Voorkeurstrace nieuwe ontsluitingsweg A2-Beatrixhaven

Gemeenteraad Maastricht en voorkeurstracé nieuwe ontsluitingsweg Beatrixhaven

Maastricht – Op 21 november 2006 heeft het college van gemeente Maastricht aan de raad voorgesteld om voor de nieuwe ontsluitingsweg vanaf A2 naar bedrijventerrein Beatrixhaven te kiezen voor variant C. Dit is het tracé parallel aan het spoor en met doorsnijding van het bedrijventerrein zelf.

De nieuwe ontsluitingsweg naar de Beatrixhaven is één van de onderdelen van het project A2 Maastricht. Besluiten over dit onderdeel worden genomen door de gemeenteraad van Maastricht.

In maart 2006 is het ‘Onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2’ gepresenteerd. In de periode tussen 13 maart en 10 april 2006 heeft iedereen kunnen reageren op de vier onderzochte tracés. Alle reacties zijn opgenomen in het consultatieverslag van juni 2006.

In de daaropvolgende periode is nog aanvullend overleg geweest met ondermeer de buurten Limmel en Nazareth, de leden van Stichting Ondernemingen Beatrixhaven, het A2-Buurten- en Bedrijvenplatform en verschillende landgoedeigenaren.

Het huidige raadsvoorstel om te komen tot een voorkeurstracé wordt in de raadsvergadering van 19 december 2006 behandeld. In de bijlage van het raadsvoorstel zijn alle binnengekomen reacties samengevat en beantwoord. Alle respondenten krijgen vanaf 1 december 2006 het raadsvoorstel thuisgestuurd. Vanaf diezelfde datum staat het raadsvoorstel ook in het raadsinformatiesysteem op www.maastricht.nl

Vóór behandeling in de raad wordt het voorstel besproken in de raadscommissie Stadsbeheer, Mobiliteit en Milieu van 11 december 2006, vanaf 20.00 uur in het stadhuis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A2 Passage Maastricht