesteding van het project A2 Maastricht is van start gegaan. De basis is de Samenwerkingsovereenkomst van juni 2006 tussen Rijk, Provincie en de gemeenten Maastricht en Meerssen. Hierin zijn alle projectonderdelen, rechten, plichten en risico’s voor realisatie van het A2-project vastgelegd.

De aanbesteding omvat zowel infrastructuur (o.a. A2-tunnel, nieuwe Stadsboulevard, aanpassing kruispunt Geusselt en Viaductweg, verknoping A2/A79, afslag bedrijventerrein Beatrixhaven) als vastgoedlocaties. Vastgoedontwikkeling is mogelijk op diverse bouwlocaties langs de A2-passage en bij herontwikkeling van locaties waar sloop van bestaande bebouwing aan de orde is. Voor nieuwbouw en herbouw gaat het in totaal om ruim 1.100 woningen en ruim 30.000 m2 bruto vloeroppervlakte aan commerciële ruimte. Additionele vastgoedontwikkeling is mogelijk rond de stadsentrees Geusselt en Europaplein.

Aanbestedingswedstrijd
Om te komen tot één plan voor stad en snelweg, worden marktpartijen (zoals ontwikkelaars en aannemers) aangespoord om consortia te vormen. Het consortium dat de beste totaaloplossing ontwerpt, binnen verschillende randvoorwaarden, wint de ‘wedstrijd’ en zal het hele plan ook realiseren. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Maastricht zullen optreden als opdrachtgever richting marktpartijen. Het projectbureau A2 Maastricht is aanbesteder en regisseert het aanbestedingsproces. Bij de beoordeling van het beste plan wordt gekeken naar de eindoplossing én de situatie tijdens de uitvoering van het project. Het is uiterste belangrijk dat Maastricht ook tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijft en dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden.

De totale aanbesteding duurt ruim twee en een half jaar en is het best te omschrijven als een ‘aanbestedingswedstrijd’. Dit gebeurt in een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. Het houdt in dat de projectorganisatie de dialoog aangaat met marktpartijen over de invulling van eisen en wensen voor de beste definitieve totaaloplossing én voor de uitvoeringsperiode. De marktpartijen worden geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring. Uiteindelijk brengt een gunningsadviescommissie een zwaarwegend advies uit aan de samenwerkende overheidspartijen.

Waarom deze aanpak?
Deze vernieuwende en integrale aanpak garandeert dat kennis van marktpartijen optimaal kan worden gebruikt. Dit levert voordelen op de prijs/kwaliteitverhouding van het plan. Door deze aanpak wordt vermeden, dat de bedachte oplossing uiteindelijk onbetaalbaar of om andere reden niet te realiseren is. Dit levert tijdwinst op. De verwachting is, dat marktpartijen op deze manier tot betere, meer creatieve ontwerpen kunnen komen en bij realisering zelf de verantwoordelijkheid nemen.

Draagvlak omgeving
Voor de A2-plannen definitief zijn, hebben belanghebbenden en geïnteresseerden nog tweemaal de mogelijkheid hun mening te geven. Een eerste keer wanneer de totaalplannen van verschillende marktpartijen gereed zijn (tweede helft 2008). Deze reacties worden gebundeld en aangeboden aan de ministers van VenW en VROM en de gemeenteraad van Maastricht en Meerssen. Zij geven vervolgens aan, welke reacties in de plannen van marktpartijen moeten worden verwerkt. De marktpartijen kunnen hun plannen daarna definitief maken. Het winnende plan wordt opgenomen in een ontwerp tracébesluit en een ontwerp bestemmingsplan. Hierop vindt formele inspraak plaats (2009). Uiteindelijk nemen de ministers van VenW en VROM en gemeenteraden Maastricht en Meerssen de definitieve besluiten. Door de gecombineerde aanpak van aanbesteding en verplichte publieke planprocedures wordt een oplossing gekozen met groot commitment bij zowel de omgeving als de (winnende) marktpartij. De uitvoering van de infrastructuur start naar verwachting in 2010 en duurt zo’n zes jaar.

De Selectieleidraad staat op www.aanbestedingskalender.nl

Lees ook het rapport Vraag aan de markt; Ambitie project A2 Maastricht

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Samenwerkingsovereenkomst A2-tunnel ondertekend

Alle Europese aanbestedingen op Infrasite InfraTenders

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A2 Passage Maastricht