Planning Friese wegenprojecten tot 2011 vastgesteld

Fryslân Feilich Foarút

Op tal van plaatsen in Fryslân wordt door de provincie aan de weg gewerkt voor een betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid. Veel werkzaamheden zijn terug te vinden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI). Het MPI geeft inzicht in de uitvoering van de provinciale infrastructurele werken en is opgebouwd uit de volgende onderdelen: reguliere en kleine wegenprojecten, vaarwegenprojecten, groot onderhoud, majeure projecten en Rijksprojecten. Het college van GS stelde onlangs de planning van de reguliere en kleine(re) wegenprojecten tot het jaar 2011 vast.

Het MPI is de laatste jaren opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. Dit programma wordt gewoonlijk tegelijk met de Begroting in november aan Provinciale Staten aangeboden. Gedeputeerde Staten zijn gemandateerd voor de besluitvorming over de budgetten voor de reguliere en kleine wegenwerken. De planning hiervan wordt vervolgens zoals gebruikelijk weer opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2007.

Tot en met uitvoeringsjaar 2010 zijn de geplande infrastructurele projecten financieel gedekt. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer € 102,2 miljoen. Voor de projecten die gepland staan in 2011 (N357 Stiens-Holwerd, N355 Twijzel en N359 Bolsward-Leeuwarden) is nog geen budget beschikbaar. Gezien het bestuurlijke ambitieniveau in het Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan 2006 hebben GS besloten om alvast wel met de voorbereiding van deze werken te beginnen.

Verkeersgedeputeerde T. Baas onderstreept de rol van de provincie: "De provincie Fryslân maakt werk van de bereikbaarheid van Fryslân over weg en water. Hoe klein of groot de maatregelen ook zijn, nieuwe aanleg of onderhoud; de provincie investeert de komende jaren flink in een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor de inwoners. We spreken niet voor niets over ‘Fryslân Feilich Foarút’.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân