Inspraak ontwerp WAP/MER A7 Zaandam-Purmerend

Haarlem – Van 9 mei tot en met 19 juni 2006 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit A7 oostbaan knooppunt Zaandam – Purmerend-Zuid, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het milieu-effectrapport (MER) ter inzage. Deze inspraakprocedure wordt doorlopen overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Tot 20 juni 2006 kan iedereen zijn zienswijze op de inhoud van genoemde besluiten en op de inhoud van het MER kenbaar maken aan het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat.

Op de A7 richting Purmerend staan tijdens de avondspits vrijwel dagelijks files. De komende jaren zal nog meer verkeer gebruik willen maken van de A7, waardoor de problemen toenemen. Als daar niets aan wordt gedaan heeft dat niet alleen directe gevolgen voor het verkeer op de A7, maar ook indirect voor het verkeer op de A8 bij Zaandam en de A10 bij Oostzaan. Deze problemen vormen de directe aanleiding om tussen het knooppunt Zaandam en de afrit Purmerend-Zuid een spitsstrook op de oostbaan te realiseren. Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit omvat het aanleggen van een spitsstrook op de oostbaan tussen de verbindingsweg van de A8 naar de A7 in het knooppunt Zaandam en de afrit Purmerend-Zuid (A7). Een spitsstrook is een vluchtstrook die tijdens de spitsuren als tijdelijke rijstrook dienst doet. Buiten de spits vervult deze strook de normale functie van vluchtstrook.

Informatiebijeenkomst en hoorzitting
De informatiebijeenkomst en de hoorzitting zijn op 1 juni 2006 in De Doele aan de Koemarkt 56 te Purmerend. Tussen 19.00 uur en 20.15 uur staan medewerkers van Rijkswaterstaat klaar om vragen van bezoekers te beantwoorden. Dit deel van de avond heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. De officiële hoorzitting start om 20.30 uur voor degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen of hun opmerkingen willen inbrengen. Iedereen die op de hoorzitting een mondelinge toelichting wil geven moet dit vóór 30 mei 2006 aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat kenbaar maken (070-351 9602).

Ter inzage legging stukken
Van 9 mei tot en met 19 juni 2006 ligt het ontwerp-wegaanpassingsbesluit A7 knooppunt Zaandam – Purmerend-Zuid, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het MER ter inzage bij de gemeenten Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Zaanstad en Zeevang. Daarnaast bij de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken in genoemde gemeenten, op de filialen Wormerveer en Krommenie en op de ProBibliobus Zeevang. Ook bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Purmerend, alsmede bij Rijkswaterstaat Noord-Holland en het provinciehuis van Noord-Holland, beide te Haarlem, de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Dordrecht en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit
Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit beschrijft het project en de gevolgen. Op geografische kaarten is het project aangeduid. Ook is een milieueffectrapport opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen zijn beschreven. Om het project goed te kunnen uitvoeren, is een aantal uitvoeringsbesluiten nodig zoals ontheffingen voor Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Keur (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). En daarnaast ontwerp-intrekkingsbeschikkingen kabels en leidingen Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (ministerie van Verkeer en Waterstaat) en een ontwerp-verkeersbesluit (ministerie van Verkeer en Waterstaat).

Wat gebeurt er met de reacties?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat, de Commissie m.e.r. en de betrokken bestuursorganen. Met inachtneming van de ingekomen zienswijzen en opmerkingen stelt de minister van Verkeer en Waterstaat het definitieve wegaanpassingsbesluit vast. Voor de uitvoeringsbesluiten (vergunningen, ontheffingen, e.d.) geldt dat het betrokken bevoegd gezag met inachtneming van de ingekomen zienswijzen de besluiten vaststelt. Tegen het wegaanpassingsbesluit kan te zijner tijd gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die hun zienswijze al bij het ontwerp-wegaanpassingsbesluit naar voren hebben gebracht.

De Spoedwet wegverbreding maakt het mogelijk om verschillende knelpunten uit de File Top 50 versneld aan te pakken. Deze wet vereenvoudigt en bespoedigt de procedures, waardoor de capaciteit van een aantal hoofdwegen snel kan worden vergroot. Het gaat om relatief eenvoudige ingrepen die snel effect hebben: minder files, minder tijdverlies en minder ergernissen in het verkeer.
De wet heeft betrekking op een beperkt aantal wegaanpassingen. Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en de benodigde uitvoeringsbesluiten worden eenmaal tegelijkertijd ter inzage gelegd gedurende een periode van zes weken.

Vanaf 9 mei 2006 staat het ontwerp-wegaanpassingsbesluit op internet:
www.inspraakvenw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland