Plannen uitbreiding A58 Eindhoven-Oirschot ter inzage

Informatieavond op 6 december 2006 in Oirschot

’s-Hertogenbosch – Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg staan geregeld files. Om deze files te verminderen onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de A58 vanaf knooppunt Batadorp tot aan de afrit Oirschot te verbreden met een derde rijstrook. De Startnotitie met het voornemen voor deze uitbreiding ligt vanaf woensdag 22 november 2006 gedurende 6 weken ter inzage voor belanghebbenden. In de Startnotitie staan de mogelijke oplossingen voor de uitbreiding van de A58 die Rijkswaterstaat gaat onderzoeken en wordt aangegeven welke milieueffecten verder onderzocht worden. Om belangstellenden over dit onderzoek te informeren wordt op woensdag 6 december 2006 een informatieavond georganiseerd in Sociaal Cultureel Centrum De Enck in Oirschot.

Rijkswaterstaat onderzoekt in opdracht van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM de mogelijkheden voor het uitbreiden van de A58 met een derde rijstrook tussen knooppunt Batadorp en aansluiting Oirschot, op wegvak Eindhoven – Oirschot. De effecten van een verbreding van de A58 voor het milieu worden onderzocht aan de hand van een milieueffectrapportage (m.e.r.), waarvan de Startnotitie de eerste stap is. In de Startnotitie worden de achtergronden en uitgangspunten van het onderzoek uiteengezet en wordt inzicht gegeven in de te onderzoeken alternatieven en de te onderzoeken (milieu)effecten.

Iedereen kan inspreken
De Startnotitie A58 Eindhoven – Oirschot ligt met ingang van woensdag 22 november 2006 voor een ieder ter inzage, onder andere bij de openbare bibliotheken en gemeentehuizen van de gemeente Eindhoven, Oirschot en Best. Tot 2 januari 2007 kan iedereen een reactie geven op de Startnotitie door een inspraakreactie te sturen naar het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Kneuterdijk 6 2514 EN Den Haag.

Op woensdag 6 december wordt vanaf 19.30 uur een informatieavond gehouden over het onderwerp gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Enck aan De Loop 67 in Oirschot. De Startnotitie is aan te vragen bij de bibliotheek van Rijkswaterstaat, telefoonnummer 073 – 6817 615. De startnotitie is ook te downloaden via de website van het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat www.inspraakvenw.nl

Sneller via de verkorte tracéwetprocedure
De wegverbreding van de A58 is onderdeel van het benuttingsprogramma ZSM 2 dat voorziet in vele wegaanpassingen in geheel Nederland. Gedurende de verkorte tracéwetprocedure zijn er twee in plaats van drie formele inspraakmomenten. Naast het inspreken op de Startnotitie kan er weer ingesproken worden op het moment dat het milieueffectrapport (MER) tezamen met het ontwerp-tracébesluit ter inzage ligt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant