GS Friesland stelt Realisatiebesluit Centrale As vast

Leeuwarden – Als het aan het college van gedeputeerde staten ligt wordt de Centrale As , de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, direct aangelegd als een dubbelbaansautoweg. Dat is het meest opvallende element uit het dinsdag door het college vastgestelde Realisatiebesluit Centrale As. Met de dubbelbaansuitvoering is een investering gemoeid van 235 miljoen euro, exclusief btw. Op 13 december 2006 nemen Provinciale Staten de finale beslissing over het Realisatiebesluit, en daarmee over de aanleg van de Centrale As.

Het Realisatiebesluit is een uitwerking van het Tracébesluit, op 17 mei 2006 door Provinciale Staten vastgesteld. Thema’s als het ontwerp van de weg en de infrastructurele kunstwerken, kostenreductie, contractvormen zijn sindsdien uitvoerig uitgezocht. De uitkomsten van die onderzoeken zijn vervat in het Realisatiebesluit. Dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd als het gaat om de uitvoering van de weg: enkelbaans (2×1) of dubbelbaans (2×2). Gaat het Tracébesluit uit van een enkelbaansautoweg, die gefaseerd omgebouwd wordt naar een dubbelbaansweg, het Realisatiebesluit laat zien dat het verstandig is om de weg direct in een dubbelbaansuitvoering aan te leggen.

De afweging die gemaakt moet worden heeft te maken met aan de ene kant de kosten en aan de andere kanten de effecten van enkel- of dubbelbaans. De enkelbaansuitvoering is geraamd op 206 miljoen (excl. btw), een gefaseerde dubbelbaans 265 miljoen en die van de dubbelbaansuitvoering in één keer aangelegd 235 miljoen (excl. btw). Het college kiest voor de laatste optie: de extra investering van 29 miljoen euro – 12% meer – weegt naar de mening van het college op tegen de vele extra effecten die bereikt worden als de Centrale As direct als dubbelbaansweg wordt aangelegd. Die extra effecten zijn vooral te vinden in de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de ontlasting van het onderliggende wegennet, maar ook hoeft het gebied maar een keer op de schop genomen te worden.

Gedeputeerde Ton Baas, tevens voorzitter van de Stuurgroep Centrale As, is ingenomen met het collegebesluit: “De Centrale As is niet alleen het grootste project van de provincie, het is zeker ook een van de belangrijkste. Zeker voor Noordoost Fryslân. Met dit besluit geven we niet alleen aan dat het ons ernst is om deze regio in alle opzichten een betere aansluiting te geven, we geven ook aan dat je het beter maar in een keer goed kunt doen. Nu wordt het de uitdaging om de weg verantwoord aan te leggen in het landschap”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centrale As Noordoost