Kamerbrief inzake wegenvignet in Belgie

Op 5 juli 2006 heeft Minister Karla Peijs een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het Wegenvignet in België
Hieronder leest u de volledige brief br.1468 Wegenvignet in België

Geachte voorzitter,

In uw brief van 19 juni 2006 met bovengenoemd kenmerk vraagt u mij de Kamer te informeren over het voornemen van de Belgische regering om tolheffing voor het landelijk wegennet te introduceren. Ook vraagt de Kamer zich af of ik overleg heb gehad met mijn Belgische collega over dit plan en de consequenties daarvan voor de Nederlandse gebruikers van het Belgische wegennet

Informatie over het wegenvignet in België
De invoering van het wegenvignet in België betreft een initiatief van de gewestregeringen van Vlaanderen en Wallonië, waarbij is besloten om een gemeenschappelijk ‘studiesyndicaat’ op te richten dat de invoering van een wegenvignet in geheel België voorbereidt.

De twee gewesten, Vlaanderen en Wallonië, zitten op één lijn over de principiële invoering van een wegenvignet voor België. De belangrijkste principes daarbij zijn:

  • éénzelfde systeem in heel België;
  • voor de inwoners van België mag het vignet geen kostenverhoging betekenen. Gedacht wordt aan een compensatie via de verkeersbelasting;
  • het wegenvignet zal gelden voor alle voertuigen onder de 12 ton. De voertuigen boven 12 ton betalen al via het Eurovignet (Nederland is verdragspartner inzake het Eurovignet);
  • het wegenvignet zal gelden voor een bepaalde periode: de gebruiker betaalt om het wegennet voor een specifieke periode te gebruiken;
  • de buitenlandse gebruiker zal de keuze krijgen om een wegenvignet te kopen voor één jaar of voor een kortere periode;
  • de gewesten spannen zich in het wegenvignetsysteem operationeel te hebben tegen 1 januari 2008, waarbij overwogen wordt dit een elektronisch vignet te laten zijn gebaseerd op nummerplaatherkenning.

Voor het overige zijn principeafspraken gemaakt over het controle- en sanctiesysteem en de controle van nummerplaten. Het is de bedoeling dat de studiegroep eind oktober 2006 met een definitief projectplan komt.

Van belang is dat de heffing voor geheel België gaat gelden en dat het gewest Brussel daarom met de plannen akkoord dient te gaan. Dat is op dit moment nog niet het geval.

Overleg met mijn Belgische ambtgenoot
Ik ben door mijn Belgische ambtgenoot niet vooraf geïnformeerd over het voornemen van de gewestregeringen en ook in de marge van de meest recente Transportraad is dit niet aan de orde gekomen. Wel is het eerder op ambtelijk niveau kort aan de orde geweest. Destijds zag het ernaar uit dat het vignet zich alleen zou richten op de bestel- en vrachtauto’s lichter dan 12 ton. De reikwijdte van het huidige voorstel is dus een stuk breder.

Consequenties voor vracht- en personenvervoer
De consequenties voor Nederlandse weggebruikers in België zijn niet helder zolang de eerder genoemde studiegroep de plannen nog niet heeft uitgewerkt.

Wat betreft de consequenties voor het vrachtvervoer het volgende. Nederland zal op de komende vergadering van het Eurovignetverdrag (België is de huidige voorzitter van dit Verdrag) aan de orde laten komen hoe de Belgische plannen zich verhouden tot de bepalingen van het huidige Eurovignetverdrag. Dit mede in relatie tot de herziene richtlijn Eurovignet (2006/38/EG) die op 9 juni 2006 is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Wat betreft het personenvervoer en de bestelauto’s zijn er geen specifieke Europese richtlijnen die eventuele beperkingen en randvoorwaarden opwerpen voor de invoering van een vignet voor deze categorieën. Wel dient voldaan te worden aan de uitgangspunten die de Europese Commissie hanteert op het vlak van non-discriminatie (tarief buitenlandse gebruikers ten opzichte van binnenlandse weggebruikers), proportionaliteit (tarief ten opzichte van de kosten voor weggebruik), alsmede het feit dat buitenlandse weggebruikers niet verplicht kunnen worden om een On-Board-Unit aan te schaffen. In dat opzicht vormen de Belgische plannen een testcase voor vraagstukken waar Nederland later ook voor gesteld kan staan bij de invoering van de kilometerprijs.

Ik zal de ontwikkelingen in België nauwgezet volgen, mede vanwege de mogelijke consequenties voor Nederlandse weggebruikers.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs